Otovos användarvillkor för privatkunder

Gäller från och med den 1 augusti, 2018

Tack för att du har valt Otovo och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra användarvillkor. Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa användarvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis

 • Förklara vilken roll som du och vi har i detta sammanhang
 • Förklara hur vi som leverantör hanterar våra Tjänster för att säkerställa att vi ska kunna leverera högkvalitativa tjänster och en bra användarupplevelse
 • Säkerställa att du förstår de villkor som gäller för att du ska få använda våra Tjänster Vi på Otovo är, i egenskap av näthandelsföretag, en leverantör av el till dig som Kund. Vi handlar el på marknaden och säljer den sedan vidare till dig som Kund. Ju billigare pris vi hittar, desto billigare blir det för dig. Enkelt, eller hur? Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Otovo och Tjänsterna som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du använder Otovo!

Avtalstid

Avtalet löper tillsvidare och du kan säga upp avtalet antingen skriftligen eller muntligen via vår Kundservice. Vi rekommenderar givetvis en skriftlig uppsägning för att undvika eventuella missförstånd. Både du som Kund och Otovo har möjlighet säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid.


Våra priser

Elpriset som Kunden betalar baseras på Otovos inköpspris, timme för timme. Vårt inköpspris är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt område, inklusive kostnaden för elcertifikat. I inköpspriset ingår administrativa kostnader såsom kostnad för elhandel, transaktioner, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät (som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige).

Abonnemanget har en fast månadskostnad på 49 kr inklusive moms. Utöver den fasta månadskostnaden tillkommer den rörliga kostnaden för el, som beräknas i förhållande till variablerna som angivits i punkt 2.a.


Vad Otovo får lov att göra

Vid tecknande av avtal ger du fullmakt för Otovo att:

 • Agera i ditt ställe i fråga om köp och försäljning av el genom att genomföra inköp och eventuellt försäljning av effekt och volym av elektricitet åt dig till bästa möjliga pris på öppna marknader, genom avtal direkt med elproducenter eller hos andra elleverantörer.
 • Hämta uppgifter om ditt nätabonnemang, historiska mätvärden avseende förbrukning och/eller produktion av el från din nätägare och bindningstid från din elleverantör samt säga upp ditt befintliga elavtal.

Detta gäller när du väljer Otovo som elhandelsbolag

Detta avtal gäller endast för dig som Kund i egenskap av privatperson.

Utöver vad som nämns i detta avtal gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor EL2012K. Vid eventuell tvist kring tolkning mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde så långt som det är möjligt och i den mån det kan ske i enlighet med Ellagen.

Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske. Om du inte blir godkänd enligt vår kreditpolicy, kan Otovo välja att inte påbörja avtalet.

Vid byte av elleverantör kommer din nuvarande elleverantör få meddelande om leverantörsbytet, vilket oftast är tillräckligt för uppsägning. En del elleverantörer kräver dock att du som Kund själv säger upp elavtalet. För att undvika eventuellt avtalsbrott och lösenavgift hos nuvarande elleverantör bör du därför kontrollera villkoren för uppsägning i ditt nuvarande elavtal.

Leveransen från Otovo startar vid den tidpunkt som bekräftas vid uppstart, vanligtvis 2-3 veckor om inte ytterligare uppgifter måste hämtas från ditt nätbolag eller din befintliga elleverantör. Otovo ansvarar inte för fel eller förseningar vid leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från Kunden.

Samtliga priser som anges är inklusive mervärdesskatt om inget annat kommuniceras.

Otovo förbehåller sig rätten att göra ändringar av villkor och priser på grund av exempelvis ändringar av offentliga avgifter eller andra förändringar eller regleringar som omfattas av elmarknaden.

Otovo äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom underrättelse till Kunden minst 30 dagar före ikraftträdandet. Sådan underrättelse ska ske genom ett meddelande via e-post till dig.

Otovo debiterar Kund per timme enligt mottagen information, baserad på verkligt avlästa mätarställningar som Otovo erhåller från Kunds nätbolag. Det rörliga elpriset per kWh fastställs i efterhand för varje avslutad månad.

I de fall Otovo saknar en verkligt avläst mätarställning använder vi oss av en årsförbrukningsprofil, som fördelar uppskattad förbrukning över året, tills information baserad på en verkligt avläst mätarställning kommer oss tillhanda.


Försäljning av överskott från egen produktion av el

 • Om du har en överproduktion av el från solceller som sitter på ditt hem, kan vi på Otovo köpa din överproduktion av el från solcellerna.

 • Otovo köper varje kWh som du som Kund producerar utöver vad du vid samma tidpunkt förbrukar. Överskottet fastställs med hjälp av verkligt avlästa mätarställningar som vi erhåller från ditt nätbolag,. För närvarande och tillsvidare uppgår din kompensation till 100 öre per kWh.

 • Utbetalningen av kompensation till följd av överproduktion sker genom ett avdrag från din elräkning. Om värdet av överproduktionen överstiger kostnaden för din elräkning, dras resterande summa av på nästkommande elräkning.

 • För att ta del av kompensation av den storlek som anges i punkten 5.b. får din försäljning under ett år ej överstiga 5 000 kWh. Kompensationen får ej heller överstiga kostnaderna för din faktiska elförbrukning under motsvarande år.

 • Kompensation vid försäljning av el som överstiger kostnaderna för din årliga konsumtion eller 5 000 kWh per år ersätts i enlighet med det s.k. spotpriset, vilket innebär det dagligen fastställda priset från den nordiska elbörsen Nordpool.


Betalning

Om inte annat har överenskommits mellan Otovo och Kunden sker fakturering månadsvis. Din faktura skickas ut minst 15 dagar innan den förfaller till betalning. Detta innebär att elbranschens allmänna avtalsvillkor i detta avseende inte gäller.


Ansvar

Otovo har för avsikt att all information Kund får ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Otovo kan dock inte garantera tillgängligheten till de överenskomna el-relaterade tjänsterna som Kund köper i enlighet med detta avtal (”Tjänsterna”). Otovo kan inte ställas till svars för om Tjänsterna ligger nere eller om någon information eller funktionalitet kring Tjänsterna inte fungerar som förväntat.

Otovo ska inte bära något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning Tjänsterna eller tjänster du köpt från tredje part. Otovo ska ej heller hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller följdförluster, avseende, men inte begränsat till, bl.a.

 • Skador, kostnader eller utgifter
 • Förlust av verklig eller förväntad vinst
 • Förlorade affärer
 • Tidsförlust

Vid avtalsbrott och tvist

Eventuellt avtalsbrott hanteras i enlighet med detta avtal och i förhållande till Ellagen. Eventuell elleverans avbryts genom att Otovo som elhandelsföretag meddelar elnätsföretaget att den ska frånkoppla Kunds anläggning från nätet. Ett sådant avbrott får endast ske om Kund har försummat sina skyldigheter och detta kan anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Kund skall dock först beredas möjlighet att rätta till eventuellt fel eller försummelse som föranleder avbrott i leveransen. Sker inte sådan rättelse får avbrott ske. Tvist hanteras i enlighet med svensk rätt och skall avgöras vid Stockholms tingsrätt.


Om du skulle ångra dig

Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dag du fått en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


Tillägg och ändringar

Tillägg och ändringar till detta avtal får endast göras av Otovo och skall meddelas skriftligen av Otovo till Kund innan ändringarna kan anses träda i kraft. Otovo kan framöver komma att erbjuda nya lösningar som en del av vårt tjänsteutbud. Dessa lösningar kan vara förenade med särskilda villkor. Om du som användare önskar aktivera dessa lösningar måste du i förekommande fall godkänna de särskilda villkor som gäller för respektive lösning.


Övrigt

Otovo har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna avtalsvillkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kund. Vidare har Otovo rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.


Kontakt och support

Du kan när som helst höra av dig till Otovo för support och övriga frågor. Du når oss via mail på: sol@otovo.se.