Bestämmelser och villkor

Allmänna villkor

Senast uppdaterade 2024-04-17

1. Omfattning och parter

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) är tillämpliga mellan Otovo AB (”Otovo”) och den individuella kunden (”Kunden”) gällande köp och installation av en komplett Solcellsanläggning, Batteri, Laddbox, Värmepump och/eller andra tillhörande energiprodukter (hädanefter gemensamt ”Produkterna”)  såsom specificerat i särskilda villkoren (”Särskilda Villkor”). Solcellsanläggning, Batteri, Laddbox, Värmepump och andra tillhörande energiprodukter kallas hädanefter gemensamt för ”Produkterna”. Bestämmelser i dessa Allmänna Villkor som är specifika för Solcellsanläggning, Batteri, Laddbox, Värmepump eller tillhörande energiprodukter (såsom aktuellt) är endast relevanta för Kunden om de är tillämpliga enligt Särskilda Villkoren. De Särskilda Villkoren och de Allmänna Villkoren utgör tillsammans “Avtalet”. I den mån någon av bestämmelserna i dokumenten står i strid med varandra, ska de äga företräde i följande ordning, om inte parterna uttryckligen avtalat annat; (i) Särskilda Villkor och (ii) dessa Allmänna Villkor.

2. Dataskydd

Otovo är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med detta Avtal. All information om Otovos behandling av personuppgifter och dess integritetspolicy kan hittas på följande länk www.otovo.se/privacy.

3. Före Installationen

3.1. Priser

3.1.1. Vad ingår i priset?

1. Det pris för köpet av Produkterna (”Priset”) samt övriga avgifter framgår av Särskilda Villkoren. Priset utgör den totala kostnaden för Kundens Installation och köp av Produkterna vilket även inkluderar kostnader för allt nödvändigt material, arbeten knutna till installationen och idrifttagning av Produkterna, såvida inget annat anges i Avtalet.

2. Kunden är medveten om att Priset och avgifterna som anges i Särskilda Villkoren inte inkluderar eller tar höjd för avgifter eller kostnader hänförliga till (i) lokala nätägares krav, inklusive men inte begränsat till ändring av elmätare, eller (ii) bygglov från relevanta myndigheter.

3. Före installationen av Produkterna utförs inget arbetsplatsbesök på Fastigheten (definierad i Särskilda Villkoren) såvida inte Otovo eller en Underleverantör anser detta vara nödvändigt för projektering och/eller detaljplanering av Installationen.

4. Kampanjer och/eller rabatter kan inte kombineras eller tillämpas i efterhand efter Kontraktsdatumet (såsom definierat i Särskilda Villkoren).

3.1.2. Vad bestämmer priset?

1. Om de allmänna prisvillkoren som anges i avsnittet nedan (”Allmänna Prisvillkor”) inte har uppfyllts eller om information eller andra garantier från Kunden enligt detta Avtal eller i samband med dess ingående (rörande exempelvis Fastigheten (såsom definierad i Särskilda Villkoren) och byggnader) är ofullständiga, felaktiga eller vilseledande kommer Priset för Produkterna att ökas eller minskas på motsvarande sätt. Otovo kommer i sådana fall att informera Kunden om detta och om Priset eller andra avgifter höjs med mer än 5 % jämfört med det ursprungligen överenskomna Priset eller avgifterna kommer Kunden ombes att godkänna prisjusteringen. I händelse av en ökning överstigande 5% av det ursprungliga Priset har Kunden rätt att, inom 14 dagar efter att ha blivit informerad om prisökningen, kostnadsfritt häva Avtalet.

3.1.3. Allmänna prisvillkor

Priset och andra avgifter som anges i Särskilda Villkorenbaseras på en Installation av Produkterna som utförs under normala förhållanden på den svenska marknaden vilket inkluderar samtliga av följande antaganden och villkor:

1. Fastigheten är fri från hinder och tillgänglig för Installation av Produkterna senast två (2) månader från undertecknandet av Avtalet. Kunden är medveten om att den faktiska installationen av Produkterna kan ske vid ett senare tillfälle av skäl som anges nedan.

2. Dold Installation och/eller kabeldragning, inomhus eller utomhus, ingår inte i Priset.

3. Befintliga kabelrör används endast om sådana är lämpliga för den utrustning som används för projektet.

4. Det allmänna nätet och de existerande elinstallationerna på Kundens Fastighet uppfyller gällande lagkrav, har tillräcklig kapacitet och kvalitet för att möjliggöra anslutning och Installation av Produkterna utan ytterligare förstärkningar, förbättringar eller justeringar och Kunden har ingått och bibehåller ett nätanslutningsavtal med den lokala nätägaren för överföring av el till och från Fastigheten.

5. Elcentralen på Fastigheten uppfyller gällande lagkrav och har tillräckligt med utrymme.

6. Huvudsäkringen, elektriska kretsar och underkretsar i Fastigheten är tillräckligt dimensionerade.

7. Installationen utförs på samma byggnad som Fastighetens huvudsakliga elcentral. För det fall installationen utförs på en annan byggnad kan ytterligare kostnader uppstå på grund av behov av ytterligare kablar och/eller underkretsar.

8. Särskilda prisvillkor för Solcellsanläggningen:

a) Kabeldragning från taket till växelriktaren och/eller elcentralen ska göras med den mest praktiska och kostnadseffektiva dragningen (maximal kabellängd om 50 meter).

b) Växelriktaren kan installeras och anslutas till elnätet i samma byggnad som Solcellsanläggningen monteras i, i samma eller intilliggande rum som elcentralen eller (maximal kabellängd om 10 meter).

c) Tillvalskomponenter såsom optimerare och smarta mätare är inte inkluderade i Priset om inte anges i Särskilda Villkoren.

d) Taket på Fastigheten där Solcellsanläggningen ska installeras är i ett sådant lämpligt och ogenomträngligt skick som Otovo eller Installatören rimligen kan förvänta sig, och har en solid undertakskonstruktion som är lämplig för att montera och fästa solpanelerna. Taket är vidare inte konstruerat av skiffer eller gräs. Om arbete med skiffer- eller grästak erbjuds prissätts det separat. Fastigheten är inte en kulturminnesmärkt byggnad och Fastigheten står inte heller under andra liknande restriktioner som potentiellt kan leda till ytterligare tillstånds- eller

godkännandeprocesser eller kostnader. Skulle taket eller Fastigheten vara i sådant skick att Installationen av Solcellsanläggningen inte kan genomföras på ett säkert sätt utan större reparationer eller annat arbete, har Otovo rätt att utan kostnad avbryta projektet samt debitera Kunden för upparbetade kostnader.

e) Om Installation av inlagda paneler erbjuds prissätts det separat och i priset för sådan Installation ingår avlägsnande av plattor och andra takkonstruktioner i det angivna panelområdet. Vid Installation på ett nytt tak måste taket ha anpassad och färdigmonterad takkonstruktion (inklusive taklister).

f) Arbete med särskilda takkonstruktioner, exempelvis takläggningen som är gjord av asbest, prissätts separat. Otovo förbehåller sig rätten att utan kostnad för Otovo avbryta och avsluta projekt där arbete ska utföras med takkonstruktioner som innehåller asbest.

g) Fastigheten är inte klassificerad som en lantbruksfastighet. Om Fastigheten där Produkterna ska installeras är en lantbruksfastighet, kan särskilda kostnader tillkomma.

9. Särskilda prisvillkor för Batteriet:

a)  Batteriet kan installeras och anslutas i samma eller intilliggande rum som den relevanta elcentralen (maximal kabellängd om 10 meter).

b) Om Batteriet ansluts till en befintlig eller nyinstallerad Solcellsanläggning, ska Batteriet installeras i samma rum som Solcellsanläggningens växelriktare, och kräver inte ytterligare hårdvara eller modifiering av Solcellsanläggningen för att fungera.

c) Rummet där Batteriet installeras är lämpligt och uppfyller alla regulatoriska krav gällande ventilation, brandskydd eller liknande.

d) Väggen eller ytan där Batteriet installeras är tillräckligt dimensionerat för att klara av Batteriets vikt. Strukturella förstärkningar kan behövas för att säkerställa att Batteriet kan installeras på ett säkert sätt, och detta kan leda till ytterligare kostnader för Kunden. 

10. Särskilda prisvillkor för Laddboxen:

a) Laddboxen installeras i samma byggnad som mätarskåpet. Om den installeras i en separat byggnad, måste en elektrisk undercentral som uppfyller gällande lagkrav och de tekniska specifikationerna för Laddboxen finnas på plats.

b) Mätarskåpet har fritt utrymme för en ny säkring och andra nödvändiga komponenter.

c) Kabeldragning från Laddboxen till elskåpet ska följa den mest praktiska och kostnadseffektiva vägen, med en maximal total kabellängd på 30 meter.

d) Beroende på märke och modell, kan en kommunikationsmodul installeras bredvid Laddboxen. Modulen säkerställer att laddaren kan hanteras via en app och kräver en kabelansluten internetanslutning tillgänglig i samma eller intilliggande rum som Laddboxen, med ett maximalt avstånd på 5 meter från Laddboxen.

e) Platsen där Laddboxen installeras är lämplig och uppfyller eventuella lagkrav för ventilation, brandsläckning eller liknande. Laddboxen är skyddad från direkt solljus, snö och vattenintrång.

11. Särskilda prisvillkor för Värmepumpen:

a) Den inomhusenhet(en) av värmepumpssystemet placeras på motsatt sida av väggen där den utomhusenheten installeras. Kabelgenomföringar och rör ska följa den mest praktiska och kostnadseffektiva vägen, med en maximal längd på 10 meter. Andra placeringar kan erbjudas och prissättas separat, om tillgängliga.

b) Mätarskåpet har fritt utrymme för en ny säkring och andra nödvändiga komponenter.

c) Huvudströmkabeln till huset är tillräckligt dimensionerad för värmepumpen.

d) Om Värmepumpen är ansluten till ett centralt värmevattensystem, bör det centrala värmevattensystemet vara i ett lämpligt skick och uppfylla eventuella relevanta lagkrav. Ytterligare modifieringar för dess funktion kan erbjudas och prissättas separat, om tillgängliga.

e) Om värmepumpen ersätter det befintliga gassystemet för uppvärmning, bör det befintliga gassystemet vara i ett lämpligt skick och uppfylla eventuella relevanta lagkrav. Ytterligare modifieringar för dess funktion kan, om tillgängligt, erbjudas och prissättas separat.

f) Det tekniska rummet, där den interna enheten av värmepumpen kommer att installeras, uppfyller eventuella relevanta lagkrav.

3.2. Kreditprövning

I samband med Avtalets ingående har Otovo rätt att genomföra en kreditprövning av Kunden. Otovo har vidare rätt att tillhandahålla resultaten från en sådan kreditprövning till annat företag inom Otovos koncern. Vid bristfällig kreditvärdighet hos Kunden, enligt Otovos kreditvärderingskrav, förbehåller sig Otovo rätten att säga upp Avtalet i förtid, kräva att Kunden betalar i förskott eller ställer säkerhet att full betalning kommer göras på förfallodagen.

3.3. Subventioner

Kunden kan under förutsättning att särskilda villkor är uppfyllda få skattereduktion för grön teknik för material och installation av Produkterna. Om Kunden är berättigad till sådant skatteavdrag, ska Kunden endast erlägga fakturabelopp reducerat med preliminärt medgiven skattereduktion. I den händelse att Kunden inte anses berättigad till hela eller del av skattereduktion eller utbetalning till Otovo inte sker av hela eller delar av den preliminära skattereduktionen, är Kunden skyldig att erlägga den del av den preliminära skattereduktionen som inte har utbetalts från relevant myndighet. Betalningen ska ske till Otovo inom 10 dagar från den dag Otovo framställt krav. Därefter löper dröjsmålsränta enligt lag

Kunden kan under förutsättning att särskilda villkor är uppfyllda få skattereduktion för s k grön teknik eller ROT arbete. Om Kunden är berättigad till sådant skatteavdrag, ska Kunden endast erlägga fakturabelopp reducerat med preliminärt medgiven skattereduktion. I den händelse att Kunden inte anses berättigad till hela eller del av skattereduktion eller utbetalning till Otovo inte sker av hela eller delar av den preliminära skattereduktionen, är Kunden skyldig att erlägga den del av den preliminära skattereduktionen som inte har utbetalts av Skatteverket. Betalningen ska ske till Otovo inom 10 dagar från den dag Otovo framställt krav. Därefter löper dröjsmålsränta enligt lag.

Otovo erbjuder sig att på Kundens begäran bistå med sin kunskap avseende dessa subventionsformer genom att vara tillgänglig för frågor.

3.4. Information från Kunden

1. Priset för Produkterna baseras på information som Kunden har tillhandahållit Otovo, Installatören eller Underleverantör. Genom undertecknandet av Avtalet bekräftar Kunden att all information som har tillhandahållits av Kunden är korrekt, inklusive, men inte begränsat till, information om Fastighetens tak (fysiskt tillstånd och material), det lokala elnätet och Kundens elcentral. Skulle den tillhandahållna informationen vara felaktig eller vilseledande har Otovo rätt att justera Priset och tillämpliga avgifter eller avbryta projektet utan att ådra sig något ansvar gentemot Kunden.

2. Kunden ska tillhandahålla all information som Otovo, Installatören eller annan tredje man som Otovo anvisar begär för att kunna installera Produkterna på Fastigheten samt all annan information som är av relevans för detta Avtal. Om Otovo drabbas av påvisbara kostnadsökningar till följd av felaktig, otillräcklig eller vilseledande information från Kunden kommer sådana kostnadsökningar att faktureras Kunden i sin helhet.

3. Om Kunden lämnat felaktig, otillräcklig eller vilseledande information ska Priset för köpet och installationen av Produkterna räknas om. Otovo kommer att informera Kunden om det nya Priset och om Priset höjs med mer än 5 % jämfört med det ursprungligen överenskomna Priset kommer Kunden ombes att godkänna prisjusteringen. Efter att Otovo har tillhandahållit sådan information och, om tillämpligt, och Kunden har godkänt prisjusteringen, kommer installationen att återupptas och slutföras.

3.5. Tillstånd och godkännanden

1. Kunden ansvarar för att ansöka om och erhålla nödvändiga tillstånd hos och godkännanden från berörda myndigheter innan installationen av Produkterna. Detta inkluderar i förekommande fall tillstånd och godkännanden som krävs till följd av restriktioner eller begränsningar som hänför sig till detaljplaner, områden avseende kulturminnesarv eller kulturminnesmärken. Sådana tillstånd och godkännanden kan omfatta bygglov från stad eller kommun, anmälan till eller tillstånd från den lokala nätägaren för anslutning av Produkterna, elleverans- och anslutningsavtal med den lokala nätägaren samt avtal avseende försäljning och inköp av elöverskott med Kundens elleverantör.

2. Otovo är inte ansvarigt för sådana tillstånds- och godkännandeprocesser för Kundens räkning men kan vara behjälplig (genom att tillhandahålla dokumentation och följa den relevanta processen) om Otovo bedömer att detta är möjligt eller om en myndighet eller nätägaren påkallar detta.

3.6. Underleverantörer

1. Otovo använder sig av underleverantörer för projektering, Installation och leverans av Produkterna ("Underleverantör"). Otovo ansvarar för sina Underleverantörers arbete såsom för egen skuld. Den eller de Underleverantör som utför installationsarbete kallas i dessa Allmänna Villkor för ”Installatören”. Kunden godkänner att Otovo använder sig av Underleverantörer och Installatörer för att fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt dessa Avtalet.

2. Otovo väljer Installatörer och Underleverantörer med hänsyn till faktorer som bland annat kostnader, leveranstider och andra enligt Otovo relevanta faktorer. Kunden accepterar att valet av Installatörer och Underleverantörer sker efter Otovos eget gottfinnande.

3.7. Projektering och planering

1. Installatören och/eller Underleverantör projekterar och planerar installationen av Produkterna, inkluderat ett slutligt urval av utrustning och komponenter samt teknisk (elektrisk och mekanisk) konstruktion. Projekteringen och planeringen baseras bland annat på information som lämnas av Kunden, såsom Fastighetens adress, nedladdade bilder och uppgifter om vilket material taket är byggt i.

2. Installatören och/eller Underleverantör bestämmer om den placering av Produkterna som föreslagits av Otovo och Kunden är lämplig. Installatören och/eller Underleverantör kan ensidigt ändra den föreslagna placeringen om sådan justering behövs för att utföra installationen enligt gällande säkerhetskrav eller med anledning av krav eller begränsningar från den lokala nätägaren. Detta inkluderar förändringar avseende solpanelernas placering, antalet solpaneler och användning av effektoptimerare till en eller flera solpaneler. Kunden ska meddelas om sådana ändringar och Priset ska, om tillämpligt, justeras därefter.

3. Installatören kan bestämma ändringar av den planerade installationen av Produkterna i syfte att uppnå den önskade prestandan.

a) I förhållande till Solcellsanläggningen, kan sådana ändringarna inkludera placeringen av paneler, ändring av antalet paneler eller utökning av antalet optimerare. Otovo eller Installatören kommer före installationen att bestämma hur växelriktaren ska användas och/eller placeras . Otovo eller Installatören kan bestämma en ändring av växelriktarens användning och/eller placering om det anses vara nödvändigt.

b) I förhållande till Batteriet, kommer Otovo eller Installatören före installationen att bestämma hur Batteriet ska användas och/eller placeras . Otovo eller Installatören kan bestämma en ändring av Batteriets användning och/ eller placering om det anses vara nödvändigt.

c) I förhållande till Laddboxen kommer Otovo eller installatören att bestämma användbarheten och/eller placeringen av Laddboxen före installationen. Otovo eller installatören kan föreslå en ändring av Laddboxens specifikation om det anses nödvändigt.

d) När det gäller Värmepumpen kan sådana ändringar inkludera att ändra placeringen av den utomhus- och inomhusenhet(en). Otovo eller installatören kommer att bestämma användbarheten och/eller placeringen av Värmepumpen före installationen. Otovo eller installatören kan föreslå en ändring av Värmepumpens specifikation om det anses nödvändigt.

4. Ändring av planerat material och planerad utrustning för installationen kan ske om det är nödvändigt på grund av skäl hänförliga till leverantörskedjor, bristande tillgänglighet eller bristande lämplighet av den från början föreslagna utrustningen.

5. Otovo ska informera Kunden om Produkterna som planerats för installationen, måste ändras. Om typen av Produkterna  är specificerade i Särskilda Villkorenmåste dock Kunden godkänna varje sådan ändring (om inte ändringen innebär att Kunden får Produkter med motsvarande egenskaper). Ger Kunden inte sitt godkännande har Otovo rätt att häva Avtalet.

6. Kunden kommer att informeras om, och har rätt att vägra, eventuella ändringar som innebär en prishöjning överstigande 5% av det ursprungliga Priset enligt 3.1.2 ovan.

7. Installatören projekterar utformning och installation av Produkterna mot bakgrund av vissa säkerhetskrav. I förhållande till Solcellsanläggningen, säkerställer sådana krav bland annat att krav avseende vindförhållanden och snöbelastning uppfylls, att snöhinder kan monteras på taket vid begäran därom och att vatten kan rinna av på ett effektivt sätt. Det är Kunden som ansvarar för snöhinder på Fastigheten. Under förutsättning att Kunden minst 14 dagar före installationen gör en förfrågan om montering av snöhinder och under förutsättning att Otovo accepterar sådan förfrågan kan snöhinder monteras av Otovo mot en ytterligare avgift. Snöhinder ingår inte i Priset.

8. Kund som kräver att systemet utformas på annat sätt än enligt de säkerhetsparametrar som fastställts av Installatören måste bekräfta detta skriftligen, och Kunden är medveten om att detta kan leda till att garantier upphör att gälla.

3.8. Installationsdatum och varaktighet

1. Otovo kommer vid undertecknande av Avtalet att informera Kunden om vilket datum installationen beräknas ske och hur lång tid installationen beräknas ta.

2. Faktiska datum för installationen av Produkterna fastställs av Installatören under projekteringsstadiet och kommuniceras därefter till Kunden av Otovo eller Installatören. Installationsdatumet/-datumen kan ändras på grund av bland annat försenade tillstånds- och godkännandeprocesser och problem hänförliga till leverantörskedjor. Kunden kommer att informeras av Otovo eller Installatören om tidigare kommunicerat Installationsdatum ändras.

3. Otovo ansvarar inte för förseningar hänförliga till eventuell tillstånds- eller godkännandeprocess hos myndigheter eller anslutningsprocessen gentemot den lokala nätägaren. Den lokala nätägaren kan kräva att Kundens elmätare måste ändras eller bytas ut före Idrifttagning. Otovo ansvarar inte för förseningar avseende Produkternas elproduktion som orsakas på grund av att nätägaren ändrar eller byter ut elmätaren.

4. Installationen av Solcellsanläggningen, solpaneler och växelriktare kräver normalt 2-5 dagars arbete, beroende på projektets omfattning. Vissa Installationer kan ta längre tid. Den fullständiga processen inklusive tillstånd och godkännanden samt elektrikerarbete tar vanligtvis 4-8 veckor. Hur lång tid installationen tar varierar beroende på årstid, väderförhållanden, storlek på anläggningen och andra lokala förhållanden. Otovo ansvarar inte om installationen tar längre tid än förväntat.

5. Installation av ett Batteri, Laddbox eller Värmepump kräver normalt 1-2 dagars arbete. Vissa Installationer kan dock kräva mer tid. Otovo ansvarar inte för om installationen tar längre tid än förväntat.

6. Installationen av Produkterna kan genomföras i flera steg.

7. Om lokala förhållanden på Fastigheten medför väsentliga komplikationer avseende installationen eller kan leda till väsentligt ökade kostnader ska Kunden bära alla extra kostnader som kan uppstå på grund av sådana lokala förhållanden. Om Priset kommer att höjas med mer än 5 % jämfört med vad som var ursprungligen överenskommet kommer Otovo att informera Kunden om detta och be Kunden att godkänna prisjusteringen.

3.9. Uppgraderingar och tilläggsbeställningar

1. Om Kunden önskar beställa uppgraderingar av Produkterna eller göra tilläggsbeställningar måste detta meddelas till Otovo i god tid före installationen.

2. Om uppgradering av Produkterna eller ytterligare beställningar godkänns av Otovo ska ett separat avtal därom ingås mellan parterna varigenom parterna kommer överens om de relevanta villkoren (inklusive men inte begränsat till den eventuella avgiften). Dessa Allmänna Villkor ska alltid utgöra en del av sådana separata avtal som rör uppgradering av Produkterna eller ytterligare beställning från Kunden. Att Otovo inte godkänner en uppgradering eller tilläggsbeställning ska inte påverka det ursprungliga köpet. Om sådana uppgraderingar eller ytterligare beställningar inte enkelt kan tillgodoses av Otovo kan de medföra ytterligare kostnader och avgifter för Kunden.

4. Under Installationen

4.1. Tillgång till Fastigheten

1. Kunden ska tillse att Otovo, Installatören och Underleverantör har fritt tillträde till Fastigheten för att installera Produkterna. Detta inkluderar även tillträde till vägar, uppställningsytor och andra områden på Fastigheten som Otovo, Installatören eller Underleverantör har meddelat behövs för att kunna utföra installationen och testa Produkterna.

2. Kunden ska också tillse att Otovo, Installatören och Underleverantör har fritt tillträde till vatten, elektricitet och sanitetsanläggningar för att installera Produkterna.

3. Kunden ska ta bort alla flyttbara hinder och ombesörja snöröjning och andra liknande åtgärder nödvändiga för att genomföra installationen sker.

a) I förhållande till installationen av Solcellsanläggningen, ska det inte finnas något som förhindrar eller komplicerar enkel tillgång till Kundens tak (så som pergolor, vinterträdgårdar eller liknande) eller till rummet där växelriktaren ska installeras.

b) I förhållande till installationen av Batteriet, Laddbox eller Värmepump ska det inte finnas några hinder som förhindrar eller komplicerar enkel tillgång till rummet eller platsen där Batteriet, Laddboxen eller Värmepumpen ska installeras.

4. Ökad kostnad som uppstår på grund av begränsad tillgång till Fastigheten, elektricitet, sanitetsanläggningar eller vatten kommer att faktureras Kunden i sin helhet.

4.2. Ingen störning

1. Kunden ska tillse att inga besökare, familjemedlemmar eller husdjur stör Installatör eller Underleverantör, eller får åtkomst till områdena på Fastigheten där installationen äger rum.

2. Installationen av Produkterna får inte (helt eller delvis) utföras av Kunden eller av tredje man som anlitas av Kunden utan ett på förhand skriftligt godkännande från Otovo eller Installatören. Otovo är inte skyldigt att kompensera eller på annat sätt tillhandahålla rabatt till Kunden för arbete som Kunden utför eller låter tredje man utföra. Sådant otillåtet arbete innebär vidare att Kunden förlorar alla garantier som rör Produkterna och alla möjligheter att framställa krav mot Otovo enligt detta Avtal.

3. Om Kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna punkt och sådana skyldigheter var inom Kundens rimliga kontroll, kommer alla påvisbara kostnader som uppkommer för Otovo, Installatören eller Underleverantör att faktureras Kunden i sin helhet.

4. Kunden ska inte påverka eller inaktivera någon funktionalitet för förebyggande underhåll som utförs automatiskt på Batteriet,  Laddboxen eller Värmepumpen.

4.3. Ändringar och konfiguration

Otovo strävar efter att identifiera eventuella behov av ändringar innan installationen

genomförs. Material och utrustning kan dock behöva ändras under installationsarbetet om detta behövs för att tillgodose ändringar av installationen på grund av platsspecifika omständigheter. Bestämmelserna i punkten 3.7 (Projektering och Planering) är tillämpliga även på ändringar som behöver göras under installationsarbetet.

5. Efter Installationen

5.1. Installation och idrifttagning

1. Installation” ska anses ha skett:

a) I förhållande till Solcellsanläggningen, när Solcellsanläggningen och därtill tillhörande utrustning är korrekt och funktionellt installerat och testat.

b) I förhållande till Batteriet, när Batteriet och därtill tillhörande utrustning är korrekt och funktionellt installerat och testat.

c)  I förhållande till Laddboxen, uppstart av laddning under normala förhållanden, efter godkännande från lokala myndigheter såsom den lokala nätägaren, om så krävs.

d)  I förhållande till Värmepumpen, uppstart under normala förhållanden, efter godkännande från lokala myndigheter såsom den lokala nätägaren om så krävs, och efter uppstart av tillverkarens tekniker, om så krävs.

2. Installationen av Solcellsanläggningen och installationen av Batteriet, Laddboxen och/eller Värmepumpen (om aktuellt) sker normalt inte vid samma tidpunkt.

3. Kunden är ansvarig för att Fastighetens elnät är strömsatt vid installationen av Produkterna.

4. Kunden ska inom skälig tid informera Otovo om Kunden inte accepterar de installerade Produkterna.

5. Idrifttagning” ska anses ha skett:

a) I förhållande till Solcellsanläggningen, när elproduktionen har påbörjats under normala förhållanden, efter att godkännande har erhållits från lokala myndigheter såsom den lokala nätägaren (om tillämpligt).

b) I förhållande till Batteriet, när laddning och urladdning av Batteriet har påbörjats under normala förhållanden, efter att godkännande har erhållits från lokala myndigheter såsom den lokala nätägaren (om tillämpligt).

c) I förhållande till Laddboxen, uppstart av laddning under normala omständigheter, efter godkännande från lokala myndigheter såsom den lokala nätägaren, om så krävs;

d) I förhållande till Värmepumpen, uppstart under normala omständigheter, efter godkännande från lokala myndigheter såsom den lokala nätägaren om så krävs, och efter uppstart av tillverkarens tekniker, om så krävs.

6. Idrifttagning av Solcellsanläggningen och Idrifttagningen av Batteriet, Laddboxen eller Värmepumpen (om aktuellt) kommer ofta inte ske vid samma tidpunkt.15

7. I vissa fall kommer Idrifttagningen av Produkterna inte kunna ske samtidigt som installationen av Produkterna på grund av eventuella förseningar med att verifiera att krav från aktuella myndigheter har uppfyllts, att tillstånd har erhållits eller på grund av förseningar hänförliga till nätägare. Otovo är inte ansvarigt för sådana förseningar av Idrifttagningen av Produkterna.

8. Vissa nätägare kräver att Kundens elmätare byts ut innan Idrifttagning av Produkterna sker. Nätägaren är ensam ansvarig för denna process och Otovo ansvarar inte för eventuella förseningar (avseende Solcellsanläggningens elproduktion och/eller användningen av Batteriet) som orsakas av att nätägaren byter elmätaren.

9. Kunden måste vara medveten om att Produkterna i praktiken kan fungera även om några av tillstånd eller godkännanden från berörda myndigheter ännu inte har erhållits. Eventuell energi som producerats och/eller släppts ut i nätet fram till samtliga tillstånd eller godkännanden har erhållits kommer inte kompenseras av Otovo eller nätägaren.

10. Otovo eller Installatören kommer att hjälpa till med Idrifttagningen av Produkterna efter att de är Installerade.

5.2 Dokumentation och slutförande

1. Otovo kommer genom elektroniska medel att tillhandahålla Kunden dokumentation rörande Produkterna som kommer innehålla produktdatablad och användarmanualer.

2. Installatören eller Underleverantör kommer att utfärda elsäkerhetsintyg efter genomförd Idrifttagning. När Otovo har mottagit elsäkerhetsintygkommer Otovo snarast möjligt vidarebefordra dokumentationen till Kunden. 

3. Med "Slutförandet" av installationen av Produkterna avses när Idrifttagning har skett och elsäkerhetsintyg har tillhandahållits till Kunden. Kunden accepterar att Slutförande ska anses ha skett när Idrifttagning har skett och dokumentation har tillhandahållits.

4. Slutförandet av Solcellsanläggningen, Batteriet, Laddboxen eller Värmepumpen (om aktuellt), sker normalt inte vid samma tidpunkt.

5.3. Fakturering och betalning

1. När Installatören har installerat de relevanta Produkterna (som specificeras i avsnitt 5.1)  skickar Otovo en faktura till Kunden för köp och installation

2. Kunden ska betala den aktuella fakturan inom tio (10) dagar efter att Kunden har erhållit den. Vid försenad betalning ska påminnelseavgift om 60 kronor och dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) utgå på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dessutom är Kunden skyldig att betala för eventuella kostnader och/eller eventuella inkassoavgifter som uppstår i samband med  indrivning.

3. Anslutning av Laddboxen till internet kräver att Kunden tillhandahåller en kabelansluten internetanslutning i samma eller intilliggande rum som Laddboxen, med ett maximalt avstånd på 5 meter från Laddboxen.

4. Av skäl som anges ovan kan Slutförandet av Produkterna komma att ske efter det att Otovo har fakturerat Kunden. Kunden ska ändå betala fakturan i sin helhet på förfallodagen. Kunden är medveten om att förfallodagen kan inträffa före det att Idrifttagning och Slutförande av Produkterna har skett.

5. Otovo har rätt att kräva att Kunden betalar (helt eller delvis) innan leveransen av materialet och innan installationen påbörjas. Kunder som har sökt finansiering för solpanelerna ska informera Otovo om Kundens ansökan avslås.

5.4. Data och övervakning

1. Kunden ska för egen räkning och på egen bekostnad upprätthålla en fungerande och tillförlitlig internetanslutning till Produkternas växelriktare. Fel eller driftavbrott i internetanslutningen kan förhindra Otovo och dess Underleverantörer från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal och kan innebära avbrott i driften av och därmed elproduktionen från Produkterna.

2. För att Produkterna ska kunna anslutas till internet krävs att Kunden har WiFi-täckning tillgängligt där växelriktaren och/eller Batteriet är installerad samt att WiFi nätverksnamnet och lösenordet har gjorts tillgänglig för Installatören eller Underleverantör under installationen. I de fall där tillräcklig WiFi-täckning och signalkvalitet inte är tillgängligt, är Kunden ansvarig för att införskaffa och tillse att Produkterna får tillgång till internetanslutning. Kunden är medveten om att det finns växelriktare och/eller Batterier som inte kan ansluta till internet på annat sätt än via WiFi. Det är därför Kundens ansvar att internetanslutningen fungerar och att växelriktaren och/eller Batteri är konfigurerad med rätt lösenord. Varken Installatör, Underleverantör eller Otovo ska vara skyldig att vidta åtgärder relaterade till felsökning av internetanslutning. 3. Anslutning av Laddboxen till internet kräver att Kunden tillhandahåller en kabelansluten internetanslutning i samma eller intilliggande rum som Laddboxen, med ett maximalt avstånd på 5 meter från Laddboxen

4. Kunden ger Otovo rätt att registrera Produkterna, inklusive installationsadress, på växelriktartillverkarens internetportal och att få åtkomst till och lagra den data som finns tillgänglig i internetportalen. Kunden ger också växelriktartillverkaren rätt att dela data som finns tillgänglig i internetportalen med Otovo. Insamling, lagring och användning av Kundens data på växelriktartillverkarens portal är föremål för de villkor som tillämpas av respektive tillverkare och dessa villkor är endast tillämpliga mellan tillverkaren och Kunden. Kunden måste uttryckligen meddela Otovo om Kunden inte vill att Produkterna ska registreras på den aktuella växelriktartillverkarens internetportal.

4. Otovo har rätt att efter eget gottfinnande samla in, lagra och använda produktions och/eller laddningsdata från Produkterna. Se Otovos integritetspolicy (www.otovo.se/ privacy) för en mer detaljerad beskrivning av hur Otovo hanterar personuppgifter.

5. Kund kan i mån av tillgänglighet använda Otovos App eller Otovos ”Min Sida” för att se produktionsdata från Solcellsanläggningen. För att få tillgång till data på Otovos App eller ”Min Sida” måste alla internetuppkopplingar fungera och installationen måste vara konfigurerad på växelriktartillverkarens portal enligt lämnade specifikationer. Otovo kan inte garantera att integrationen med växelriktarens portal alltid fungerar som den ska. Kunden är införstådd med att dataintegrationen, Otovos App och Otovos ”Min Sida” när som helst och utan föregående meddelande kan komma att ändras eller stängas.

6. Om ett Batteri omfattas av Avtalet är det Kundens ansvar att se till att övervakningsportalen för eventuell Solcellsanläggning som redan finns på plats är tillgänglig och kompatibel med Batteriet.

7. En Solcellsanläggning som säljs med effektoptimerare inkluderar inte övervakning av prestanda på panelnivå.

8. En Solcellsanläggning som säljs med växelriktare omfattar inte övervakning av panelernas prestandanivå (PL).

5.5. Information till Kundens försäkringsbolag

Kunden ansvarar för att meddela berört försäkringsbolag om att Installation av Solcellsanläggningen genomförs på Fastigheten.

5.6. Systemförhållanden

1. Solcellsanläggningen balanseras mellan den nominella likström som produceras av solpanelerna och växelströmmen från växelriktaren.

2. Solcellsanläggningens storlek och kapacitet (kWp) som anges i Särskilda Villkoren avser den nominella likströmseffekten från solpanelerna.

3. Installatören kommer, som en del av projekteringen av Solcellsanläggningen, att bedöma och välja den lämpligaste växelriktaren för projektet. Då de flesta växelriktare är mer effektiva vid hög användningsfrekvens kommer växelriktaren i många fall att dimensioneras något lägre än den nominella likströmmen från alla solpaneler tillsammans. Detta görs för att optimera anläggningens årliga energiproduktion och kan leda till en utjämning av effekttoppar (eng. ”peak shaving”) av produktionskapaciteten från Solcellsanläggningen på särskilt soliga dagar.

4. Batteriets storlek och kapacitet (kWh) som anges i Särskilda Villkoren avser den maximala tillgängliga energin för Batteriet.

5. Laddboxens effekt (kW) som anges i de Särskilda Villkoren avser den maximala laddningseffekten som är möjlig. Detta kan vara begränsat på grund av begränsningar i kundens elsystem. Dessutom refererar det inte till Laddboxens faktiska effektutgång vid något givet ögonblick.

6. Värmepumpens effekt (kW) som anges i de Särskilda Villkoren relaterar till den nominella effekten, som specificerats av tillverkaren. Det refererar inte till den faktiska effekten från Värmepumpen, som påverkas av flera faktorer, inklusive men inte begränsat till den yttre temperaturen, den inre temperaturen och fuktighetsnivån. Det kan också vara begränsat på grund av begränsningar i kundens elsystem.

7. Oljud från Produkterna kan förekomma på grund av kylfläktar och/eller kopplingskomponenter i växelriktare, Värmepumpar eller i elektriska kretsar.

5.7. Försäljning av elöverskott

Kunden äger den el som Solcellsanläggningen producerar och/eller Batteriet lagrar och/eller matas ut till Laddboxen. Otovo har inget ansvar för eventuell försäljning av eventuellt elöverskott.

5.8. Marknadsföring och sociala medier

Kunden ger Otovo rätt att fritt använda bilder av Fastigheten, Produkterna och installationsprocessen samt använda sådana bilder i marknadsföringssyfte, innefattande i sociala medier och i eventuell mediebevakning.

6. Garantier

6.1. Introduktion

1. Otovo erbjuder garantier som är tillägg till eventuella tvingande rättigheter Kunden har enligt nationell lagstiftning. Ingenting i denna punkt 6 ska anses begränsa några sådana tvingande rättigheter Kunden.

2. Garantiperioden startar när Produkterna är Installerade enligt punkt 5.1.

6.2. Garanti avseende installationsarbete

1. Otovo erbjuder en garanti på 10 år för det arbete som utförs av Otovo eller Installatören under installationen av Solcellsanläggningen, Batteriet och Laddboxen. I förhållande till Värmepumpar erbjuder Otovo inte någon garanti på installationen utöver de obligatoriska rättigheter Kunden har enligt svensk lag.

2. Skador som orsakats av Otovo eller Installatören och som visar sig under installationsgarantiperioden kommer att repareras och/eller kompenseras för i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Villkor. Kunden ska göra sitt bästa för att minimera konsekvenserna av skadan.

6.3. Produktgarantier

1. Otovo ger följande produktgarantier relaterade till Produkterna, i tillämpliga fall:

a) I förhållande till Solcellsanläggningen ger Otovo en produktgaranti på 10 år på den kompletta Solcellsanläggningen, inklusive solpanelerna, växelriktarna, montagematerial och kablar som används vid installationen av Produkterna.

b) Otovo ger en  produktgaranti på 10 år på Batteriet.

c) Otovo ger en produktgaranti på 5 år på Laddboxen.

d) Otovo tillhandahåller ingen produktgaranti i förhållande till Värmepumpen, annat än vad som krävs enligt tillämplig lag. Kunden måste förlita sig på produktgarantin från den relevanta tillverkaren av Värmepumpen.

2. Otovo garanterar under produktgarantiperioden att ovannämnda produkter fungerar som avsett och inte har några tillverkningsfel.

3. Eventuella defekta eller felaktiga komponenter i Produkterna under produktgarantiperioden kommer att ersättas eller repareras, beroende på vad Otovo väljer, med tillägg för Kundens reklamationsrätt enlig punkt 7 nedan.

4.  Garantin under denna punkt 6.3 omfattar, med beaktande av de undantag och begränsningar som anges i Avtalet, enbart sådana direkta och nödvändiga kostnader som krävs för att reparera eller byta ut den defekta eller felaktiga Produkten. Kunden kommer inte ha någon rätt att bli kompenserad ekonomiskt för eventuell(a) defekt(a) eller felaktig(a) komponent(er) (vilket innefattar eventuell kompensation för förlorad elproduktion under den tid som komponenten inte fungerar, ersätts eller repareras), utöver vad som sägs i punkt 7 nedan.

5. Kosmetiska förändringar eller mindre skador orsakade av Otovo eller Installatören i samband med reparation eller utbyte av Produkterna under denna garanti kommer inte att repareras eller kompenseras för.

6. Eventuella produktgarantier som går utöver produktgarantin från Otovo och som ges direkt av tillverkaren är en fråga mellan enbart Kunden och tillverkaren. Kunden är medveten om att sådana utökade garantier kan kräva att Kunden registrerar produkterna såsom anvisats av tillverkaren.

6.4. Prestandagarantier

1. Utöver vad som anges i detta avsnitt, ger Otovo inga garantier vad gäller Produkternas prestanda.

2. Eventuella prestandagarantier som ges direkt av tillverkaren är en fråga mellan enbart Kunden och tillverkaren. Kunden är medveten om att sådana prestandagarantier kan kräva att Kunden registrerar Produkterna såsom anvisats av tillverkaren.

3. Prestandagarantier i förhållande till Solcellsanläggningen:

a) Otovo garanterar att Solcellsanläggningen har den nominella likströmseffekt som specificerats i Särskilda Villkoren, men ger inga garantier rörande elproduktion.

b) Den av Otovo uppskattade elproduktionen är baserad på Solcellsanläggningens effekt och tillgänglig data rörande solstrålar, klimat och information om platsen där Installation sker. Faktisk elproduktion kommer att variera över tid och kan påverkas av variationer i lokalt väder, skugga från vegetation, närliggande byggnader eller andra lokala förhållanden. Eventuell skugga från byggnaden, närliggande byggnader, vegetation eller liknande tas inte med i uppskattningarna.

4. Prestandagarantier i förhållande till Batteriet:

a) Otovo garanterar att Batteriet har den maximala tillgängliga energin (KWh) som specificeras i Särskilda Villkoren.

b) Alla Batterier är föremål för slitage. Slitage kan över tid och med normal användning resultera i estetiska förändringar och/eller naturlig försämring av kapaciteten. Kunden måste räkna med att kapaciteten kommer att reduceras i enlighet med vad tillverkaren har informerat om.

c) Reducerad kapacitet av Batteriet till en kapacitet som understiger den maximala tillgängliga energin (kWh) (såsom specificeras i Särskilda Villkoren) som uppstår som ett resultat av normal användning, åldrande och/eller försämring utgör inte ett fel eller en defekt i sig. Reducerad kapacitet kan endast anses utgöra ett fel eller en defekt om kapaciteten är väsentligt sämre än vad som är normalt för ett Batteri med samma ålder och användning (i enlighet med vad tillverkaren har informerat om).

6.5. Undantag från och begränsning av garantierna

1. Otovos garantier omfattar inte ansvar för personskada, sakskada eller skada på tredje man. Sådana skador kan dock omfattas av andra rättigheter Kunden har.

2. Garantier som Otovo lämnar är inte en försäkringsprodukt och omfattar endast fel, brister eller skador orsakade av inneboende brister i Produkterna eller utfört arbete. Garantierna täcker inte fel, brister eller skador som orsakats av eller härrör från Kundens eller tredje mans handling eller underlåtenhet eller eventuella utomstående händelser, eller andra händelser utanför Otovos kontroll, vilket ska inkludera, men inte vara begränsat till:

  • skada orsakad av Kunden eller tredje man;
  • eventuellt arbete som utförts av Kunden eller tredje man vilket påverkar Produkterna; och
  • väder, bränder, naturkatastrofer eller liknande händelser.

6.6. Förutsättning för erhållande av garantierna

1. Garantierna, förutsätter att  Kunden  använder Produkterna med en sådan försiktighet som kan förväntas av en aktsam person. Kunden ska observera och handla i enlighet med eventuella felmeddelanden, såsom att omedelbart stänga av den aktuella komponenten om så anvisas av tillverkaren eller Otovo. Eventuella skador på Produkterna eller dess omgivning som orsakas av felaktig användning, oaktsamhet eller underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll omfattas inte av garantierna.

2. Vidare ska Kunden utföra nödvändigt förebyggande underhåll av Produkterna.

a) Avseende Solcellsanläggningen, omfattar sådant förebyggande underhåll borttagning av skräp från solpanelerna, effektiv rengöring av solpanelerna i händelse av stora mängder damm eller sand och borttagning av isbildningar eller snö på solpanelerna. Vidare ska Kunden utföra förebyggande underhåll på delar av Fastigheten som kan påverka eller hota säkerheten, funktionen eller effekten av Solcellsanläggningen (exempelvis genom att klippa ner häckar eller träd och ta bort smuts eller damm runt solpanelerna).

b) Avseende Batteriet, kan sådant förebyggande underhåll inkludera automatisk och/ eller schemalagd uppladdning respektive urladdning. Eventuell störning eller inaktivering av sådan funktionalitet för förebyggande underhåll som utförs automatiskt på Batteriet kan medföra att garantierna blir ogiltiga.

c) Avseende Laddboxen inkluderar sådant förebyggande underhåll att säkerställa att enheten är placerad på ett rent och torrt område, ej utsatt för kondens eller vattenläckage, såsom under vattenrör och frånluftsventiler. Om den rengörs bör det endast göras med växelströmmen frånkopplad, med användning av tryckluft eller en mjuk torr trasa. Användning av vatten eller andra kemikalier kan göra garantin ogiltig.

d) Avseende Värmepumpen inkluderar sådant förebyggande underhåll att säkerställa att den inre enheten är placerad på ett rent område och inte utsätts för temperaturer under eller över de tillåtna arbetstemperaturerna som anges av tillverkaren. För den externa enheten inkluderar förebyggande underhåll skydd mot extrema väderförhållanden såsom stark vind eller tung snö. Det inkluderar även allt nödvändigt underhåll som krävs enligt lag. Om den rengörs bör det endast göras med växelströmmen frånkopplad, med användning av tryckluft eller en mjuk torr trasa. Användning av vatten eller andra kemikalier kan göra garantin ogiltig.

3. För att dra nytta av  Otovos garantier ska all användning av Produkterna ske i enlighet med tillverkarens riktlinjer.

a) I förhållande till Batteriet, kan överdriven eller frekvent uppladdning respektive urladdning av Batteriet medföra att garantierna blir ogiltiga.

6.7. Rätt att överlåta

Lämnade garantier gäller för den person som köpt Produkterna från Otovo och för person som under garantins giltighetstid förvärvar äganderätten till Produkterna.

6.8. Underrättelse

1. Kunden ska så snart som möjligt och inom skälig tid efter att Kunden upptäckt eller rimligtvis borde ha upptäckt en skada meddela Otovo detta, och ska göra sitt bästa för att begränsa konsekvenserna av skadan. Vill kunden anmäla ett garantiärende ska detta utan dröjsmål meddelas till Otovo via sol@otovo.se. Meddelandet måste innehålla information, dokumentation och bilder som gör att det framgår vad garantiärendet gäller.

2. Om Kunden inte meddelar Otovo inom skälig tid har Otovo inget ansvar för sådan skada under installationsgarantin. När Kunden har anmält en skada, fel eller brist som omfattas av garantin måste Kunden ge Otovo skälig tid att dels göra en bedömning, dels utföra reparation eller utbyte. Otovo kan begära ytterligare dokumentation från Kunden för att kunna bedöma Kundens krav. Eventuella förseningar på grund av begränsad tillgänglighet bland Otovos tekniker, väderförhållanden eller andra orsaker är inte sådan skada som ger Kunden rätt till kompensation under garantin.

3. Om Kunden framför ett ogrundat garantianspråk är Kunden ansvarig att ersätta alla direkta kostnader som uppstår för Otovo med anledning därav.

7. Reklamationsrätt

1. Kunden har, oaktat lämnad garanti, en lagstadgad rätt enligt konsumentköplagen (2022:260) att reklamera fel i Produkt som funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från att installationen av Produkterna har utförts. Om Produkten är felaktig, får Kunden i enlighet med villkoren i konsumentköplagen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får Kunden hålla inne betalningen och krävs skadestånd under vissa i konsumentköplagen angivna förutsättningar.

2. För reklamation av Produkt ska Kunden inom skälig tid meddela detta till Otovo antingen via email till sol@otovo.se eller via post till Otovos adress angiven i Särskilda Villkoren.

8. Skador och ersättning

8.1. Skador på Kundens fastighet

1. Otovo åtar sig att ta vederbörlig hänsyn till Fastigheten och andra ägodelar under installationen av Produkterna. Otovo åtar sig att kompensera för skador orsakade genom Otovos eller Installatörens försummelse.

2. Mindre åverkan på Fastigheten från normal installationsverksamhet ska inte anses utgöra skada på Kundens Fastighet och Otovo ska inte hållas ansvarigt för sådana skada, påverkan eller annan konsekvens därav. Sådan mindre åverkan kan innefatta till exempel trasiga takpannor, mindre bucklor eller repor i takmaterialet, hål i takstolar eller annat byggmaterial från spikar eller skruvar, och/eller förändringar i takets vattenavvisande eller snöbärande egenskaper. Otovo ansvarar inte för förlust av garantier relaterade till taket som härrör från dessa installationsaktiviteter.

3. Vid installationsarbete eller annat arbete på tak som har plåttak, finns det en risk i samband med installationen av Solcellsanläggningen för att bucklor uppstår i sådant takmaterial. Detta kan medföra att Kundens produktgaranti  från leverantören för plåttaket går förlorad. Otovo är inte ansvarigt gentemot Kunden för skador som uppstår efter att en eventuell garanti förlorats eller på grund av eventuella bucklor i Kundens plåttak.

4. Vid köp av en Solcellsanläggning ansvarar Kunden för att säkerställa att snöröjning kan ske på ett säkert sätt.

8.2. Skador orsakade på tredje mans eller allmän egendom

Otovo ansvarar inte för (i) skador eller olyckor orsakade av obehörig åtkomst till installationsplatsen eller områden där installationen utförs, eller (ii) skador som orsakas på allmän eller tredje mans egendom på grund av Produkterna eller eventuella följder därav, såvida inte sådana skador orsakats av försummelse av Otovo. Otovo, Installatören eller Underleverantör ansvarar heller inte för skador på Fastigheten som orsakas på grund av Kundens oaktsamhet eller Kundens underlåtenhet att följa detta Avtal.

8.3. Skador orsakade av Kunden

Kunden ansvarar för eventuella skador som Kunden, eller tredje man som Kunden har anlitat, orsakar på Produkterna.

8.4. Begränsat ansvar

1. Otovo ansvarar för direkt skada som Kunden åsamkas på grund av försenad leverans av eller brister och/eller felaktigheter i Produkterna eller andra skador som åsamkas Kunden av Otovo med anledning av detta Avtal. Med direkt skada avses bland annat skäliga, nödvändiga och dokumenterade kostnader som uppstår för Kunden med anledning av bristen eller felaktigheten eller den försenade leveransen.

2. Otovo ansvarar inte för direkt skada om förseningen beror på brist på tekniker,     eller omständigheter utanför Otovos kontroll och som Otovo rimligen inte hade kunnat förväntas undvika eller åtgärda såsom t ex väderförhållanden.

3. Otovo ansvarar inte i något fall för indirekt skada som Kunden åsamkats på grund     av (i) brister i Produkterna, (ii) installationsarbeten eller andra arbeten som utförs i enlighet med detta Avtal; eller (iii) försenad leverans eller Installation. Med indirekt skada avses bland annat förlorad inkomst eller intäkt till följd av att Produkterna inte har varit möjligt att använda som förväntat. Denna ansvarsbegränsning ska inte gälla om Otovo har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller uppsåt.

4. Inget i dessa Allmänna Villkor ska anses begränsa någon rättighet som Kunden åtnjuter enligt tillämplig och tvingande svensk lagstiftning.

8.5. Reparation av skador

1. Otovo kommer efter Kundens val att reparera eller byta ut hela eller delar av Produkterna vid skador eller fel på Produkterna som orsakats av Otovo, Installatören eller Underleverantör under installationen eller annat arbete som utförs enligt detta Avtal, och som Otovo ansvarar för, inom skälig tid efter att ha mottagit ett meddelande därom från Kunden.

2. Kunden ska så snart som möjligt vid fel eller skador i Produkterna meddela Otovo om detta. Om Kunden inte anmäler fel eller skador inom skälig tid efter att ha blivit medveten om dessa är Otovo inte skyldigt att utföra några reparationer på eller byten av hela eller delar av Produkterna på grund av dessa.

8.6. Produktionsförlust

Produktionsförluster kan inträffa vid driftstopp eller fel i Produkterna, vid strömavbrott eller fel i elnätet. Otovo har inget ansvar för eventuell produktionsförlust som orsakas av omständighet utanför Otovos kontroll, såsom fel i det regionala och/eller lokala elnätet.

8.7. Friskrivning

1. Produkterna är inte Kundens primära elektricitetskälla. Otovo är därför inte ansvarigt för förluster som orsakas direkt eller indirekt av strömavbrott.

Vid strömavbrott på elnätet kommer följande att gälla:

a) Solcellsanläggningen stängs automatiskt av.

b)  Batteriet stängs automatiskt av såvida inte Kunden har förberett särskilda elektriska åtgärder som möjliggör fortsatt användning av Batteriet även vid strömavbrott. c) Laddboxen är utformad för att stängas av, såvida inte Kunden har förberett särskilda elektriska åtgärder som möjliggör fortsatt drift av Laddboxen även vid strömavbrott i nätet;

d) Värmepumpen kommer automatiskt att stängas av.

2. Allt arbete på och i förhållande till Produkterna ska utföras av auktoriserad personal. Otovo är inte ansvarigt för förluster eller skador som direkt eller indirekt orsakas av till exempel reparationer och annat underhåll som utförs av obehörig personal.

9. Uppsägning och Tvister

9.1. Uppsägning av Kunden

1. Kunden har rätt att utan kostnad frånträda Avtalet inom 14 dagar efter Kontraktsdatumet, genom att lämna eller sända ett meddelande därom till Otovo. Dock räknas fristen om 14 dagar tidigast från den dag då Kunden informerats om ångerrätten. Kunden kan vid utövande av ångerrätten använda sig av ångerblanketten som är bifogad Avtalet.

2. Otovo ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då Otovo tog emot Kundens meddelande om att Avtalet frånträtts betala tillbaka det som Kunden betalt till Otovo.

2. Som beskrivits närmare ovan, får utformningen eller omfattningen av Produkterna under projektets planeringsfas justeras efter Kontraktsdatumet och Priset och andra avgifter får därmed justeras till följd av ändringarna. I händelse av en ökning överstigande 5 % av det ursprungligt avtalade Priset eller andra avgifter, får Kunden utan erläggande av avgift för förtida upphörande häva Avtalet inom 14 dagar efter det att Otovo eller Installatören har informerat Kunden om sådan prisökning.

3.   Om Kunden säger upp Avtalet senare än 14 dagar efter Kontraktsdatumet och före det överenskomna startdatumet för installationen ska Kunden betala en avgift för förtida upphörande om SEK 8000 för den del av arbetet som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Kunden är inte skyldig att betala en avgift om Kunden häver Avtalet med anledning av Otovos avtalsbrott eller dröjsmål, om sådant dröjsmål är av väsentlig betydelse för Kunden och dröjsmålet inte beror på Kunden eller något förhållande på Kundens sida.

5. Om Kunden säger upp Avtalet under ångerfristen eller efter att installationen har påbörjats ska Kunden betala för Otovos utförda arbete och kostnader relaterade till demontering och återlämnande av levererat material och Produkt samt Produktens värdeminskning till följd av att Kunden låtit hantera Produkterna i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa egenskaper eller funktion..

6. Att Kunden inte erhåller finansiering ska inte påverka Otovos rätt att debitera Kunden en avgift för förtida upphörande.

9.2. Uppsägning av Otovo

1. Kunden anses ha gjort sig skyldig till avtalsbrott enligt detta Avtal (hädanefter ”Kundavtalsbrott”) om Kunden bland annat:

a) underlåter att betala Priset som har förfallit till betalning och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter meddelande därom;

b) hindrar eller försvårar (i) installationen av Produkterna eller (ii) nedmontering och borttagning av densamma i samband med Avtalets upphörande (under förutsättning att installationen av Produkterna har påbörjats vid uppsägningen av Avtalet);

c) går i personlig konkurs eller får en konkursförvaltare utsedd eller om Fastigheten är föremål för utmätning eller ska säljas på en exekutiv auktion; eller

d) gör sig skyldig till någon annan väsentlig överträdelse av sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter meddelande från Otovo därom.

2. Kunden ska vid ett Kundavtalsbrott vara skyldig att betala till Otovo (i) alla kostnader för utfört arbete, levererat material och andra skäliga och påvisbara kostnader som uppkommit fram tills Avtalets upphörande, och (ii) alla kostnader som uppkommer i samband med nedmonteringen och avlägsnandet av Produkterna (under förutsättning att installationen av Produkterna har påbörjats vid uppsägningen av Avtalet). Betalning ska ske mot och i enlighet med faktura utställd av Otovo.

3. Oaktat vad som anges ovan ska Otovo ha rätt att omedelbart och utan kostnad avbryta eller avsluta installationen av Produkterna genom skriftligt meddelande till Kunden om:

a) Kunden inte inom trettio (30) dagar efter att Avtalet undertecknades har lämnat all information till Otovo, Installatören eller en Underleverantör som behövs för att kunna utföra installationen och slutförandet av Produkterna. I sådana fall kan Otovo fakturera Kunden en uppsägningsavgift på 5 % av det Installationspris som anges i kontraktet;

b) Installationen inte kan slutföras inom skälig tid på grund av omständigheter utanför Otovos kontroll, inklusive men inte begränsat till, tillstånd eller godkännande från lokala myndigheter och nätföretag, ändringar i nationella myndighetskrav, med mera;

c) Installationen inte kan slutföras inom skälig tid på grund av förseningar orsakade av Kunden eller tredje man som anlitats av Kunden, inklusive men inte begränsat till, att byggnaden inte är färdigställd eller att det saknas ström på platsen;

d) Kunden har lämnat felaktig eller vilseledande information, i vilket fall Kunden ska ersätta Otovo för allt arbete som utförts, och allt material som har levererats, av Otovo, Installatören och Underleverantör;

e) Fastighetens tak eller elsystem (eller Fastigheten i övrigt) är i ett sådant skick att installationen av Produkterna inte kan genomföras utan större reparationer eller annat arbete;

f) material som innehåller asbest finns på Fastigheten;

g) lokala förhållanden på Fastigheten medför väsentliga komplikationer avseende installationen eller kan leda till väsentligt ökade kostnader (för undvikande av missförstånd gäller Otovos rätt att avbryta eller avsluta installationen enligt denna punkt g) oberoende av om Kunden accepterar att bära extra kostnader.

4. Oaktat vad som anges ovan ska Otovo ha rätt att omedelbart och utan kostnad avbryta eller häva detta Avtal på grund av problem hänförliga till leverantörskedjor, såsom bristande tillgänglighet eller förseningar i leveransen av material eller ökade kostnader för att köpa de material eller tjänster som krävs för att fullgöra Avtalet.

9.3 Tillämplig lag och tvistlösning

1. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

2. För att få eventuell föreliggande tvist mellan Otovo och Kunden prövad kan Kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Otovo medverkar i tvistlösningsförandet. Tvist ska slutligt avgöras i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.