Integritetspolicy för leasingkunder

solar panels on roof

INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER TILL EUROPEAN DISTRIBUTED ENERGY ASSETS AB


Europan Distributed Energy Assets AB ("EDEA") värnar om din integritet.
Denna integritetspolicy är utformad i syfte att tillhandahålla dig
information om hur, varför och med stöd av vilka rättsliga grunder vi
behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder våra
tjänster. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter som
registrerad enligt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/670 (GDPR)
och den nationella dataskyddslagstiftningen som kompletterar GDPR
(tillsamman”Dataskyddslagstiftningen”).
Senast uppdaterad: 07.12.2020

Vem är personuppgiftsansvarig?

European Distributed Energy Assets med säte i Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm och kontakt-e-postadress sol@otovo.se ("EDEA"), är personuppgiftsansvarig för de data som samlas in via Otovos webbplats och/eller Otovos applikation [kollektivt "Plattformen"].

Rättsliga grunder och ändamålen
med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att
kunna tillhandahålla våra varor och tjänster till dig som kund. Detta
inkluderar personuppgiftsbehandling i samband med beställning och
installering av solenergisystem, fakturering, hjälp med att registrera dig
på tillverkarnas nätportaler, underhåll, felavhjälpning och andra
kundtjänstärenden. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt
avtal med dig. Vi kan också behandla uppgifter som genererats av ditt solenergisystem
för att sammanställa produktionsstatistisk och för att genomföra produktionsanalyser. Den rättsliga grunden för denna behandling är att det är nödvändigt för ändamål rörande våra berättigade intressen. Detta berättigade intresse är att förbättra och optimera våra tjänster som vi tillhandahåller till dig och andra kunder, och vi har bedömt att dessa intressen väger tyngre än intressen hänförliga till din integritet. I tillägg till detta kan vi komma att behandla bilder på din fastighet, ditt solenergisystem eller från installationsprocessen av solenergisystemet.
Den rättsliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen. Bilderna kan komma att användas i vår marknadsföring och vi har bedömt att vårt intresse av att använda bilderna på detta sätt väger tyngre än intressen hänförliga till din integritet. Vi behandlar en del av dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning om bokföring, penningtvätt och finansiella avtal. Den rättsliga grunden för behandling för dessa ändamål är att uppfylla de krav som framgår av de aktuella lagarna. Vi kan också behandla vissa personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Om du har lämnat samtycke till en eller flera behandlingar kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Personuppgifter som vi behandlar

När du ingår ett avtal med oss behandlar vi sådana personuppgifter såsom ditt namn, telefonnummer, e-mail och postadress så att vi kan utföra installation av solenergisystemet samt nödvändigt underhåll, support och fakturering. Om du inte vill tillhandahålla denna information kommer inte EDEA kunna ingå avtal med dig. Vi ber dig att tillhandahålla viss information som är nödvändig för att genomföra en kreditupplysning på dig med vår kreditupplysningspartner. Detta inkluderar ditt personnummer, namn och adress. Vår kreditupplysningspartner kommer samla in information om dig från folkbokföringsregistret och andra offentligt tillgängliga register. Vi sparar bara information om att du har ansökt om kredit och resultatet av kreditupplysningen. Uppgifterna som genereras från ditt solenergisystem samlas också in av EDEA för analysändamål och felrättningen så som beskrivits ovan. Vi kan också komma att behandla personuppgifter hänförliga till foton av din fastighet, ditt solenergisystem eller från installationsprocessen av solenergisystemet. Om inte annat har föreskrivits ovan kommer personuppgifterna att samlas in direkt från dig eller genom din användning av våra tjänster.

Radering av personuppgifter

Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga att behandla för de ändamål som de samlades in för, och i enlighet med våra interna lagringsrutiner. Grundläggande kundinformation kommer att lagras under avtalsrelationens löptid och så länge som EDEA är rättsligt skyldig att lagra sådan information efter denna tidpunkt. Personuppgifter hänförliga till kreditupplysningen kommer att raderas när leasingavtal har ingåtts eller vid en tidigare tidpunkt om du väljer att inte ingå leasingavtal med oss.

Rutiner för informationssäkerhet

EDEA har implementerat policys för att säkerställa att informationssäkerheten rörande vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med de krav som följer av Dataskyddslagstiftningen. Bland annat behöver EDEAs anställda använda tvåfaktorsautentisering när de loggar in på EDEAs system samt lösenordskyddade telefoner och datorer. Alla externa partners (t.ex. installatörer) som har tillgång till EDEAs system använder personliga konton som bara ger tillgång till relevanta delar av systemen. Om du har några fler frågor om våra rutiner för informationssäkerhet får du gärna kontakta oss i enlighet med vad som angavs ovan.

Utlämnande och personuppgiftsbiträden

Vi använder olika tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster och andra administrativa tjänster till oss. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa tjänsteleverantörer som kräver att företagen i fråga säkerställer att personuppgifterna lagras på ett säkert sätt, att de inte lämnas ut utan giltigt tillstånd och att de bara behandlas för ändamål som angetts av oss. Dina personuppgifter kan delas med företag som är en del av samma koncern som EDEA i den utsträckning ett sådant utlämnande är nödvändigt för att EDEA ska kunna tillhandahålla tjänster till dig som kund. När du registrerar ditt solenergisystem på internetportalen hos tillverkaren av växelriktaren för ditt solenergisystem kan din adress delas med tillverkaren. Sådan registrering är nödvändig för att använda vissa tjänster som anknyter till ditt solenergisystem och vi ber att du kontaktar oss om du inte vill att ditt system registreras på detta sätt. Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter till någon annan aktör än de som angetts ovan om vi inte är tvungna att göra så enligt lag. All behandling av dina personuppgifter sker inom EES.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter som du har rätt att utöva när vi behandlar dina personuppgifter. Enligt Dataskyddslagstiftningen har du rätt att begära: (i) tillgång till dina personuppgifter; (ii) rättelse av felaktiga personuppgifter; (iii) radering; (iv) begränsning (om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, eller invända mot behandlingen); och (v) dataportabilitet (om du vill få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett elektroniskt format och överföra dessa till dig själv eller något annat företag). Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, har frågor eller skulle önska mer information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar får du gärna kontakta oss via e-mail edea-privacy@otovo.com. Vänligen notera att vi kan be dig att identifiera dig för att vi ska kunna fastställa din identitet. Om du anser att vår personuppgiftsbehandling bryter mot Dataskyddslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen. Du kan också klaga till den relevanta tillsynsmyndigheten för Dataskyddslagstiftningen i ett annat EU/EES land om det är där du har din hemvist, arbetsplats eller om det är där den påstådda överträdelsen har ägt rum. Kontaktinformation till Datainspektionen finns på deras hemsida https://www.datainspektionen.se/. Vänligen notera att det finns undantag och ytterligare villkor tillämpliga på de ovan beskrivna rättigheterna och att inte alla rättigheter kommer vara relevanta för alla våra avtalsrelationer. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida, här.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan då och då ändra denna integritetspolicy, till exempel till följd av ändringar i vår personuppgiftsbehandling eller som en följd av förändringar i Dataskyddslagstiftningen. När vår integritetspolicy har ändrats kommer en uppdaterad version att publiceras på vår hemsida. Denna integritetspolicy gäller från det datum som anges i början av denna policy.
Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkorLeasingvillkor

© Otovo AB 2023