Allmänna villkor

Senast uppdaterat

Tillämpningsområde och parter

Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") berör överenskommelser mellan Otovo AS ("Otovo") och den enskilda kunden när det gäller köp och installation av en komplett solcellsanläggning ("Solcellsanläggning").


  Personuppgifter

Otovo hanterar personuppgifter enligt de lagar och bestämmelser som gäller på området, och enligt de åtgärder som krävs av svenska myndigheter. Läs mer om hur Otovo hanterar personuppgifter i vår policy om personuppgifter.


Prisförhållanden

a) Priser

Priser och avgifter framgår av köpeavtalet mellan Otovo och kunden. I priser och gällande avgifter ingår alltid installation av en komplett solcellsanläggning, inklusive allt material, arbete, elektriker, tillstånd och idrifttagning, om inte annat framgår av köpeavtalet eller dessa allmänna villkor. I priserna ingår inte eventuella avgifter för ansökan om bygglov om detta krävs av kommunen.

b) Allmänna förutsättningar

Priserna är baserade på att installationen sker under normala förhållanden, där följande förutsättningar gäller:

  • Växelriktaren placeras och ansluts till elsystemet i samma byggnad som solcellsanläggningen, och placeras i samma eller angränsande rum som elskåpet eller växlingen (maximalt 10 meters kabeldragning).
  • Växelriktaren monteras i samma byggnad som solcellspanelerna, och kabeln dras den enklaste och lämpligaste vägen.
  • Ledningar dras på utvändiga väggar, både utomhus och inomhus. Att dölja kablar inomhus eller utomhus ingår inte i priset.
  • Befintliga kabelkanaler används bara om det är praktiskt och avsett för utrustningen som används i projektet.
  • Huvudsäkringar och eventuella delkretsar är tillräckligt dimensionerade.
  • Elskåpet uppfyller gällande regelkrav och har tillräckligt med utrymme. Om det befintliga elskåpet repareras eller ett nytt elskåp installeras, debiteras kunden alla extra kostnader separat.
  • Taket är lämpligt för montering av solcellsanläggningen, och är i gott skick.
  • Taket är inte täckt av skiffer eller gräs.
  • Kunden har lämnat riktiga uppgifter om den befintliga taktäckningen till Otovo under planeringsarbetet. Felaktig information om taktäckningen eller takets tekniska standard kan ge merkostnader som debiteras kunden.
  • Speciell taktäckning som takpannor av plåt eller eternitplattor faktureras separat och följer särskilda regler. Om installationen inte sker under normala förhållanden, eller om ovanstående villkor inte är uppfyllda, kommer priset för installationen att minska eller öka enligt de faktiska kostnaderna.

Om installationen inte sker under normala förhållanden, kommer priset för solcellsanläggningen minska eller öka i överensstämmelse med kostnaderna.

c) Justeringar och anpassningar

Justeringar av solcellsanläggningens storlek (till exempel antalet solcellspaneler) och anpassningar (till exempel användning av optimerare) kan behövas om takets beskaffenhet, utformning eller konstruktion medför att takytan som är tillgänglig för montering av solcellspaneler behöver ökas eller minskas. Otovo har som mål att klargöra behovet av sådana ändringar innan installationsarbetet påbörjas, men mindre ändringar kan ibland krävas under arbetet. Priset kommer då att minska eller öka beroende på kostnaderna för ändringarna.

När optimerare används ska kostnader för dem inklusive installationen betalas av kunden, men kunden ska alltid ge sitt samtycke till att optimerare installeras.

d) Nätanslutning and byte av elmätare

Kostnader som uppstår på grund av krav från elnätsägare, inklusive eventuellt byte av elmätare, ingår inte i priset.

e) Inspektion före installationen

Din installatör utför en digital inspektion i samband med design före installation, fysisk inspektion utförs vid behov.

f) Systemförhållanden

Solcellsanläggningen är balanserad mellan likströmseffekten från solcellspanelerna och växelriktarens växelströmseffekt. I många fall är växelriktaren dimensionerad för en något lägre effekt än solcellspanelernas prestanda, för att förbättra årsproduktionen av energi från solcellsanläggningen. Detta kan resultera i en utjämning av höga toppar av energiutvinningen under särskilt soliga dagar, vilket är helt normalt och avsiktligt för att förbättra den årliga energiproduktionen.


Särskilda villkor

a) Inledning

Följande villkor gäller enskilda projekt som anges i punkterna a–e nedan och gäller tillsammans med de allmänna villkoren. Vid en eventuell konflikt har de särskilda villkoren prioritet över de allmänna villkoren.

b) Integrerade solcellsanläggningar

I priset för integrerade solcellsanläggningar ingår borttagande av tegelpannor och annan taktäckning på det utsedda panelområdet. Om installationen sker på ett nylagt tak, behöver taket vara försett med råspont. Otovo förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla integrerade solcellspaneler.

c) Takpannor av plåt

Vid installation av en solcellsanläggning på ett tak med takpannor av plåt kan bucklor medföra förlust av produktgaranti från takproducenten. Otovo är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av bucklor eller förlust av produktgaranti.

d) Eternitplattor

Om takläggningen innehåller asbest, till exempel i form av eternitplattor, kommer extrakostnader som uppstår på grund av borttagande och arbete i asbestmiljö debiteras kunden separat. Otovo förbehåller sig rätten att säga upp avtal med kunder där taket innehåller asbest.

e) Takpannor med integrerade solceller

På nybyggda hus och byggnader, eller på hus där den befintliga taktäckningen redan är borttagen, kommer priserna att motsvara detta. Leveransgaranti för takpannor med integrerade solceller förutsätter att ingen trampar eller på annat sätt rör sig på takpannorna.

f) Optimerare

I projekt där optimerare installeras ingår inte prestandaövervakning av solcellspanelerna på panelnivå i priset.


Kreditprövning

Otovo har rätt att göra en kreditprövning av kunden. Otovo kan kräva att kunden betalar för installationen i förskott eller lämnar en försäkran om att erlägga full betalning på förfallodagen före start.


Fakturering och betalning

Otovo fakturerar kunden vid idrifttagandet av solcellsanläggningen. Kunden ska betala inom 10 dagar efter att ha tagit emot fakturan. Sker inte betalning i tid ska kunden betala ränta på betalningsbeloppet enligt gällande bestämmelser. För takpannor med integrerade solceller (Solsellstakpannor) gäller särskilda betalningsvillkor som beskrivs i köpeavtalet.


Kundens skyldigheter

a) Utbyte av information

Kunden ska ge Otovo eller våra underleverantörer all relevant information som behövs, för att vi ska kunna installera solcellsanläggningen inom de tidsramar som bestäms i kontraktet. Kostnadsökningar som följer av att kunden gett felaktig eller bristande information till Otovo eller någon av våra underleverantörer, eller att kunden inte förser oss med relevant information i tid, kommer att debiteras kunden i sin helhet. Felaktig information kan vara, men är inte begränsat till, fel eller vilseledande uppgifter om de tekniska förhållandena på kundens egendom, taktäckning, takvinkel, antal takytor och takets höjd.

b) Säkra fastigheten

Efter installationen är kunden ansvarig för säker trafik på den egna fastigheten, inklusive eventuellt behov av snörasskydd. Om kunden beställer montering av snörasskydd minst 14 dagar före installationen, kan detta utföras mot en extra kostnad om tjänsten är tillgänglig. Otovo förbehåller sig rätten att inte montera snörasskydd, och snörasskydd ingår inte i priset för erbjudandet.

c) Tillträde till kundens fastighet

Kunden ska försäkra att Otovo och våra underleverantörer får fritt tillträde till kundens fastighet för att installera solcellsanläggningen, liksom tillträde till kundens hus. Kunden ska stå för nödvändig snöröjning och liknande förberedelser som är nödvändiga för att kunna genomföra installationen. Kostnader som tillkommer som en följd av brister i tillträde till kundens fastighet, kommer att debiteras kunden i sin helhet.

Kunden ska också rätta sig efter Otovos eller våra underleverantörers regler under installationen av solcellsanläggningen, liksom att inte använda byggnadsställningar och andra åtkomster till taket. Om kunden väljer att syna arbetet på taket gör hen det på egen risk.

d) Arbete som utförs av kunden

Kunden får inte utföra någon del av installationen själv. Otovo ger ingen rabatt för arbete som kunden utför på eget initiativ.

e) Tillstånd och godkännanden

Otovo åtar sig att bistå kunden med att söka de tillstånd och godkännande från myndigheter och nätägare som är nödvändiga för att installera solcellsanläggningen. För detta ändamål ska kunden ge Otovo och våra underleverantörer nödvändiga fullmakter att representera kunden. Otovo förbehåller sig rätten att avsluta projekt där lokala myndigheter kräver bygglov för installation av solcellsanläggningen.

f) Meddelande till kundens försäkringsbolag

Kunden ansvarar för att meddela sitt försäkringsbolag om installationen av solcellsanläggningen på kundens fastighet.

g) Försäljning av överskottsel

Kunden äger den el som produceras i solcellsanläggningen. Otovo ansvarar inte för försäljningen av överskottsel.


Skador på kundens egendom

Otovo åtar sig att ta vederbörlig hänsyn till kundens egendom under installationen av solcellsanläggningen. Otovo åtar sig att kompensera för skador som uppstår utöver det som krävs för att genomföra arbetet med installationen när skadorna beror på oaktsamhet från Otovos sida.

Förändringar som följd av installationen

Förändringar av takets avrinning av vatten och snö vid stora nederbördsmängder kan förekomma efter installationen av solcellsanläggningen, till exempel ojämn avglidning av snö från taket eller överskott av regnvatten över takrännan. Spikar eller skruvar kan tränga igenom undertaket och bli synliga från insidan om taket är konstruerat så att detta kan uppstå. Detta betraktas inte som skador på kundens egendom som Otovo är skyldig att ersätta.

Kompensation

a) Direkt förlust

Otovo är ansvarig för direkt förlust som uppkommit hos kunden som en följd av förseningar i leverans och brister. Med direkt förlust avses nödvändiga och dokumenterade extra utgifter som uppkommit hos kunden som en följd av bristerna.

Otovo ansvarar inte för direkt förlust om förseningen eller bristen beror på förhållanden utanför Otovos kontroll och som Otovo inte haft rimlig möjlighet att undvika. Otovo ansvarar bara för direkt förlust som uppkommit som en följd av oaktsamhet från Otovos sida.

b) Indirekt förlust

Otovo ansvarar inte för indirekt förlust som uppkommit hos kunden som en följd av förseningar i leverans och brister, om inte förseningen eller bristen beror på grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Otovos sida. Med indirekt förlust avses bland annat förlust av vinst på grund av att solcellsanläggningen inte kan användas som förväntat.

c) Klausul

Solcellsanläggningen är inte kundens främsta energikälla. Otovo är därför inte ansvarig för förluster som orsakas direkt eller indirekt av elavbrott. När elnätet inte producerar ström, slår solcellsanläggningen av automatiskt.

Allt arbete på solcellsanläggningen måste utföras av behörig personal. Otovo är därmed inte ansvarig för brister som orsakats direkt eller indirekt som ett resultat av bland annat reparationer och underhåll som utförts av obehörig personal.


Uppsägning

a) Uppsägning från kundens sida

Kunden kan avbeställa installationen utan kostnad fram till 21 dagar efter att köpeavtalet är undertecknat.

Vid köp av takpannor med integrerade solceller kan installationen avbeställas utan kostnad upp till 21 dagar efter att köpeavtalet undertecknades, eller vid tillfälliga prisändringar 21 dagar efter att parterna avtalet om slutpris.

Är det mer än 21 dagar sedan köpeavtalet undertecknades kan kunden avbeställa installationen mot en avbeställningsavgift specificerat i kontraktet.

Om kunden avbokar installationen efter den avtalade starten, ska kunden betala alla kostnader för arbete som har slutförts och inte kan återkallas.

b) Annullering och uppsägning från Otovo.se

Otovo kan säga upp avtalet eller avbryta installationen utan kostnad om installationen inte kan slutföras på grund av omständigheter som ligger utanför Otovos kontroll och som försvårar installationen eller som kan leda till höjda kostnader.


Tvist

Tvister mellan kunden och Otovo ska i första hand göras upp i godo. Om det inte går ska tvisten hanteras i enlighet med svensk rätt och ska avgöras vid Stockholms tingsrätt.