Bestämmelser och villkor

Allmänna villkor

Datum: 7 februari 2022


Omfattning och parter

Otovo AB (”Otovo”) och Kunden har denna dag ingått avtal rörande köp och installation av en Anläggning (såsom definierad i Köpeavtalet). Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”), Otovo-garantin samt det undertecknade köpeavtalet (”Köpeavtal”) utgör tillsammans det fullständiga avtal som beskriver villkoren för Kundens köp och installation av Anläggningen från Otovo (”Avtalet”). Om ett batteri (”Batteriet”) omfattas av Köpeavtalet ska varje hänvisning till ”Anläggningen” i dessa Allmänna Villkor omfatta även Batteriet.


Dataskydd

Otovo är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med detta Avtal. All information om Otovos behandling av personuppgifter och dess integritetspolicy kan hittas på följande länk www.otovo.se/privacy.


Före installationen

Priser

Vad ingår i priset?

 1. Det pris för köpet av Anläggningen (”Priset”) samt övriga avgifter enligt detta Avtal framgår av Köpeavtalet. Priset utgör den totala kostnaden för Kundens installation och köp av Anläggningen vilket även inkluderar kostnader för allt nödvändigt material, arbeten knutna till installationen och idrifttagning av Anläggningen, såvida inget annat anges i Avtalet.

 2. Kunden är medveten om att Priset och avgifterna som anges i Köpeavtalet inte inkluderar eller tar höjd för avgifter eller kostnader hänförliga till (i) lokala nätägares krav, inklusive men inte begränsat till ändring av elmätare, eller (ii) bygglov från relevanta myndigheter.

Vad bestämmer priset?

 1. Om de allmänna prisvillkoren som anges i avsnittet nedan (”Allmänna Prisvillkor”) inte har uppfyllts eller om information eller andra garantier från Kunden enligt detta Avtal eller i samband med dess ingående (rörande exempelvis Fastigheten (såsom definierad i Köpeavtalet) och byggnader) är felaktiga eller vilseledande, har Otovo rätt att justera Priset och andra avgifter med anledning av sådan felaktig eller vilseledande information. Otovo kommer i sådana fall att informera Kunden om detta och om Priset eller andra avgifter höjs eller sänks med mer än 5 % jämfört med det ursprungligen överenskomna Priset eller avgifterna kommer Kunden ombes att godkänna prisjusteringen.

 2. Före installationen av Anläggningen utförs inget arbetsplatsbesök på Fastigheten såvida inte Otovo eller en Underleverantör anser detta vara nödvändigt för projektering och/eller detaljplanering av installationen.

 3. Kampanjer och/eller rabatter kan inte kombineras eller tillämpas i efterhand efter Kontraktsdatumet (såsom definierat i Köpeavtalet).

Allmänna prisvillkor

 1. Priset och andra avgifter som anges i Köpeavtalet baseras på en installation av Anläggningen som utförs under normala förhållanden på den svenska marknaden vilket inkluderar samtliga av följande antaganden och villkor:
  a) Fastigheten är fri från hinder och tillgänglig för installation av Anläggningen senast två (2) månader från undertecknandet av Köpeavtalet. Kunden är medveten om att den faktiska installationen av Anläggningen kan ske vid ett senare tillfälle.
  b) Kabeldragning från taket till växelriktaren och/eller elcentralen ska göras med den mest praktiska och kostnadseffektiva dragningen (maximal kabellängd om 50 meter).
  c) Växelriktaren kan installeras och anslutas till elnätet i samma byggnad som Anläggningen monteras i, i samma eller intilliggande rum som elcentralen eller den elektriska kretsen (maximal kabellängd om 10 meter).
  d) Batteriet (om tillämpligt) kan installeras och anslutas i samma eller intilliggande rum som den relevanta elcentralen (maximal kabellängd om 10 meter).
  e) Om Batteriet ansluts till en befintlig eller nyinstallerad solenergianläggning, installeras Batteriet i samma rum som anläggningens växelriktare och kräver ingen ytterligare hårdvara eller modifiering av anläggningen för att fungera.
  f) Dold kabeldragning, inomhus eller utomhus, ingår inte i Priset.
  g) Användningen av effektoptimerare ingår inte i Priset om inte annat anges i Köpeavtalet.
  h) Befintliga kabelrör används endast om sådana är lämpliga för den utrustning som används för Anläggningen.
  i) Det allmänna nätet och Fastighetens nät uppfyller gällande lagkrav, har tillräcklig kapacitet och kvalitet för att möjliggöra anslutning av Anläggningen utan ytterligare förstärkningar, förbättringar eller justeringar och Kunden har ingått och bibehåller ett nätanslutningsavtal med den lokala nätägaren för överföring av el till och från Fastigheten.
  j) Elcentralen i Fastigheten uppfyller gällande lagkrav och har tillräckligt med utrymme för installation av Anläggningen.
  k) Huvudsäkringen, elektriska kretsar och underkretsar i Fastigheten är tillräckligt dimensionerade.
  l) Installation av Anläggningen utförs på samma byggnad som Fastighetens huvudsakliga elcentral. För det fall installationen av Anläggningen utförs på en annan byggnad kan ytterligare kostnader uppstå på grund av behov av ytterligare kablar och/eller underkretsar.
  m) Taket på Fastigheten där Anläggningen ska installeras är i ett sådant lämpligt och ogenomträngligt skick som Otovo eller Installatören rimligen kan förvänta sig, och har en solid undertakskonstruktion som är lämplig för att montera och fästa solpanelerna. Taket är vidare inte konstruerat av skiffer eller gräs. Om arbete med skiffer- eller grästak erbjuds prissätts det separat. Fastigheten är inte en kulturminnesmärkt byggnad och Fastigheten står inte heller under andra liknande restriktioner som potentiellt kan leda till ytterligare tillstånds- eller godkännandeprocesser eller kostnader. Skulle taket eller Fastigheten vara i sådant skick att installationen av Anläggningen inte kan genomföras på ett säkert sätt utan större reparationer eller annat arbete, har Otovo rätt att utan kostnad avbryta projektet samt debitera Kunden för upparbetade kostnader.
  n) Om installation av inlagda paneler erbjuds prissätts det separat och i priset för sådan installation ingår avlägsnande av plattor och andra takkonstruktioner i det angivna panelområdet. Vid installation på ett nytt tak måste taket ha anpassad och färdigmonterad takkonstruktion (inklusive taklister).
  o) Arbete med särskilda takkonstruktioner, exempelvis om takmaterialet innehåller asbest, prissätts separat. Otovo förbehåller sig rätten att utan kostnad för Otovo avbryta och avsluta projekt där arbete ska utföras med takkonstruktioner som innehåller asbest.
  p) Fastigheten är inte klassificerad som en lantbruksfastighet. Om fastigheten där Anläggningen ska installeras är en lantbruksfastighet, kan särskilda kostnader tillkomma.

Information från Kunden

 1. Priset baseras på information som Kunden har tillhandahållit Otovo, Installatören eller Underleverantör. Genom undertecknandet av Köpeavtalet (och därmed detta Avtal) bekräftar Kunden att all information som har tillhandahållits av Kunden är korrekt, inklusive, men inte begränsat till, information om Fastighetens tak (fysiskt tillstånd och material), det lokala elnätet och Kundens elcentral. Skulle den tillhandahållna informationen vara felaktig eller vilseledande har Otovo rätt att justera Priset och tillämpliga avgifter eller avbryta projektet utan att ådra sig något ansvar gentemot Kunden.

 2. Kunden ska tillhandahålla all information som Otovo, Installatören eller annan tredje man som Otovo anvisar begär för att kunna installera Anläggningen på Fastigheten samt all annan information som är av relevans för detta Avtal. Om Otovo drabbas av påvisbara kostnadsökningar till följd av felaktig, otillräcklig eller vilseledande information från Kunden kommer sådana kostnadsökningar att faktureras Kunden i sin helhet.

 3. Om Kunden lämnat felaktig, otillräcklig eller vilseledande information ska Priset för köpet och installationen av Anläggningen räknas om. Otovo kommer att informera Kunden om det nya Priset och om Priset höjs med mer än 5 % jämfört med det ursprungligen överenskomna Priset kommer Kunden ombes att godkänna prisjusteringen. Efter att Otovo har tillhandahållit sådan information och, om tillämpligt, Kunden har godkänt prisjusteringen, kommer installationen att återupptas och slutföras.

Tillstånd, godkännanden och subventioner

 1. Kunden ansvarar för att ansöka om och erhålla nödvändiga tillstånd hos och godkännanden från berörda myndigheter innan installationen av Anläggningen. Detta inkluderar i förekommande fall tillstånd och godkännanden som krävs till följd av restriktioner eller begränsningar som hänför sig till detaljplaner, områden avseende kulturminnesarv eller kulturminnesmärken. Sådana tillstånd och godkännanden kan omfatta bygglov från stad eller kommun, anmälan till eller tillstånd från den lokala nätägaren för anslutning av Anläggningen, elleverans- och anslutningsavtal med den lokala nätägaren samt avtal avseende försäljning och inköp av elöverskott med Kundens elleverantör.

 2. Otovo är inte ansvarigt för sådana tillstånds- och godkännandeprocesser för Kundens räkning men kan vara behjälplig (genom att tillhandahålla dokumentation och följa den relevanta processen) om Otovo bedömer att detta är möjligt eller om en myndighet eller nätägaren påkallar detta.

 3. Otovo ansvarar inte för ansökan om eller godkännande av nationella eller lokala subventioner eller stöd för Kundens räkning. På Kundens begäran kan Otovo komma överens med Kunden om att hjälpa Kunden i denna process genom att besvara kundens frågor och/eller assistera med att ansöka om subventioner, skatteavdrag och skattelättnader. Samtliga priser och avgifter enligt detta Avtal anges brutto och Kunden ska alltid vara betalningsansvarig för bruttopriset vid Installationen av Anläggningen.

Underleverantörer

 1. Otovo har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av samtliga av sina skyldigheter enligt detta Avtal (”Underleverantör”). Otovo ansvarar för sina Underleverantörers arbete såsom för egen räkning. Den eller de underleverantörer som utför installationsarbete kallas i dessa Allmänna Villkor för ”Installatören”.

 2. Otovo väljer installatörer och underleverantörer på projektbasis med hänsyn till faktorer som bland annat kostnader och leveranstider.

Projektering och planering

 1. Installatören och/eller Underleverantör projekterar och planerar installationen av Anläggningen. I den mån det inte redan specificeras i Köpeavtalet, inkluderar detta ett slutligt urval av utrustning och komponenter samt teknisk (elektrisk och mekanisk) konstruktion.

 2. Installatören och/eller Underleverantör bestämmer om den placering av solpanelerna som föreslagits av Otovo och Kunden är lämplig. Installatören och/eller Underleverantör kan ensidigt ändra den föreslagna panelplaceringen om sådan justering behövs för att utföra installationen enligt gällande säkerhetskrav eller med anledning av krav eller begränsningar från den lokala nätägaren. Detta inkluderar förändringar avseende solpanelernas placering, antalet solpaneler och användning av effektoptimerare till en eller flera solpaneler. Kunden ska meddelas om sådana ändringar och Priset ska, om tillämpligt, justeras därefter.

 3. Installatören projekterar utformning och installation av Anläggningen mot bakgrund av vissa säkerhetskrav. Sådana krav säkerställer bland annat att krav avseende vindförhållanden och snöbelastning uppfylls, att snöhinder kan monteras på taket vid begäran därom och att vatten kan rinna av på ett effektivt sätt.

 4. Det är Kunden som ansvarar för montering av snöhinder. Under förutsättning att Kunden minst 14 dagar före installationen gör en förfrågan och under förutsättning att Otovo accepterar sådan förfrågan kan snöhinder monteras av Otovo mot en ytterligare avgift. Snöhinder ingår inte i Priset [eller andra avgifter under detta Avtal].

 5. Kunder som kräver att systemet utformas på annat sätt än enligt de säkerhetsparametrar som fastställts av installatörerna måste bekräfta detta skriftligen, och Kunden är medveten om att detta kan leda till att garantier upphör att gälla.

 6. Ändring avseende planerat material och planerad utrustning för installationen kan ske om det är nödvändigt på grund av skäl hänförliga till leverantörskedjor, bristande tillgänglighet eller bristande lämplighet av den från början föreslagna utrustningen. Otovo kommer att meddela Kunden om den typ av solpaneler eller växelriktare som planeras att användas vid installationen måste ändras.

 7. Om ett Batteri omfattas av detta Avtal, kommer Otovo eller Installatören innan Batteriet installeras att avgöra om Batteriet kan användas på det sätt som anges i Köpeavtalet. Om det anses nödvändigt av Otovo eller Installatören kan någon av dem föreslå att Batteriets specifikation ändras. En sådan ändring kräver Kundens godkännande men skulle Kunden inte godkänna en sådan ändring kan det innebära att Otovo häver Köpeavtalet

Installationsdatum och varaktighet

 1. Otovo kommer vid undertecknande av Köpeavtalet att informera Kunden om vilket datum installationen beräknas ske och hur lång tid installationen beräknas ta.

 2. Det faktiska datumet för installationen av Anläggningen fastställs av Installatören under projekteringsstadiet och kommuniceras därefter till Kunden av Otovo eller Installatören. Installationsdatumet kan ändras på grund av bland annat försenade tillstånds- och godkännandeprocesser och problem hänförliga till distributionskedjor. Kunden kommer att informeras av Otovo eller Installatören om tidigare kommunicerat installationsdatum ändras.

 3. Otovo ansvarar inte för förseningar hänförliga till eventuell tillstånds- eller godkännandeprocess hos myndigheter eller anslutningsprocessen gentemot den lokala nätägaren. Den lokala nätägaren kan kräva att Kundens elmätare måste ändras eller bytas ut före Idrifttagning. Otovo ansvarar inte för förseningar avseende Anläggningens elproduktion som orsakas på grund av att nätägaren ändrar eller byter ut elmätaren.

 4. Installationen av Anläggningen kräver normalt 2-5 dagars arbete, beroende på projektets omfattning. Enbart installationen av Batteriet kräver normalt 1-2 dagars arbete. Vissa installationer kan ta längre tid. Den fullständiga processen inklusive tillstånd och godkännanden samt elektrikerarbete tar vanligtvis 4-8 veckor. Hur lång tid installationen tar varierar beroende på årstid, väderförhållanden, storlek på anläggningen och andra lokala förhållanden. Otovo ansvarar inte om installationen tar längre tid än förväntat. Installationen kan utföras i flera olika steg.

 5. Om lokala förhållanden på Fastigheten medför väsentliga komplikationer avseende installationen eller kan leda till väsentligt ökade kostnader ska Kunden bära alla extra kostnader som kan uppstå på grund av sådana lokala förhållanden. Om Priset kommer att höjas med mer än 5 % jämfört med vad som var ursprungligen överenskommet kommer Otovo att informera Kunden om detta och be Kunden att godkänna prisjusteringen.

Uppgraderingar och tilläggsbeställningar

 1. Om Kunden önskar beställa uppgraderingar av Anläggningen eller göra tilläggsbeställningar måste detta meddelas till Otovo minst en (1) månad före det installationsdatum som kommunicerats av Otovo eller Installatören. Otovo förbehåller sig rätten att motsätta sig sådan beställning från Kunden.

 2. Om uppgradering av Anläggningen eller ytterligare beställningar godkänns av Otovo ska ett separat avtal därom ingås mellan Parterna varigenom Parterna kommer överens om de relevanta villkoren (inklusive men inte begränsat till den aktuella avgiften). Dessa Allmänna Villkor ska alltid utgöra en del av avtal som rör uppgradering av Anläggningen eller ytterligare beställning från Kunden. Att Otovo inte godkänner en uppgradering eller tilläggsbeställning ska inte påverka det ursprungliga köpet.

Under installationen

Tillgång till Fastigheten

 1. Kunden ska tillse att Otovo, Installatören och Underleverantör har fritt tillträde till Fastigheten för att installera Anläggningen och det ska inte finnas några hinder som begränsar eller försvårar tillträde till Fastigheten på ett enkelt sätt (såsom pergolor, vinterträdgårdar eller liknande). Detta inkluderar även tillträde till vägar, uppställningsytor och andra områden på Fastigheten som Otovo, Installatören eller Underleverantör har meddelat behövs för att kunna utföra installationen och testa Anläggningen.

 2. Vid installation och test av Anläggningen ska Kunden vidare ombesörja och tillse att:
  a) Otovo, Installatören och Underleverantör har fri åtkomst till vatten, elektricitet och sanitetsanläggningar; och
  b) undanröja alla flyttbara hinder på Fastigheten och övriga hinder inom Kundens rimliga kontroll som kan begränsa eller komplicera enkel åtkomst till elcentral samt till taket på och andra delar av Fastigheten där montering av Anläggning ska ske eller till rummen där Batteriets växelriktare (om tillämpligt) ska installeras, samt utföra säker snöröjning och liknande åtgärder på Fastigheten.

3. Ökad kostnad som uppstår på grund av begränsad tillgång till Fastigheten, elektricitet, sanitetsanläggningar eller vatten kommer att faktureras Kunden i sin helhet.

Ingen störning

 1. Kunden ska tillse att inga besökare, familjemedlemmar eller husdjur stör Otovos, Installatörens eller Underleverantörs arbete, eller får åtkomst till områdena på Fastigheten där installationen äger rum.

 2. Installationen av Anläggningen får inte (helt eller delvis) utföras av Kunden eller av tredje man som anlitas av Kunden utan ett på förhand skriftligt godkännande från Otovo eller Installatören. Otovo är inte skyldigt att kompensera eller på annat sätt tillhandahålla rabatt till Kunden för arbete som Kunden utför eller låter tredje man utföra. Sådant otillåtet arbete innebär vidare att Kunden förlorar alla garantier som rör Anläggningen och alla möjligheter att framställa krav mot Otovo enligt detta Avtal.

 3. Om Kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna punkt och sådana skyldigheter var inom Kundens rimliga kontroll, kommer alla påvisbara kostnader som uppkommer för Otovo, Installatören eller Underleverantör att faktureras Kunden i sin helhet.

 4. Kunden ska inte påverka eller inaktivera någon funktionalitet för förebyggande underhåll som utförs automatiskt på Batteriet.

Ändringar och konfiguration

 1. Anläggningen kan komma att justeras och ändras efter Kontraktsdatumet, bland annat avseende Anläggningens storlek (exempelvis antal solpaneler) och funktionalitet (exempelvis paneltyp, effektoptimerare och växelriktare). Material och utrustning som planeras att användas för installationen kan komma att behöva justeras och ändras om detta behövs för att tillgodose ändringar av installationen på grund av platsspecifika omständigheter. Kunden accepterar att justeringar och ändringar avseende Anläggningen inte ska anses utgöra en bristfällig eller felaktig leverans.

 2. För det fall behov av justeringar eller ändringar för Anläggningen identifieras under installationsarbetet meddelas Kunden om detta. Vid sådana justeringar eller ändringar kommer Priset att omräknas och justeras (sänkas eller höjas) för att motsvara den nya verkliga kostnaden för Kundens köp av Anläggningen enligt detta Avtal. Kunden kommer bli ombedd att godkänna alla justeringar eller ändringar som resulterar i avgiftshöjningar som överstiger 5 % jämfört med initialt avtalat Pris.

Efter installationen

Installation och idrifttagning

 1. Anläggningen ska anses vara ”Installerad” på Fastigheten när installationen av Anläggningen är korrekt utförd och Anläggningen har genomgått samtliga nödvändiga tester.

 2. Kunden är ansvarig för att Fastighetens elnät är strömsatt vid Installationen.

 3. Kunden ska så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål informera Otovo om Kunden inte accepterar den installerade Anläggningen.

 4. Idrifttagning” av Anläggningen innefattar att Anläggningen är ansluten och redo att leverera elektricitet och ladda respektive ladda ur Batteriet under normala förhållanden och sker efter att godkännande erhållits från lokala myndigheter (om tillämpligt) respektive den lokala nätägaren samt alla kontroller och tester enligt tillämplig lag, inklusive elsäkerhetsföreskrifter (om tillämpligt), har genomförts. På grund av krav från lokala myndigheter eller nätägare kommer det i vissa fall inte vara möjligt att genomföra Idrifttagning av Anläggningen samtidigt som Installation.

 5. Vissa nätägare kräver att Kundens elmätare byts ut innan Idrifttagning av Anläggningen sker. Nätägaren är ensam ansvarig för denna process och Otovo ansvarar inte för eventuella förseningar (avseende Anläggningens elproduktion eller annat) som orsakas av att nätägaren byter elmätaren.

 6. Otovo eller Installatören kommer att hjälpa till med Idrifttagningen av Anläggningen efter att den är Installerad.

Dokumentation och slutförande

 1. Otovo kommer genom elektroniska medel att tillhandahålla Kunden dokumentation rörande Anläggningen som kommer innehålla produktdatablad och användarmanualer.

 2. Installatören eller Underleverantör kommer att utfärda elsäkerhetsintyg efter genomförd Idrifttagning. När Otovo har mottagit sådan dokumentation kommer Otovo snarast möjligt vidarebefordra dokumentationen till Kunden.

 3. Installationen av Anläggningen anses vara slutförd när idrifttagning har skett och elsäkerhetsintyg har utfärdats.

 4. Med "Slutförandet" av installationen av Anläggningen avses när Idrifttagning har skett och dokumentation har tillhandahållits till Kunden.

Fakturering, betalning och kreditprövning

 1. I samband med Avtalets ingående har Otovo rätt att genomföra en kreditprövning av Kunden. Otovo har vidare rätt att tillhandahålla resultaten från en sådan kreditprövning till annat företag inom Otovos koncern. Vid bristfällig kreditvärdighet hos Kunden, enligt Otovos kreditvärderingskrav, förbehåller sig Otovo rätten att säga upp Avtalet i förtid, kräva att Kunden betalar i förskott eller ställer säkerhet att full betalning kommer göras på förfallodagen.

 2. När installatören har Installerat Anläggningen skickar Otovo en faktura till Kunden. Kunden ska betala fakturan inom tio (10) dagar efter att Kunden har erhållit den. Vid försenad betalning ska påminnelseavgift om 60 kronor och dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) utgå på det förfallna beloppet till dess betalning sker.

 3. Av skäl som anges ovan kan Slutförandet av Anläggningen komma att ske efter det att Otovo har fakturerat Kunden. Kunden ska ändå betala fakturan i sin helhet på förfallodagen. Kunden är medveten om att förfallodagen kan inträffa före det att Anläggningen har Idriftsatts och Slutförts.

 4. Otovo har rätt att kräva att Kunden betalar (helt eller delvis) innan installationen påbörjas. Kunder som har sökt finansiering för solpanelerna ska informera Otovo om Kundens ansökan avslås.

Data och övervakning

 1. Kunden ska för egen räkning och på egen bekostnad upprätthålla en fungerande och tillförlitlig internetanslutning till Anläggningens växelriktare. Fel eller driftavbrott i internetanslutningen kan förhindra Otovo och dess Underleverantörer från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal och kan innebära avbrott i driften av och därmed elproduktionen från Anläggningen.

 2. För att Anläggningen ska kunna anslutas till internet krävs att Kunden har WiFi-täckning tillgängligt där växelriktaren är installerad samt att WiFi-nätverksnamnet och lösenordet har gjorts tillgänglig för Installatören eller Underleverantör under installationen. I de fall där tillräcklig WiFi-täckning och signalkvalitet inte är tillgängligt, är Kunden ansvarig för att införskaffa och tillse att Anläggningen får tillgång till internetanslutning. Kunden är medveten om att det finns växelriktare som inte kan ansluta till internet på annat sätt än via WiFi. Det är därför Kundens ansvar att internetanslutningen fungerar och att växelriktaren är konfigurerad med rätt lösenord. Varken Installatör, Underleverantör eller Otovo ska vara skyldig att vidta åtgärder relaterade till felsökning av internetanslutning.

 3. Kunden ger Otovo rätt att registrera Anläggningen, inklusive dess adress, på växelriktartillverkarens internetportal och att få åtkomst till och lagra den data som finns tillgänglig i internetportalen. Kunden ger också växelriktartillverkaren rätt att dela data som finns tillgänglig i internetportalen med Otovo. Insamling, lagring och användning av Kundens data på växelriktartillverkarens portal är föremål för de villkor som tillämpas av respektive tillverkare och dessa villkor är endast tillämpliga mellan tillverkaren och Kunden. Kunden måste uttryckligen meddela Otovo om Kunden inte vill att Anläggningen ska registreras på växelriktartillverkarens internetportal.

 4. Otovo har rätt att efter eget gottfinnande samla in, lagra och använda produktionsdata från Anläggningen. Se Otovos integritetspolicy (www.otovo.se/privacy) för en mer detaljerad beskrivning av hur Otovo hanterar personuppgifter.

 5. Om ett Batteri omfattas av Köpeavtalet är det Kundens ansvar att se till att övervakningsportalen för eventuell solenergianläggning som redan finns på plats är tillgänglig och kompatibel med Batteriet.

 6. Anläggningar som säljs med effektoptimerare inkluderar inte övervakning av prestanda på panelnivå.

Information till Kundens försäkringsbolag

Kunden ansvarar för att meddela berört försäkringsbolag om att installation av Anläggningen genomförs på Fastigheten.

Systemförhållanden

 1. Anläggningen balanseras mellan den nominella likström som produceras av solpanelerna och växelströmmen från växelriktaren.

 2. När det gäller solpanelerna, avser den storlek och den installerade kapacitet som anges den nominella likströmseffekten från solpanelerna.

 3. När det gäller batterier, avser den batteristorlek och -kapacitet som anges i dessa Allmänna Villkor den Maximala Tillgängliga Energin för Batteriet, enligt definitionen i Köpeavtalet.

 4. Installatören kommer, som en del av projekteringen, att bedöma och välja den lämpligaste växelriktaren för projektet. Då de flesta växelriktare är mer effektiva vid hög användningsfrekvens kommer växelriktaren i många fall att dimensioneras något lägre än den nominella likströmmen från alla solpaneler tillsammans. Detta görs för att optimera Anläggningens årliga energiproduktion och kan leda till en utjämning av effekttoppar (eng. ”peak shaving”) av produktionskapaciteten från Anläggningen på särskilt soliga dagar.

Försäljning av elöverskott

Kunden äger av den el som Anläggningen producerar och Otovo har inget ansvar för eventuell försäljning av elöverskott.

Marknadsföring och sociala medier

Kunden ger Otovo rätt att fritt använda bilder av Fastigheten, Anläggningen och installationsprocessen samt använda sådana bilder i marknadsföringssyfte, innefattande i sociala medier och i eventuell mediebevakning.

Garantier

Garanti avseende installationsarbete

 1. Otovo erbjuder en garanti på 10 år för det arbete som utförs av Otovo eller Installatören under installationen av Anläggningen.

 2. Eventuella skador som orsakats av Otovo, eller Installatören under garantiperioden kommer att repareras och/eller kompenseras i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Villkor.

 3. Kunden ska så snart som möjligt och inom rimlig tid efter att Kunden upptäckt en skada meddela Otovo detta, och ska göra sitt bästa för att begränsa konsekvenserna av skadan. Skador som uppstår på grund av att Kunden inte har meddelat Otovo inom rimlig tid såsom anges i denna punkt omfattas inte av installationsarbetegarantierna.

 4. Garantiperioden startar när Anläggningen är Installerad.

 5. Om Kunden eller en tredje man utför arbete som inverkar på det arbete som utförs av Otovo eller Installatören under garantiperioden kommer garantin upphöra att gälla.

Produktgarantier

 1. Otovo ger en produktgaranti på 5 år på alla produkter, inklusive solpaneler, växelriktare, monteringssatser, kablar och batterier (om aktuellt) som använts i installationen.

 2. Otovo garanterar under produktgarantiperioden att ovannämnda produkter fungerar som avsett och inte har några tillverkningsfel.

 3. Eventuella felaktiga produkter under produktgarantiperioden kommer att ersättas eller repareras, beroende på vad Otovo väljer.

 4. Otovos produktgaranti omfattar enbart sådana direkta och nödvändiga kostnader som krävs för att reparera eller byta ut den felaktiga produkten.

 5. Om Kunden framför ett ogrundat garantianspråk är Kunden ansvarig att ersätta alla direkta kostnader som uppstår för Otovo med anledning därav.

 6. Garantiperioden startar det datum då Anläggningen är Installerad.

 7. Om Kunden eller en tredje man utför arbete eller inverkar på Anläggningen, innefattande Batteriet (om aktuellt) under produktgarantiperioden kommer garantin upphöra att gälla.

 8. Eventuella produktgarantier som går utöver produktgarantin från Otovo och som ges direkt av tillverkaren är en fråga mellan enbart Kunden och tillverkaren. Kunden är medveten om att sådana utökade garantier kan kräva att Kunden registrerar produkten såsom anvisats av tillverkaren.

Prestandagarantier

 1. Otovo garanterar att Anläggningen har den nominella likströmseffekt som specificerats, men ger inga garantier rörande elproduktion om inte annat anges uttryckligen.

 2. Den av Otovo uppskattade elproduktionen är baserad på Anläggningens effekt och tillgänglig data rörande solstrålar, klimat och information om platsen där installation sker. Faktisk elproduktion kommer att variera över tid och kan påverkas av variationer i lokalt väder, skugga från vegetation, närliggande byggnader eller andra lokala förhållanden. Eventuell skugga från byggnaden, närliggande byggnader, vegetation eller liknande tas inte med i uppskattningarna.

 3. Alla produkter påverkas av slitage. Slitage kan över tid resultera i en minskad prestanda och produktion av el. Kunden måste förvänta sig minskning av elproduktionen på grund av normalt slitage, eller till den högsta nivån som tillverkaren informerat om.

 4. Kapaciteten för ett eventuellt Batteri som ingår i Anläggningen kommer över tid och med normal användning att vara föremål för en naturlig försämring som kan innebära att kapaciteten hamnar på en nivå under Maximal Tillgänglig Energi. Det går inte att undvika en sådan naturlig försämring om Batteriet används och Kunden måste räkna med att kapaciteten kommer att minska i enlighet med vad tillverkaren informerat om.

 5. Minskad kapacitet utgör inte ett fel i sig, eftersom kapaciteten kommer att försämras över tid och vid normal användning. Minskad kapacitet kan endast anses utgöra ett fel om kapaciteten är väsentligt sämre än vad som är normalt för ett Batteri med samma ålder och användning.

 6. Eventuella prestandagarantier som ges direkt av tillverkaren är en fråga mellan enbart Kunden och tillverkaren. Kunden är medveten om att sådana prestandagarantier kan kräva att Kunden registrerar produkterna såsom anvisats av tillverkaren.

Skador och ersättning

Skador orsakade under installationen eller av Anläggningen

 1. Otovo åtar sig att ta vederbörlig hänsyn till Fastigheten och andra ägodelar under installationen av Anläggningen. Kunden är medveten om att mindre bucklor eller repor i takmaterialet, mindre åverkan på Fastigheten från normal installationsverksamhet, hål i takstolar eller annat byggmaterial från spikar eller skruvar och/eller förändringar i takets vattenavvisande eller snöbärande egenskaper kan förekomma. Sådana omständigheter ska inte anses utgöra skada på Fastigheten och Otovo ska inte hållas ansvarigt för sådan skada, påverkan eller annan konsekvens därav. Vid installationsarbete eller annat arbete på tak som har takpaneler finns det en risk att bucklor uppstår i sådant takmaterial. Detta kan medföra att Kundens produktgaranti för takpaneler kan gå förlorad. Otovo är inte ansvarigt gentemot Kunden för skador som uppstår efter att en eventuell garanti förlorats eller på grund av eventuella bucklor i Kundens takpaneler. Detta gäller inte om skador enligt denna punkt har orsakats på grund av grov oaktsamhet eller uppsåt.

 2. Otovo ansvarar inte för (i) skador eller olyckor orsakade av obehörig åtkomst till installationsplatsen eller områden där installationen utförs, eller (ii) skador som orsakas på allmän eller tredje mans egendom på grund av Anläggningen eller eventuella följder därav, såvida inte sådana skador orsakats av fel eller oaktsamhet av Otovo. Otovo, Installatören eller Underleverantör ansvarar heller inte för skador på Fastigheten som orsakas på grund av Kundens oaktsamhet eller Kundens underlåtenhet att följa detta Avtal.

 3. Otovo ansvarar för direkt skada som Kunden åsamkas på grund av brister eller felaktigheter i Anläggningen eller andra skador som åsamkas Kunden av Otovo med anledning av detta Avtal. Med direkt skada avses bland annat skäliga, nödvändiga och dokumenterade kostnader som uppstår för Kunden.

 4. Otovo ansvarar inte för indirekt skada som Kunden åsamkats på grund av (i) brister i Anläggningen, (ii) installationsarbeten eller andra arbeten som utförs i enlighet med detta Avtal; eller (iii) försenad leverans eller Installation. Med indirekt skada avses bland annat förlorad inkomst eller intäkt till följd av att Anläggningen inte har varit möjligt att använda som förväntat. Denna ansvarsbegränsning ska inte gälla om Otovo har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller uppsåt.

Skador orsakade av Kunden

Kunden ansvarar för eventuella skador som Kunden, eller tredje man som Kunden har anlitat, orsakar på Anläggningen.

Begränsat ansvar

 1. Varken Otovo eller installatören ansvarar för eventuella skador på Fastigheten som orsakas på grund av Kundens oaktsamhet eller Kundens underlåtenhet att följa dessa Allmänna Villkor.

 2. Varken Otovo eller Installatören ansvarar för skador eller olyckor orsakade av obehörig åtkomst till installationsplatsen eller områden där installationen utförs.

Reparation av skador

Otovo kommer att reparera eller byta ut hela eller delar av Anläggningen vid skador eller fel på Anläggningen som orsakats av Otovo, Installatören eller Underleverantör under installationen enligt detta Avtal, och som Otovo ansvarar för, inom skälig tid efter att ha mottagit ett meddelande därom från Kunden. Kunden ska så snart som möjligt vid fel eller skador i Anläggningen meddela Otovo om detta. Om Kunden inte anmäler fel eller skador inom skälig tid efter att ha blivit medveten om dessa är Otovo inte skyldigt att utföra några reparationer på eller utbyte av hela eller delar av Anläggningen på grund av dessa.

Produktionsförlust

Produktionsförluster kan inträffa vid driftstopp eller fel i Anläggningen, vid strömavbrott eller fel i elnätet. Otovo är inte skyldigt att kompensera Kunden för eventuell produktionsförlust som orsakas av omständighet utanför Otovos kontroll, såsom fel i det regionala och/eller lokala elnätet.

Friskrivning

 1. Anläggningen är inte Kundens primära elektricitetskälla. Otovo är därför inte ansvarigt för förluster som orsakas direkt eller indirekt av strömavbrott. Vid avbrott i elnätet måste Otovo stänga av Anläggningen. Otovo måste i sådana fall stänga av Batteriet såvida inte Kunden har förberett särskilda elektriska åtgärder som möjliggör fortsatt användning av Batteriet även vid strömavbrott.

 2. Allt arbete på och i förhållande till Anläggningen ska utföras av auktoriserad personal. Otovo är inte ansvarigt för förluster eller skador som direkt eller indirekt orsakas av till exempel reparationer och annat underhåll som utförs av obehörig personal.

Tvingande rättigheter

Inget i detta Avtal ska anses begränsa någon rättighet som Kunden åtnjuter enligt tillämplig och tvingande svensk lagstiftning.

Uppsägning & Tvister

Uppsägning av Kunden

 1. Kunden har rätt att utan kostnad frånträda Köpeavtalet inom 14 dagar efter Kontraktsdatumet i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, genom att lämna eller sända ett meddelande därom till Otovo. Dock räknas fristen om 14 dagar tidigast från den dag då Kunden informerats om ångerrätten.

 2. Som beskrivits närmare ovan, får utformningen eller omfattningen av Anläggningen under projektets planeringsfas justeras efter Kontraktsdatumet och Priset och andra avgifter får därmed justeras till följd av ändringarna. I händelse av en ökning överstigande 5 % av det ursprungligt avtalade Priset eller andra avgifter, får Kunden utan erläggande av avgift för förtida upphörande häva Avtalet inom 14 dagar efter det att Otovo eller Installatören har informerat Kunden om sådan prisökning.

 3. Kunden har rätt att häva Köpeavtalet inom 14 dagar efter att Köpeavtalet ingicks, men före det överenskomna startdatumet för installationen, varvid Kunden ska betala en avgift för förtida upphörande om SEK 6000.

 4. Kundens frånträde eller hävning enligt denna punkt 26 ska ske skriftligen genom Otovos avbokningsformulär vilket lämnas till Kunden på begäran.

 5. Om Kunden säger upp Köpeavtalet efter att det överenskomna startdatumet för installationen har inträffat ska Kunden även betala för utfört arbete och levererat material.

 6. Att Kunden inte erhåller finansiering ska inte påverka Otovos rätt att debitera Kunden en avgift för förtida upphörande.

Uppsägning av Otovo

 1. Kunden anses ha gjort sig skyldig till avtalsbrott enligt detta Avtal (hädanefter ”Kundavtalsbrott”) om Kunden bland annat:
  a) underlåter att betala Priset som har förfallit till betalning och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter meddelande därom;
  b) hindrar eller försvårar (i) installationen av Anläggningen eller (ii) nedmontering och borttagning av densamma i samband med Köpeavtalets upphörande (under förutsättning att installationen av Anläggningen har påbörjats vid uppsägningen av Avtalet);
  c) går i personlig konkurs eller får en konkursförvaltare utsedd eller om Fastigheten är föremål för utmätning eller ska säljas på en exekutiv auktion; eller
  d) gör sig skyldig till någon annan väsentlig överträdelse av sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter meddelande från Otovo därom.

 2. Kunden ska vid ett Kundavtalsbrott vara skyldig att betala till Otovo (i) alla kostnader för utfört arbete, levererat material och andra skäliga och påvisbara kostnader som uppkommit fram tills Avtalets upphörande, och (ii) alla kostnader som uppkommer i samband med nedmonteringen och avlägsnandet av Anläggningen (under förutsättning att installationen av Anläggningen har påbörjats vid uppsägningen av Avtalet).  Betalning ska ske mot och i enlighet med faktura utställd av Otovo.

 3. Oaktat vad som anges ovan ska Otovo ha rätt att omedelbart och utan kostnad avbryta eller avsluta installationen av Anläggningen genom skriftligt meddelande till Kunden om:
  a) Kunden inte inom trettio (30) dagar efter Kontraktsdatumet har lämnat all information till Otovo, Installatören eller en Underleverantör som behövs för att kunna utföra installationen och slutförandet av Anläggningen. I sådana fall kan Otovo fakturera Kunden en uppsägningsavgift på 5 % av det installationspris som anges i kontraktet;
  b) installationen inte kan slutföras inom skälig tid på grund av omständigheter utanför Otovos kontroll, inklusive men inte begränsat till, tillstånd eller godkännande från lokala myndigheter och nätföretag, ändringar i nationella myndighetskrav, med mera;
  c) installationen inte kan slutföras inom skälig tid på grund av förseningar orsakade av Kunden eller tredje man som anlitats av Kunden;
  d) Kunden har lämnat felaktig eller vilseledande information, i vilket fall Kunden ska ersätta Otovo för allt arbete som utförts av Otovo, Installatören och Underleverantör;
  e) Fastighetens tak eller elsystem (eller Fastigheten i övrigt) är i ett sådant skick att installationen av Anläggningen inte kan genomföras utan större reparationer eller annat arbete;
  f) material som innehåller asbest finns på Fastigheten;
  g) lokala förhållanden på Fastigheten medför väsentliga komplikationer avseende installationen eller kan leda till väsentligt ökade kostnader (för undvikande av missförstånd gäller Otovos rätt att avbryta eller avsluta installationen enligt denna punkt g) oberoende av om Kunden accepterar att bära extra kostnader.

Tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras i allmän domstol.

Min sida
Otovo-bloggen
PersonuppgifterVåra villkor

© Otovo AB 2022