Bestämmelser och villkor

Allmänna villkor - Solcellsanläggningen

1. Generellt

1.1

EDEA och Kunden (som framgår i Särskilda villkoren) har denna dag ingått avtal rörande abonnemang av solcellsanläggning (“Anläggningen”). Kunden och EDEA benämns nedan gemensamt "Parterna" och var för sig ”Part”. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) samt den undertecknade avtalshandlingen som beskriver kundspecifika villkor (”Särskilda Villkoren”) utgör tillsammans det fullständiga avtal som beskriver villkoren för Kundens abonnemang av Anläggningen (såsom definierad i de Särskilda Villkoren) från EDEA (”Avtalet”).

1.2

Kunden garanterar härmed att Kunden är lagfaren ägare till Fastigheten (såsom definierad i de Särskilda Villkoren) och att Kunden är behörig att ge EDEA rätten att utföra de åtgärder på Fastigheten som EDEA ska utföra enligt Avtalet. Om det finns flera lagfarna ägare till Fastigheten har Kunden inhämtat en vederbörligen upprättad fullmakt som visar att Kunden har full behörighet att ingå detta Avtal för de andra lagfarna ägarnas räkning. Om tillämpligt har Kunden (och alla andra potentiella lagfarna ägare) inhämtat make, maka eller sambos, vid Avtalets ingående, skriftliga godkännande till de villkor som framgår av detta Avtal. För undvikande av missförstånd å syftas med ”Fastigheten” både fastigheten som helhet och den enskilda byggnaden på vilken Anläggningen ska monteras, såsom angivits i de Särskilda Villkoren.

2. Giltighetstid

Detta Avtal träder i kraft samma dag som Parterna undertecknar de Särskilda Villkoren (”Avtalsdagen”) och upphör på Slutdatumet (såsom definierat i de Särskilda Villkoren), såvida Avtalet inte upphör i förtid i enlighet med vad som anges i detta Avtal.

3. Avtalets ändamål

3.1

Genom detta Avtal upplåter EDEA en rätt till Kunden att använda Anläggningen för elproduktion under en period på 20 år från att Installationen av anläggningen är färdig. EDEA är ägare till Anläggningen. Anläggningen installeras på Fastigheten av en oberoende installatör (”Installatören”) på uppdrag av EDEA.

3.2

Otovo AB (“Otovo”) agerar som tjänsteleverantör för EDEA och utför vissa överenskomna operativa och administrativa tjänster såsom installation, underhåll och support. Efter Slutförandet kommer tjänsterna "Otovo App" och "Otovo my page" att tillhandahållas Kunden direkt av Otovo. Användningen av nämnda tjänster Otovo App och Otovo my page, ska regleras i ett separat avtal mellan Otovo (eller annat bolag inom Otovos koncern) och Kunden. Frågor som berör Otovo enligt detta Avtal ska ställas direkt till Otovo genom sol@otovo.se. För det fall Kunden är skyldig att meddela Otovo om omständighet enligt detta Avtal görs även detta till ovannämnda kontaktuppgifter eller andra kontaktuppgifter som Otovo kommunicerar till Kunden under avtalstiden.

4. Avgifter

4.1

Den månatliga avgiften för hyra av Anläggningen (”Månadsavgiften”) samt övriga avgifter enligt detta Avtal framgår av de Särskilda Villkoren. Månadsavgiften utgör den totala avgiften för Kundens hyra av Anläggningen vilket även inkluderar kostnader för allt nödvändigt material, arbeten knutna till installation och idrifttagning av Anläggningen samt löpande tjänster enligt detta Avtal, såvida inget annat anges i Avtalet.

4.2

Kunden är medveten om att Månadsavgiften och avgifterna som anges i de Särskilda Villkoren inte inkluderar eller tar höjd för avgifter eller kostnader hänförliga till (i) den lokala nätägarens krav på Anläggningen i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning, inklusive men inte begränsat till ändring av elmätare, samt (ii) tillstånd eller bygglov från relevanta myndigheter.

4.3

Om de allmänna prisvillkoren som anges i punkt 4.7 (”Allmänna Prisvillkor”) inte har uppfyllts eller om information eller andra garantier från Kunden enligt detta Avtal eller i samband med dess ingående är felaktiga eller vilseledande, har EDEA rätt att justera Månadsavgiften och andra avgifter med anledning av sådan felaktig eller vilseledande information. EDEA kommer i sådana fall att informera Kunden om detta och om Månadsavgiften eller andra avgifter höjs kommer Kunden tillhandahållas dokumentation eller annan information (om sådan finns) som styrker höjningen.

4.4

Månadsavgiften kommer på varje årsdag för den första utställda fakturan att höjas med ett belopp som motsvarar ökningen av konsumentprisindex under de föregående 12 månaderna. Eventuella nedgångar i konsumentprisindex kommer inte medföra att Månadsavgiften sänks.

4.5

Före installation av Anläggningen utförs inget arbetsplatsbesök på Fastigheten såvida inte EDEA, Otovo, Installatören eller Underleverantör anser detta vara nödvändigt för projektering och/eller detaljplanering av installationen.

4.6

Kampanjer och/eller rabatter kan inte kombineras eller tillämpas i efterhand efter Avtalsdagen. För anläggning som säljs med effektoptimerare kan växelriktar-tillverkaren tillhandahålla tjänster avseende övervakning av sådan anläggnings elproduktion, men EDEA är inte ansvarig för riktigheten eller tillgängligheten av sådan tjänst.

4.7 Allmänna Prisvillkor

Månadsavgiften och övriga avgifter som anges i de Särskilda Villkoren baseras på en installation av Anläggningen som utförs under normala förhållanden på den svenska marknaden, vilket inkluderar samtliga av följande antaganden och villkor:

(a) Fastigheten är fri från hinder och tillgänglig för installation av Anläggningen senast två (2) månader från Avtalsdagen. Kunden är medveten om att den faktiska installationen av Anläggningen kan ske vid ett senare tillfälle.

(b) Växelriktaren kan installeras och anslutas till det lokala elnätet i samma byggnad som Anläggningen ska monteras, i samma eller intilliggande rum som den relevanta elcentralen eller i den elektriska krets som krävs för installation och anslutning av Anläggningen (maximal kabellängd om 10 meter).

(c) Dold kabeldragning, inomhus eller utomhus, ingår inte i Månadsavgiften.

(d) Användningen av effektoptimerare ingår inte i Månadsavgiften om inte annat anges i de Särskilda Villkoren.

(e) Befintliga kabelrör används endast om sådana är lämpliga för den utrustning som används för Anläggningen.

(f) Fastigheten är ansluten till det lokala elnätet, vilket har tillräcklig kapacitet och kvalitet för att möjliggöra anslutning av Anläggningen utan ytterligare förstärkningar, förbättringar eller justeringar och Kunden har ingått och bibehåller ett nätanslutningsavtal med den lokala nätägaren för överföring av el till och från Fastigheten.

(g) Elcentralen i Fastigheten uppfyller gällande lagkrav och har tillräckligt med utrymme för installation av Anläggningen.

(h) Huvudsäkringen, elektriska kretsar och underkretsar i Fastigheten är tillräckligt dimensionerade.

(i) Installation av Anläggningen utförs i samma byggnad som Fastighetens huvudsakliga elcentral. För det fall installationen av Anläggningen utförs i en annan byggnad kan ytterligare kostnader uppstå på grund av behovet av ytterligare kablar och/eller underkretsar.

(j) Taket på Fastigheten där Anläggningen ska installeras är i ett sådant lämpligt och ogenomträngligt skick som EDEA, Otovo eller Installatören rimligen kan förvänta sig, och har en solid undertakskonstruktion som är lämplig för att montera och fästa solpanelerna. Taket är vidare inte konstruerat av skiffer eller gräs. Fastigheten är inte en kulturminnesmärkt byggnad och Fastigheten står inte heller under andra liknande restriktioner som potentiellt kan leda till ytterligare tillstånds- eller godkännandeprocesser eller kostnader.

(k) Installation av inlagda paneler prissätts separat och i månadsavgiften för sådan installation ingår avlägsnande av plattor och andra takkonstruktioner i det angivna panelområdet. Vid installation på ett nytt tak måste taket ha anpassad och färdigmonterad takkonstruktion (inklusive taklister).

(l) Arbete med särskilda takkonstruktioner, exempelvis om takmaterialet innehåller asbest, prissätts separat.

5. Information från Kunden

5.1

Månadsavgiften baseras på information som Kunden har tillhandahållit EDEA, Otovo, Installatör eller Underleverantör. Genom undertecknandet av de Särskilda Villkoren (och därmed detta Avtal) bekräftar Kunden att all information som tillhandahållits av Kunden är korrekt och komplett, inklusive men inte begränsat till information om Fastighetens tak (fysiskt tillstånd och material), det lokala elnätet och Kundens elcentral.

5.2

Kunden ska tillhandahålla all information som EDEA, Otovo, Installatör eller annan tredje man som EDEA anvisar, begär för att kunna installera Anläggningen på Fastigheten samt all annan information som är av relevans för detta Avtal. Om EDEA drabbas av påvisbara kostnader i samband med detta Avtal till följd av felaktig, otillräcklig eller vilseledande information från Kunden kommer sådana kostnadsökningar att faktureras Kunden i sin helhet eller användas som grund för en omräkning av Månadsavgiften.

6. Kundens nyttjanderätt

6.1

Från och med Slutförandet (se 13.4) ger EDEA Kunden rätt att använda Anläggningen för elproduktion och Kunden äger disponera över den elektricitet som produceras av Anläggningen.

6.2

Kunden är medveten om att Anläggningen innehåller en mjukvara vars immateriella rättigheter till fullo ägs av EDEA eller av tredje man som EDEA har erhållit en licens från för att kunna använda mjukvaran (”Mjukvaran”). Kunden beviljas härmed en begränsad rätt att använda Mjukvaran. Nämnda rätt är strikt begränsad till det nyttjande som krävs för att Anläggningen ska fungera korrekt. Kunden får inte kopiera, modifiera eller de kompilera Mjukvaran eller delar därav, eller använda Mjukvaran på sätt som inte omfattas av den begränsade rätt som Kunden ges genom denna punkt 6.2.

7. Tillstånd, godkännanden och subventioner

7.1

Kunden ansvarar för att ansöka om och erhålla nödvändiga tillstånd hos och godkännanden från berörda myndigheter och nätföretag innan installationen av Anläggningen. Detta inkluderar i förekommande fall tillstånd och godkännanden som krävs till följd av restriktioner eller begränsningar som hänför sig till detaljplaner, områden avseende kulturminnesarv eller kulturminnesmärken. Sådana tillstånd och godkännanden kan omfatta bygglov från eller bygganmälan till relevant kommun, anmälan till eller tillstånd från den lokala nätägaren för anslutning av Anläggningen, elleverans- och anslutningsavtal med den lokala nätägaren samt avtal avseende försäljning och inköp av elöverskott med Kundens elleverantör. EDEA är inte ansvariga för sådana tillstånds- och godkännandeprocesser för Kundens räkning men kan vara behjälpliga om EDEA bedömer att detta är möjligt eller om myndighet eller nätägaren påkallar detta.

7.2

Kunden kan under förutsättning att särskilda villkor är uppfyllda få skattereduktion för s k ROT arbete. Om Kunden är berättigad till sådant skatteavdrag, ska Kunden endast erlägga fakturabelopp reducerat med preliminärt medgiven skattereduktion. I den händelse att Kunden inte anses berättigad till hela eller del av skattereduktion eller utbetalning till EDEA inte sker av hela eller delar av den preliminära skattereduktionen, är Kunden skyldig att erlägga den del av den preliminära skattereduktionen som inte har utbetalts av Skatteverket. Betalningen ska ske till EDEA inom 10 dagar från den dag EDEA framställt krav. Därefter löper dröjsmålsränta enligt lag.

EDEA erbjuder sig att på Kundens begäran bistå med sin kunskap avseende dessa subventionsformer genom att vara tillgänglig för frågor.

8. Underleverantörer

8.1

EDEA har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av samtliga av sina respektive skyldigheter enligt detta Avtal (”Underleverantör”). EDEA ansvarar för sina Underleverantörers arbete såsom för egen räkning.

8.2

Som ovan nämnts agerar Otovo som tjänsteleverantör enligt detta Avtal, se punkt 3.2. EDEA och Otovo väljer fritt Installatör och Underleverantörer på projektbasis med hänsyn till faktorer som bland annat kostnader och leveranstider.

9. Projektering och planering

9.1

Installatören och/eller Underleverantör projekterar och planerar installationen av Anläggningen. Detta inkluderar slutligt urval av utrustning och komponenter samt teknisk (elektrisk och mekanisk) konstruktion. Projekteringen baseras på information från Kunden.

9.2

Installatören och/eller Underleverantör bestämmer om den placering av solpanelerna som föreslagits av Otovo och Kunden är lämplig. Installatören och/eller Underleverantör kan ensidigt ändra den föreslagna panelplaceringen om sådan justering behövs för att utföra installationen enligt gällande säkerhetskrav eller med anledning av krav eller begränsningar från den lokala nätägaren. Detta inkluderar förändringar avseende solpanelernas placering, antalet solpaneler och användning av effektoptimerare till en eller flera solpaneler. Kunden ska meddelas om sådana ändringar och Månadsavgiften ska, om tillämpligt, justeras därefter, enligt punkt 12 nedan.

9.3

Installatören och/eller Underleverantör projekterar utformning och installation av solpanelerna mot bakgrund av säkerhetskrav. Sådana krav säkerställer bland annat att krav avseende vindförhållanden och snöbelastning uppfylls, att snöhinder kan monteras på taket vid behov och att vatten kan rinna av från taket och Anläggningen på ett effektivt sätt.

9.4

Om Installatören och/eller Underleverantör bedömer det som nödvändigt ansvarar Kunden för montering av snöhinder på Fastigheten där Anläggningen ska installeras. Under förutsättning att Kunden minst 14 dagar före installationen av Anläggningen gör förfrågan till EDEA och under förutsättning att EDEA accepterar sådan förfrågan kan snöhinder monteras av EDEA, Otovo eller Underleverantör mot en ytterligare avgift som kommer att faktureras Kunden. För undvikande av missförstånd ingår inte snöhinder i Månadsavgiften.

9.5

Om Kunden begär att Anläggningen ska utformas på ett sätt som inte kommer att överensstämma med gällande säkerhetskrav, krav från den lokala nätägaren eller tillverkaren av Anläggningen eller någon annan rekommendation som har fastställts av Installatören eller Underleverantören, ska Kunden bekräfta detta skriftligen och EDEA har alltid rätt att ensidigt motsätta sig en sådan begäran från Kunden. Kunden är medveten om att fullgörande av sådan begäran kan leda till att garantier från tillverkaren eller installationsgarantier inte längre gäller. EDEA har i sådant fall inte något ansvar för Anläggningens säkerhet eller funktion.

9.6

Ändring avseende material och utrustning som planeras att användas för installationen av Anläggningen kan ske om detta är nödvändigt på grund av skäl hänförliga till leverantörer, bristande tillgänglighet eller bristande lämplighet av den från början föreslagna utrustningen. EDEA meddelar Kunden om den typ av solpaneler eller växelriktare som har planerats att användas för installationen måste ändras.

10. Förberedelser inför installation

10.1

Datum för installation av Anläggningen fastställs av Installatören under projekteringsstadiet och kommuniceras till Kunden av EDEA eller Installatören. Installationsdatumet kan ändras på grund av bland annat försenade tillstånds- och godkännandeprocesser och problem hänförliga till distributionskedjor. Kunden informeras av EDEA eller Installatören om tidigare kommunicerat installationsdatum ändras.

10.2

Kunden ansvarar för att säkerställa att Fastigheten är tillgänglig för installation vid det datum som har kommunicerats av EDEA eller Installatören. Om så inte är fallet och Installatören eller Underleverantör därmed är förhindrad att utföra den planerade installationen kan ytterligare kostnader och avgifter tillkomma och faktureras Kunden.

10.3

EDEA, eller någon som EDEA anlitar, ansvarar inte för förseningar hänförliga till eventuell tillstånds- eller godkännandeprocess hos myndigheter eller anslutningsprocessen gentemot den lokala nätägaren. Den lokala nätägaren kan kräva att Kundens elmätare måste ändras eller bytas ut före Idrifttagning. EDEA ansvarar inte för förseningar avseende Anläggningens elproduktion som orsakas på grund av att nätägaren ändrar eller byter ut elmätaren.

10.4

Om Kunden önskar beställa uppgraderingar av Anläggningen eller göra ytterligare beställningar med anledning av detta Avtal måste detta meddelas till EDEA minst en (1) månad före det installationsdatum som har kommunicerats av EDEA eller Installatören. EDEA förbehåller sig rätten att motsätta sig sådan beställning från Kunden.

10.5

Om uppgradering av Anläggningen eller ytterligare beställningar godkänns av EDEA ska ett separat avtal därom ingås mellan Parterna varigenom Parterna kommer överens om de relevanta villkoren (inklusive men inte begränsat till den aktuella avgiften). Dessa Allmänna Villkor ska alltid utgöra en del av avtal som rör uppgradering av Anläggningen eller ytterligare beställning från Kunden.

11. Installation och tester

11.1

Kunden ska tillse att EDEA, Otovo, Installatören och Underleverantör har fritt tillträde till Fastigheten för att installera Anläggningen. Detta inkluderar även tillträde till vägar, uppställningsytor och andra områden på Fastigheten som EDEA, Otovo, Installatören eller Underleverantören har meddelat behövs för att kunna utföra installationen och testa Anläggningen. Vid installation och test av Anläggningen ska Kunden vidare ombesörja och tillse att:

(a) EDEA, Otovo, Installatören och Underleverantör har fri åtkomst till vatten, elektricitet och sanitetsanläggningar;

(b) det lokala elnätet, som Fastigheten är ansluten till, är driftsatt;

(c) inga besökare, familjemedlemmar eller husdjur stör EDEA, Otovo, Installatören eller Underleverantör, eller får åtkomst till områdena på Fastigheten där installationen äger rum; och

(d) undanröja alla flyttbara hinder på Fastigheten och övriga hinder inom Kundens rimliga kontroll som kan begränsa eller komplicera enkel åtkomst till elcentral samt till taket på Fastigheten där montering av Anläggning ska ske samt utföra snöröjning och liknande åtgärder på Fastigheten.

11.2

För det fall Fastighetens befintliga skick förhindrar installation av solpaneler (exempelvis på grund av byggnadsstrukturella problem, felaktigt eller icke-auktoriserat arbete och takets befintliga skick) är Kunden ansvarig för sådan försening.

11.3

Installationen av Anläggningen får inte (helt eller delvis) utföras av Kunden eller av tredje man som anlitas av Kunden utan ett på förhand skriftligt godkännande från EDEA. EDEA är inte skyldigt att kompensera eller på annat sätt tillhandahålla rabatt till Kunden för arbete som Kunden utför eller låtit tredje man utföra. Sådant otillåtet arbete innebär vidare att Kunden förlorar all rätt att åberopa garantier från tillverkaren eller EDEA som rör Anläggningen och därmed även alla möjligheter att framställa krav mot EDEA enligt detta Avtal.

11.4

Om Kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna punkt 11 och sådana skyldigheter var inom Kundens rimliga kontroll, kommer alla påvisbara väsentliga kostnader som uppkommer för EDEA, Otovo, Installatören eller Underleverantör att faktureras Kunden i sin helhet.

12. Nödvändiga justeringar

12.1

Anläggningen kan komma att justeras och ändras efter Avtalsdagen, bland annat avseende Anläggningens storlek (exempelvis antal solpaneler) och funktionalitet (exempelvis paneltyp, effektoptimerare, växelriktare). Material och utrustning som planeras att användas för installationen kan komma att behöva justeras och ändras om detta behövs för att tillgodose ändringar av installationen på grund av platsspecifika omständigheter. Kunden accepterar att justeringar och ändringar avseende Anläggningen inte ska anses utgöra en bristfällig eller felaktig leverans.

12.2

För det fall behov av justeringar eller ändringar för Anläggningen identifieras under installationsarbetet meddelas Kunden om detta. Vid sådana justeringar eller ändringar kommer Månadsavgiften att omräknas och justeras (sänkas eller höjas) för att motsvara den nya verkliga kostnaden för Kundens hyra av Anläggningen enligt detta Avtal. Kunden har rätt att motsätta sig alla justeringar eller ändringar som resulterar i avgiftshöjningar som överstiger 5 % jämfört med initialt avtalad Månadsavgift. Om Kunden motsätter sig justeringar eller ändringar kan det innebära att installationen avbryts och att detta Avtal sägs upp av EDEA.

12.3

För det fall justeringar eller ändringar uppstår under avtalstiden avseende (i) Anläggningen (inklusive Anläggningens placering), (ii) Fastigheten, eller (iii) i övrigt jämfört med vad som avtalats enligt de Särskilda Villkoren ska Avtalet justeras mellan Parterna i enlighet med sådana justeringar eller ändringar.

13. Installation, idrifttagning och slutförande av installationen

13.1

Installation" ska anses ha skett det datum när Anläggningen och därtill tillhörande utrustning är korrekt och funktionellt installerat och testat.

13.2

Med "Idrifttagningen" av Anläggningen avses det datum då Anläggningen är ansluten och redo att leverera elektricitet till det lokala elnätet efter godkännande från lokala myndigheter (om tillämpligt) respektive den lokala nätägaren samt alla kontroller och tester enligt tillämplig lag, inklusive elsäkerhetsföreskrifter (om tillämpligt), har genomförts.

13.3

Installatören eller Underleverantör kommer att utfärda elsäkerhetsintyg efter genomförd Idrifttagning. När EDEA har mottagit sådan dokumentation kommer EDEA  snarast möjligt vidarebefordra dokumentationen till Kunden.

13.4

Med "Slutförandet" av installationen av Anläggningen avses när Idrifttagning har skett och EDEA har tillhandahållit elsäkerhetsintyg till Kunden.

14. Normal drift

14.1 Installerad kapacitet och elproduktion

(a) Den storlek och den installerade kapaciteten för Anläggningen som anges i de Särskilda Villkoren är den nominella likströmseffekten från solpanelerna.

(b) Anläggningen är balanserad mellan den nominella likström som produceras av solpanelerna och växelströmmen från växelriktaren. Installatören kommer, som en del av projekteringen, att bedöma och välja den lämpligaste växelriktaren för installationsprojektet. Då de flesta växelriktare är mer effektiva vid hög användningsfrekvens kommer växelriktaren i många fall att dimensioneras något lägre än den nominella likströmmen från alla solpaneler tillsammans. Detta görs för att optimera Anläggningens årliga energiproduktion och kan leda till en utjämning av effekttoppar (eng. ”peak shaving”) av produktionskapaciteten från Anläggningen på särskilt soliga dagar.

(c) EDEA garanterar inte den faktiskt uppnådda elproduktionen eller en viss volym producerad el från Anläggningen. Variationer i kraft- och elproduktion uppstår bland annat till följd av naturliga variationer i lokalt klimat och väder, skuggningseffekter och tid på dygnet samt naturligt åldrande av komponenterna i Anläggningen.

(d) Buller från Anläggningen förekommer på grund av kylfläktar och/eller kopplingskomponenter i växelriktare.

(e) Kunden förbinder sig att använda Anläggningen endast för att producera energi och främst för Kundens egen konsumtion. Anläggningen är inte Kundens primära elektricitetskälla. EDEA är därför inte ansvarigt för förluster eller skador som orsakas direkt eller indirekt av strömavbrott. Kunden är medveten om att Anläggningen kommer att stängas av vid fel eller vid avbrott i det lokala elnätet.

(f) Produktionsförluster kan inträffa vid driftstopp eller funktionsfel i Anläggningen, vid strömavbrott eller annat fel i det lokala elnätet. EDEA är inte skyldigt att kompensera Kunden för produktionsförlust, driftsstopp eller varierande prestanda som orsakas av kvalitetsproblem, kapacitetsbegränsningar, fel i det regionala och/eller lokala elnätet, inklusive i Fastighetens elektriska ledningar eller den krets till vilken Anläggningen är ansluten.

(g) Om inte Anläggningen måste stängas av i samband med reparation, underhåll, brand eller liknande, eller av säkerhetsskäl eller till följd av begäran eller uppmaning från relevanta myndigheter, förbinder sig Kunden att hålla Anläggningen påslagen och i normal drift.

14.2 Underhåll och reparationer

(a) Kunden åtar sig vid användning av Anläggningen att iaktta den försiktighet som normalt kan förväntas av en aktsam person. Kunden ansvarar inte för normalt slitage eller skador som orsakas Anläggningen, såvida det inte beror på felaktig användning, oaktsamhet eller underlåtenhet att utföra enkelt, nödvändigt underhåll enligt bokstav b) nedan.

(b) Kunden åtar sig att följa de instruktioner som framgår av drifts- och underhållsdokumentationen som Kunden kommer att erhålla. EDEA eller Otovo kommer att förse Kunden med sådan dokumentation, vilken kommer att innehålla produktdatablad och användarmanualer, genom elektroniska medel.

(c) Kunden ska, utan onödigt dröjsmål, utföra enkelt, nödvändigt förebyggande underhåll av Anläggningen, vilket inkluderar att ta bort skräp på solpanelerna, rengöra solpanelerna ordentligt vid extremt mycket damm eller sand och att ta bort is eller överflödig snö på solpanelerna. Kunden är också skyldig att utföra förebyggande underhåll av delar av Fastigheten som kan påverka eller hota säkerheten, funktionen eller effekten av Anläggningen (exempelvis genom att klippa ner häckar eller träd och genom att ta bort smuts eller damm runt solpanelerna).

(d) Allt väsentligt underhållsarbete på och i förhållande till Anläggningen ska utföras av auktoriserad personal som har utsetts eller instruerats av EDEA. Varken EDEA eller någon som arbetar på dennes uppdrag såsom Otovo, Installatören eller en Underleverantör är ansvariga för förluster eller skador som direkt eller indirekt orsakas av till exempel reparationer och annat underhåll som utförs av obehörig personal eller av Kunden själv. Utöver vad som framgår av ovan eller drifts- och underhållsdokumentationen ska inga åtgärder, ingrepp eller arbeten på Anläggningen (såsom reparationer, byten eller flytt av delar) utföras av Kunden eller tredje man som Kunden anlitar.

(e) Kunden ska observera eventuella felmeddelanden från växelriktaren i Anläggningen och ska omedelbart följa eventuell anvisning att stänga av växelriktaren (oavsett om anvisningen kommer som ett felmeddelande eller från tillverkaren, EDEA eller Otovo). Kunden ska omedelbart stänga av Anläggningen om EDEA eller Otovo kräver detta. Kunden är vidare skyldig att agera i enlighet med eventuella meddelanden från den lokala nätägaren, inklusive uppmaningar att tillfälligt stänga av Anläggningen om detta är nödvändigt. Kunden ska skyndsamt vidarebefordra till EDEA och Otovo alla meddelanden från den lokala nätägaren som kan påverka Anläggningens korrekta drift.

(f) Kunden ska inom skälig tid och senast inom tio (10) kalenderdagar efter att ha blivit medveten om det, skriftligen meddela EDEA om (i) eventuella fel, skador eller lösa delar på Anläggningen, (ii) eventuella avbrott eller förändringar i Fastighetens anslutning till det lokala elnätet eller (iii) Anläggningen blir stulen. Om Kunden inte fullgör anmälningsskyldigheten ska Anläggningen betraktas som fullt fungerande och den aktuella omständigheten kan då inte göras gällande som grund för något krav gentemot EDEA.

(g) EDEA ansvarar för avhjälpande underhåll och reparation av Anläggningen såsom anges i detta Avtal. Underhållstjänster kan utföras av en Underleverantör. Kunden ska ge EDEA eller Underleverantören tillgång till Fastigheten för att utföra underhålls- och reparationsarbete på Anläggningen. Vid planerade underhålls- och reparationsarbeten kommer EDEA eller den aktuella Underleverantören att kontakta Kunden inom rimlig tid före ett sådant planerat arbete.

(h) EDEA eller Underleverantör ska (i) reparera och/eller ersätta eventuella skadade, icke-fungerande eller icke-kompatibla hårdvarukomponenter i Anläggningen under Avtalstiden och (ii) reparera utrustning eller komponenter som har lossnat från Anläggningen, i den utsträckning det är nödvändigt för fortsatt säker drift. Detta gäller inte om behovet beror på Kundens felaktiga användning eller hantering av Anläggningen.

(i) Material som utsätts för normala väderförhållanden eller normal användning under en längre tid kommer att visa tecken på normalt slitage. EDEA ansvarar inte för utbyte eller reparation av delar eller material som försämrats på grund av normalt slitage eller som endast visar sig genom estetiska försämringar, såvida detta inte krävs enligt tillämplig lag eller av säkerhetsskäl.

14.3 Internetanslutning och datainsamling

(a) Kunden ska för egen räkning och på egen bekostnad upprätthålla en fungerande och tillförlitlig internetanslutning till Anläggningens växelriktare. Fel eller driftavbrott i internetanslutningen kan förhindra EDEA eller Otovo och dess Underleverantörer från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal och kan innebära avbrott i driften av och därmed elproduktionen från Anläggningen.

(b) För att Anläggningen ska kunna anslutas till internet krävs att Kunden har WiFi-täckning tillgängligt där växelriktaren är installerad samt att WiFi-nätverksnamnet och lösenordet har gjorts tillgänglig för Installatören eller Underleverantör under installationen. I de fall där tillräcklig WiFi-täckning och signalkvalitet inte är tillgängligt, är Kunden ansvarig för att införskaffa och tillse att Anläggningen får tillgång till internetanslutning. Kunden är medveten om att det finns växelriktare som inte kan ansluta till internet på annat sätt än via WiFi. Det är därför Kundens ansvar att internetanslutningen fungerar och att växelriktaren är konfigurerad med rätt lösenord.

(c) Kunden ger EDEA och Otovo rätt att registrera Anläggningen, inklusive dess adress, på växelriktar-tillverkarens internetportal och att få åtkomst till och lagra den data som finns tillgänglig i internetportalen. Kunden ger också växelriktar-tillverkaren rätt att dela data som finns tillgänglig i internetportalen med EDEA och Otovo. Insamling, lagring och användning av Kundens data på växelriktar-tillverkarens portal är föremål för de villkor som tillämpas av respektive tillverkare och dessa villkor är endast tillämpliga mellan tillverkaren och Kunden. Kunden måste uttryckligen meddela EDEA om Kunden inte vill att Anläggningen ska registreras på växelriktar-tillverkarens internetportal.

(d) EDEA och Otovo har rätt att efter eget gottfinnande samla in, lagra och använda produktionsdata från Anläggningen. Se EDEA:s och Otovos integritetspolicys för en mer detaljerad beskrivning av hur EDEA hanterar personuppgifter.

15. Skador orsakade under installationen eller av Anläggningen

15.1

EDEA, Otovo, Installatören och Underleverantör åtar sig att ta vederbörlig hänsyn till Kundens Fastighet och andra ägodelar under installationen av Anläggningen. Kunden är medveten om att mindre bucklor eller repor i takmaterialet, mindre åverkan på Fastigheten från normal installationsverksamhet, hål i takstolar eller annat byggmaterial från spikar eller skruvar och/eller förändringar i takets vattenavvisande eller snöbärande egenskaper kan förekomma. Sådana omständigheter ska inte anses utgöra skada på Fastigheten och varken EDEA eller någon som arbetar på dennes uppdrag, såsom Otovo, Installatören eller Underleverantör ska hållas ansvarig för sådan skada, påverkan eller annan konsekvens därav. Vid installationsarbete eller annat arbete på tak som har plåttak finns det en risk att bucklor uppstår i sådant takmaterial. Detta kan medföra att Kundens produktgaranti från leverantören för plåttak kan gå förlorad. Varken EDEA, eller någon som arbetar på dennes uppdrag,såsom Otovo, Installatören eller Underleverantör är ansvarig gentemot Kunden för skador som uppstår efter att en eventuell garanti förlorats eller på grund av eventuella bucklor i Kundens plåttak. Detta gäller inte om skador enligt denna punkt 15.1 har orsakats på grund av grov oaktsamhet eller uppsåt.

15.2

Varken EDEA eller någon som arbetar på dennes uppdrag såsom Otovo, Installatören eller en Underleverantör ansvarar för (i) skador eller olyckor orsakade av obehörig åtkomst till installationsplatsen eller områden där installationen utförs, eller (ii) skador som orsakas på allmän eller tredje mans egendom på grund av Anläggningen eller eventuella följder därav, såvida inte sådana skador orsakats av fel eller oaktsamhet av EDEA eller någon som arbetar på dennes uppdrag. EDEA ansvarar heller inte för skador på Fastigheten som orsakas på grund av Kundens oaktsamhet eller Kundens underlåtenhet att följa detta Avtal.

15.3

EDEA ansvarar för direkt skada som Kunden åsamkas på grund av brister eller felaktigheter i Anläggningen eller andra direkta skador som åsamkas Kunden av EDEA eller eller någon som arbetar på EDEAs uppdrag såsom Otovo, Installatör eller Underleverantör anlitad med anledning av detta Avtal. EDEA ansvarar däremot inte för direkt skada som beror på omständigheter utanför EDEAs skäliga kontroll. Ersättningsgill skada ska vara skäliga, nödvändiga och dokumenterade kostnader som uppstår för Kunden med anledning av brott mot detta Avtal.

15.4

EDEA ​​ansvarar aldrig för indirekt skada som Kunden åsamkats på grund av t ex (i) brister i Anläggningen, (ii) installationsarbeten eller andra arbeten som utförs i enlighet med detta Avtal; eller (iii) försenad leverans. Med indirekt skada avses bland annat förlorad inkomst eller intäkt till följd av att Anläggningen inte har varit möjligt att använda som förväntat. Denna ansvarsbegränsning ska inte gälla om EDEA eller Otovo har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller uppsåt.

15.5

EDEA eller en Underleverantör kommer att reparera eller byta ut sådana skador eller fel i Anläggningen som orsakats av EDEA, Otovo, Installatören eller en Underleverantör under installationen eller vid underhållsarbete enligt detta Avtal, och som EDEA ansvarar för, inom skälig tid efter att ha mottagit ett meddelande därom från Kunden. Kunden ska så snart som möjligt vid fel eller skador meddela EDEA om detta. Om Kunden inte anmäler fel eller skador inom skälig tid efter att ha blivit medveten om dessa, är EDEA, Otovo, Installatören eller en Underleverantör inte skyldiga att utföra några reparationer på Anläggningen eller utge någon ersättning med anledning av dessa fel eller skador.

16. Skador orsakade av Kunden

Kunden ansvarar för eventuella skador som Kunden, eller tredje man som Kunden har anlitat, orsakar på Anläggningen. Orsakar Kunden skador på Anläggningen ska Kunden omedelbart meddela EDEA detta och ersätta EDEA för alla kostnader för reparation och/eller ersättning av Anläggningen.

17. Försäljning av Fastigheten

17.1

Om Kunden avser att överlåta hela eller delar av Fastigheten (vilket även inkluderar en ändring eller överföring av Fastigheten genom lantmäteriförrättning) eller planerar några andra väsentliga ändringar av eller för Fastigheten som kan påverka Anläggningen ska Kunden omedelbart meddela EDEA om detta. Detta åtagande gäller även för det fall att det finns flera lagfarna ägare till Fastigheten och en eller flera av dessa överlåter eller planerar att överlåta sin andel av Fastigheten (dock gäller inte detta om sådan överlåtelse sker till befintlig fastighetsägare).

17.2

Vid en överlåtelse av hela eller delar av Fastigheten kan Kunden välja att antingen (i) säga upp Avtalet i förtid i enlighet med villkoren i punkt 21.2(a) nedan, (ii) köpa Anläggningen i enlighet med villkoren i punkt 21.2(b) nedan, eller (iii) överlåta Avtalet till den som förvärvar Fastigheten mot att betala avgiften som följer av Avtalet. Alternativet enligt (iii) kräver EDEA:s på förhand skriftliga godkännande. EDEA kommer inte att motsätta sig en överlåtelse av Avtalet såvida inte: (a) den nya ägaren av Fastigheten inte uppfyller EDEA:s krav på kreditvärdighet, (b) den nya ägaren är en juridisk person, eller (c) EDEA i övrigt skäligen kan motsätta sig den nya ägaren.

17.3

Önskar Kunden att överlåta Avtalet till den person som förvärvar Fastigheten och EDEA har godkänt en sådan överlåtelse måste förvärvaren av Fastigheten, som villkor för överlåtelsen av Avtalet, tillträda som part till detta Avtal och att överta Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

18. Betalning och kreditprövning

18.1

I samband med Avtalets ingående har EDEA rätt att genomföra en kreditprövning av Kunden. EDEA har vidare rätt att tillhandahålla resultaten från en sådan kreditprövning till Otovo eller annat företag inom EDEA:s koncern. Vid bristfällig kreditvärdighet hos Kunden, enligt EDEAs kreditvärderingskrav, förbehåller sig EDEA rätten att säga upp Avtalet i förtid.

18.2

Kunden kommer att faktureras för Månadsavgiften på tidpunkten för Installation enligt punkt 13.1. EDEA debiterar Kunden Månadsavgiften månatligen och Kunden ska betala EDEA senast på den första dagen i varje påbörjad månad.

18.3

Vid försenad betalning utgår Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen fram till dess att betalning sker. I samband med att skriftlig betalningspåminnelse skickas ut ska Kunden debiteras Påminnelseavgiften (såsom angiven i de Särskilda Villkoren).

18.4

I Månadsavgiften ingår vid var tid lagstadgad mervärdesskatt.

19. Försäkring

Kunden är skyldig att hålla Fastigheten försäkrad genom hemförsäkring som täcker skador på Anläggningen under hela Avtalets löptid. Kunden ska även meddela berört försäkringsbolag att installationen av Anläggningen har genomförts på Fastigheten. Kunden åtar sig att göra EDEA till förmånstagare för all ersättning från det berörda försäkringsbolaget avseende skador som har orsakats på Anläggningen.

20. Ägare av och rättigheter till Anläggningen

20.1

EDEA (det vill säga uthyraren av Anläggningen) äger Anläggningen. Kunden kan inte helt eller delvis sälja, förfoga över, pantsätta eller på något annat sätt överlåta rättigheter till Anläggningen utan EDEA:s på förhand skriftliga godkännande.

20.2

Kunden ska skriftligen informera varje relevant tredje man, inklusive en förvärvare av Fastigheten, om att Kunden endast har rätt att använda Anläggningen och därmed inte har äganderätten till densamma. Kunden ska inte använda Anläggningen som säkerhet för sina egna eller en tredje mans åtaganden. Av samma anledning ska Anläggningen vara separerad från Kundens tillgångar i händelse av personlig konkurs hos Kunden.

20.3

EDEA ska ha rätt att använda den data som skapas av Mjukvaran med de begränsningar som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. EDEA är ensam ägare av de databaser och eventuella mätvärden, beräkningar eller annan typ av data som EDEA skapar eller behandlar med stöd av denna punkt.

21. Kundens rätt till förtida uppsägning, återlämning av Anläggningen och förlängning av Avtalet efter Slutförandet

21.1

Efter den period som anges i punkt 26(a) nedan, men före Slutförandet, får Kunden oavsett anledning avbryta planerings- och installationsarbetet avseende Anläggningen mot erläggande av en avgift om 8.000 SEK jämte påvisbara och skäliga kostnader och utgifter som har uppstått för EDEA eller av denna anlitad leverantör.

21.2

Efter Slutförandet men före Slutdatumet har Kunden rätt att när som helst, utan angivande av skäl med tre (3) månaders varsel:

(a) säga upp Avtalet i förtid varvid Kunden ska betala till EDEA en avgift för förtida upphörande i enlighet med följande: (i) om Kunden säger upp Avtalet inom tio (10) år från Slutförandet ska Kunden betala en avgift motsvarande 75 % av Restvärdet; eller (ii) om Kunden säger upp Avtalet under resterande avtalstid fram till Slutdatumet ska Kunden betala en avgift motsvarande 50 % av Restvärdet. Anläggningen ska vid uppsägning enligt denna punkt 21.2(a) nedmonteras och återlämnas till EDEA enligt villkoren i punkt 22 nedan.

(b) köpa Anläggningen varvid Kunden ska betala till EDEA en summa som motsvarar Marknadspris för Anläggningen.

21.3

Vid Slutdatumet har Kunden rätt att, utan angivande av skäl, med trettio (30) dagars varsel:

(a) köpa Anläggningen varvid Kunden ska betala till EDEA en summa som motsvarar Marknadspris för Anläggningen vid Slutdatumet vilket fastställs och kommuniceras av EDEA. Denna köpoption förutsätter att Kunden har uppfyllt samtliga skyldigheter enligt detta Avtal.

(b) uppgradera Anläggningen och förlänga Avtalet (till ny månadsavgift och nya villkor som Parterna ska enas om i samband med uppgraderingen, vilka tar hänsyn till uppgraderingen).

(c) förlänga Avtalet i fem (5) år varvid det ska tillämpas en ny månadsavgift som motsvarar femtio (50) % av Månadsavgiften.

21.4

Om Kunden väljer att inte nyttja något av alternativen enligt (a)-(c) ovan ska Kunden återlämna Anläggningen till EDEA enligt villkoren i punkt 22 nedan.

21.5

Om Kunden nyttjar köpoptionen enligt denna punkt 21 överlåts Anläggningen till Kunden i befintligt skick och utan försäkringsskydd. Äganderätten till Anläggningen övergår till Kunden då EDEA har erhållit betalning från Kunden enligt utställd faktura. Om tillämpligt ska Parterna samverka för att informera berörd tredje man om äganderättsövergången. Kunden är inte behörig att använda köpoptionen som säkerhet eller på annat sätt överlåta köpoptionen.

22. Avveckling vid Avtalets upphörande

22.1

Har Kunden vid Avtalets upphörande inte nyttjat köpoptionen enligt punkt 21 ska Kunden återlämna Anläggningens solpaneler och växelriktare till EDEA. Kunden ska bekosta och tillse att Anläggningens solpaneler och växelriktare nedmonteras från Fastigheten och att nämnda anläggningsdelar återlämnas till adress som EDEA kommunicerar till Kunden.

22.2

Kunden åtar sig att tillse att Anläggningen nedmonteras i enlighet med krav som följer av eventuella tillstånd eller godkännanden, tillämpliga lagar och regler och instruktioner från myndigheter och lokala nätägare. Nedmontering ska genomföras av kvalificerad installatör som EDEA har godkänt i förväg.

22.3

Om Kunden ställer förfrågan till EDEA med begäran om assistans med att utföra nedmontering och återlämnande av Anläggningen ska EDEA, Otovo eller Underleverantör utföra detta mot en skälig och marknadsmässig nedmonteringsavgift. Nedmonteringsavgiften ska betalas av Kunden mot faktura utställd av EDEA. Vid sådan nedmontering ska EDEA, Otovo eller Underleverantör agera i enlighet med vad som framgår av punkt 22.2 ovan.

22.4

Med undantag för normalt slitage åtar sig Kunden att tillse att Anläggningens solpaneler och växelriktare vid tidpunkten för återlämnandet (eller om tillämpligt, vid tidpunkten för nedmontering utförd av EDEA, Otovo eller Underleverantör) är vid lika gott skick och god funktion som de var vid Avtalets ingående.

23. Kundens avtalsbrott

23.1

Kunden ska anses ha gjort sig skyldig till avtalsbrott enligt detta Avtal (hädanefter ”Kundavtalsbrott”) om Kunden:

(a) underlåter att betala två (2) Månadsavgifter som har förfallit till betalning och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter meddelande från EDEA därom, eller vid försenad betalning av sex (6) eller fler Månadsavgifter (i rad eller fristående);

(b) underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 14 (vad gäller till exempel användning och underhåll av Anläggningen) upprepade gånger eller på ett väsentligt sätt;

(c) underlåter att teckna och/eller vidmakthålla en sedvanlig hemförsäkring för skador på Anläggningen såsom anges i punkt 19;

(d) hindrar eller försvårar (i) installationen av Anläggningen enligt punkt 11, (ii) nedmontering och borttagning av densamma i samband med Avtalets upphörande enligt punkt 22 (om tillämpligt) eller (iii) EDEA eller Otovos tillgång till Fastigheten för att kunna utföra underhålls- och reparationsarbeten på Anläggningen enligt punkt 14;

(e) antingen helt eller delvis säljer, förfogar över, pantsätter eller på något annat sätt överlåter rättigheter till Anläggningen utan EDEA:s på förhand skriftliga godkännande såsom anges i punkt 20.1;

(f) går i personlig konkurs eller får en konkursförvaltare utsedd eller om Fastigheten är föremål för utmätning eller ska säljas på en exekutiv auktion; eller

(g) gör sig skyldig till någon annan väsentlig överträdelse av sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter meddelande från EDEA därom.

23.2

Vid ett Kundavtalsbrott har EDEA rätt att:

(a) om Kunden inte har vidtagit rättelse inom fjorton (14) dagar efter meddelande därom, inaktivera Anläggningen genom att antingen (i) stänga av Anläggningens elproduktion på distans eller (ii) tillträda Fastigheten och mekaniskt stänga av Anläggningen; eller

(b) säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunden ska då vara skyldig att på EDEA:s begäran köpa Anläggningen för en summa motsvarande Marknadspriset för Anläggningen. Om Kunden inte köper Anläggningen trots EDEA:s begäran därom har EDEA rätt att nedmontera och avlägsna Anläggningen från Fastigheten och Kunden är då skyldig att betala till EDEA (i) alla kostnader som uppkommer i samband med nedmonteringen och avlägsnandet av Anläggningen, och (ii) skadestånd motsvarande Marknadspriset. Betalning ska ske mot och i enlighet med faktura utställd av EDEA

23.3

Kundens rätt att använda Anläggningen upphör vid dagen för EDEA:s uppsägning av Avtalet.

23.4

Oaktat vad som anges ovan ska EDEA ha rätt att omedelbart och utan kostnad avbryta eller avsluta installationen av Anläggningen om:

(a) Kunden inte inom trettio (30) dagar efter Avtalsdagen har lämnat all information till EDEA eller Otovo som behövs för att kunna utföra installationen och Slutförandet av Anläggningen;

(b) installationen inte kan slutföras inom skälig tid på grund av omständigheter utanför EDEA:s eller Otovos kontroll, inklusive men inte begränsat till, tillstånd eller godkännande från lokala myndigheter och nätföretag, ändringar i nationella myndighetskrav, med mera;

(c) installationen inte kan slutföras inom skälig tid på grund av förseningar orsakade av Kunden eller tredje man som anlitats av Kunden;

(d) Kunden har lämnat felaktig eller vilseledande information, i vilket fall Kunden ska ersätta EDEA för allt arbete som utförts av EDEA, Otovo, Installatören och Underleverantör och som inte kan återföras;

(e) Kunden har lämnat felaktig eller vilseledande information och sådan information bedöms ha väsentlig påverkan på Månadsavgiften eller andra avgifter enligt detta Avtal;

(f) Fastighetens tak (eller Fastigheten i övrigt) är i ett sådant skick att installationen av Anläggningen inte kan genomföras utan större reparationer eller annat arbete;

(g) material som innehåller asbest finns på Fastigheten;

(h) lokala förhållanden på Fastigheten medför väsentliga komplikationer avseende installationen eller kan leda till väsentligt ökade kostnader och Kunden inte accepterar att bära sådana extra kostnader; eller

(i) begränsningar i EDEA:s, Otovos, Installatörens eller Underleverantörs leverantörskedja.

I tillägg till EDEA:s rätt att avbryta eller avsluta installationen av Anläggningen enligt denna punkt 23.4 har EDEA rätt att fakturera Kunden skäliga och påvisbara kostnader som uppkommit fram tills avbrottet eller avslutandet.

24. Överlåtelse

EDEA ska utan Kundens godkännande ha rätt att helt eller delvis sälja, överföra, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet inklusive Anläggningen till en tredje man. Kunden ska inte ha rätt att överlåta några skyldigheter eller rättigheter enligt Avtalet utan ett på förhand skriftligt godkännande från EDEA.

25. Dataskydd och personuppgifter

25.1

EDEA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som Kunden lämnar i samband med detta Avtal. All information om EDEA:s behandling av personuppgifter och dess integritetspolicy kan hittas på följande länk: https://www.otovo.se/legal/privacy/.

25.2

Kunden är medveten om att personuppgifter som samlas in och/eller behandlas med anledning av Kundens användning av ”Otovo App” och ”Otovo My Page” kommer vara föremål för Otovos integritetspolicy. Otovo kommer att vara personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter.

25.3

Kunden ger EDEA rätt att fritt fotografera Fastigheten, Anläggningen och installationsprocessen samt använda sådana bilder i marknadsföringssyfte (inkluderat på sociala medier). Kunden godkänner även att sådana bilder kan komma att uppmärksammas och användas av tredje man i samband med mediabevakning.

26. Kundens ångerrätt

(a) Kunden har rätt att frånträda Avtalet utan kostnad inom 14 dagar efter Avtalsdagen i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, genom att lämna eller sända ett meddelande därom till EDEA. Dock räknas fristen om 14 dagar tidigast från den dag då Kunden informerats om ångerrätten. Kunden kan vid utövande av ångerrätten använda sig av ångerblanketten som är bifogad Avtalet.

(b) Som beskrivits närmare i punkt 9 och 12 ovan, får utformningen eller omfattningen av Anläggningen under projektets planeringsfas justeras efter Avtalsdagen och Månadsavgiften får därmed justeras till följd av ändringarna. I händelse av en ökning överstigande 5 % av den ursprungligt avtalade Månadsavgiften, får Kunden välja att antingen acceptera den reviderade Månadsavgiften eller att kostnadsfritt häva Avtalet.

(c) Kunden ska vid utövande av ångerrätten, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, återlämna Anläggningen till EDEA enligt villkoren i punkt 22 ovan. EDEA ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då EDEA tog emot Kundens meddelande om att avtalet frånträtts betala tillbaka det som Kunden betalt till EDEA.

27. Force majeure

27.1

Med en “Force Majeure-händelse” avses varje händelse eller omständighet som ligger utanför den åberopande Partens rimliga kontroll (inklusive dess Underleverantörers rimliga kontroll), vilken (i) inte är hänförlig till den andra Parten, (ii) medför att den åberopande Parten blir oförmögen att fullgöra en eller flera av sina förpliktelser enligt Avtalet, och (iii) inte rimligen hade kunnat förhindras eller övervinnas av den åberopande Parten genom att vidta rimliga försiktighetsåtgärder.

27.2

Part som åberopar Force Majeure ska befrias från skyldigheten att utföra sina förpliktelser enligt detta Avtal och från ansvar för underlåtenhet att helt eller delvis fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal, i den utsträckning och under den tid som underlåtenheten är orsakad av förekomsten av en Force Majeure-händelse. Den andra Parten ska också vara befriad från skyldigheten att fullgöra sina motsvarande förpliktelser.

28. Utmätning, skuldsanering och konkurs

Om ett utmätningsförfarande har initierats gentemot Kunden eller om Fastigheten annars är föremål för utmätning, eller om Kunden inleder skuldsanering eller försätts i konkurs är Kunden skyldig att omedelbart informera EDEA om detta. Kunden är också skyldig att informera utmätningsman, rådgivare eller konkursförvaltare som ansvarar för utmätnings- eller konkursförfarandet om att EDEA är ensam ägare till Anläggningen.

29. Övrigt

29.1

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter alla tidigare avtal, skriftliga eller muntliga avsiktsförklaringar och andra bindande eller icke-bindande överenskommelser mellan Parterna med avseende på Kundens hyra av Anläggningen.

29.2

Rubrikerna i Avtalet är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte påverka tolkningen av Avtalet.

29.3

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna förutsatt att tvingande lagstiftning inte föreskriver ett särskilt formkrav.

29.4

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal vara ogiltig eller inte gå att verkställa ska detta inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga bestämmelser i detta Avtal.

29.5

Inget i detta Avtal ska anses begränsa någon rättighet som Kunden åtnjuter enligt tillämplig och tvingande gällande svensk lagstiftning.

30. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

Tvist föreligger om Kunden anser att Anläggningen som Kunden har köpt av EDEA är felaktig och att EDEA motsätter detta. För att få denna tvist prövad kan Kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. EDEA medverkar i tvistlösningsförandet.

Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras i allmän domstol.