Så fungerar leasing av solceller

solar panels on roof

Sammanfattning av centrala villkor

Leasing av solceller går ut på att du leasar solcellsanläggningen från oss så att du kan producera ström för eget bruk och sälja ström när du har producerat överskott. Leasingavtalet ger dig rätt till att hyra solcellsanläggningen under en period på 20 år från att installationen av anläggningen är färdig.

Planera installationen

Före arbetet sätts igång är det viktigt att du bidrar med att planera installationen. Detta inkluderar att komma överens om placering av panelerna på taket och placering av växelriktaren inne i huset. Genom korrekt och tydlig information går processen smidigt. Saknas det, alternativt är angivet fel information, bland annat om existerande takläggning, takets tillstånd, eller andra förhållanden rörande taket eller byggnaden kan det uppstå förseningar och extra kostnader som du är ansvarig för.

Innan installationen sätts igång kan vi anpassa solcellsanläggningens storlek, antal paneler eller göra andra nödvändiga ändringar. Priset för leasing av solcellsanläggningen kan justeras som resultat av ändringarna.

Tillstånd från berörda myndigheter och nätföretag

Vi är inte ansvariga för tillstånds- och godkännandeprocesser från berörda myndigheter och nätföretag, men vi hjälper gärna till att svara på frågor under processens gång.

Information om betalningsplan & månadskostnad

Innan slutförandet av solcellsanläggningen får du en betalningsplan skickat till dig med information och månadskostnad som ska betalas under leasingperioden. Efter slutförandet av solcellsanläggningen skickar vi månadsfakturor till dig. Det är viktigt att du betalar innan fakturans förfallodatum så du undviker förseningsavgifter och ränta.

Månadsavgiften indexeras årligen den 1:e oktober baserat på konsumentprisindex för oktober månad under föregående kalenderår. Den justerade månadsavgiften ska tillämpas från och med den 1:e januari följande kalenderår. Eventuella nedgångar i konsumentprisindex ger inte grund till reduktion av månadsavgiften.

Garantier

Vi garanterar att solcellsanläggningen har den nominella yta (systemstorlek) som är specificerat av panel producenten och angivet i anläggningens tekniska dokumentation, men inte för anläggningens energiproduktion. Den är beroende av väder, klimat, vegetation, och andra förhållanden som är utanför vår kontroll.

Egendomsrätt under leasingperiod

Vi tar oss egendomsrätten till solcellsanläggningen i leasingperioden. Detta innebär bland annat att du inte kan pantsätta, sälja eller på ett annat sätt överföra rättigheterna till solcellsanläggningen utan skriftligt samtycke.

Försäljning av fastighet och flytt

Om du säljer fastigheten och flyttar under leasingperioden kan köparen av fastigheten ta över leasingavtalet. Administrationsavgiften för överföring av leasingavtalet är 2000 SEK, och kräver att den nya köparen är kreditvärdig och godkänd av oss.

Köpa solcellsanläggningen

Du kan när som helst innan leasingperiodens slut köpa solcellsanläggningen till ett pris som motsvarar restvärdet för anläggningen ökat med 10%.

Leasingavtalet kan också sägas upp i leasingperioden genom att betala en avbeställningsavgift och täcka kostnader för demontering och leverans tillbaka av solcellsanläggningen.

Om du säger upp Avtalet inom tio år är avbeställningsavgift motsvarande 75% av restvärdet, efter tio år är avbeställningsavgift motsvarande 50% av restvärdet.

Efter leasingperiodens slut kan du överta solcellsanläggningen mot att:

  1. Betala marknadspris for anläggningen

  2. Uppgradera solcellsanläggningen och förlänga avtalet (till ett nytt pris med hänsyn till uppgraderingen)

  3. Förlänga leasingperioden med 5 år med månadsbetalning som motsvarar 50% av den aktuella månadsavgiften

  4. Du kan också välja att leverera tillbaka solcellsanläggningen och täcka kostnader för demontering och leverans tillbaka

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2021