Att få solceller på taket kräver en komplex värdekedja. Men med komplicerade värdekedjor följer alltid en ökad risk för att det kan finnas missförhållanden någonstans i kedjan av produktion, transport och montering.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att garantera kvalitet och etik i tillhandahållandet av solceller.

Från vår synvinkel finns det ett antal risker i värdekedjorna:

  • Oreglerat arbete och social dumpning
  • Osäkra arbetsmiljöer för montörer
  • Osäker installation för kunden
  • Utrustning med dålig kvalitet
  • Oetisk produktion av utrustningen

I den här artikeln går vi igenom stegen bakåt i värdekedjan, från montören som arbetar på ditt tak, hela vägen tillbaka till produktionen av råvaror.

Installatörer av hög kvalitet

För att undvika oreglerat arbete, social dumpning och oseriösa spelare i branschen, så arbetar vi endast med installatörer av hög kvalitet.

Otovo är en plattform där lokala installatörsfirmor konkurrerar med varandra om att erbjuda installation av solcellssystem till kunder. När du gör en sökning i Otovo, kontrollerar vi erbjudanden från dussintals lokala kvalitetsmontörer.

För att en installatörsfirma ska släppas in på Otovoplattformen, måste den gå igenom en strikt urvalsprocess.

Alla installatörer i Otovo är registrerade elfirmor, vilket är ett krav enligt svensk lag. De måste också lämna in ett skattebevis och vara momsregistrerade, och vi genomför också en oberoende bedömning av företagets solvens och finanser, för att försäkra oss om att de kan fullfölja sina åtaganden.

För att kunna bli en certifierad Otovoinstallatör, måste installatörsföretaget också ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av solcellsinstallationer, och även lämna in kundreferenser från tidigare installationer. Vi kontrollerar att alla kvalifikationer är i sin ordning, samt att företagets interna kvalitetsprocesser och interna kontrollsystem är på plats.

Vi genomför fysiska inspektioner av de första installationerna som utförs av våra nya installationspartners, för att försäkra oss om att installatörerna håller sina löften. Skulle det visa sig att någonting inte är som det ska, kommer installatören inte att få lov att arbeta på andra projekt. Vi gör även regelbundet oanmälda inspektioner hos våra befintliga installationspartners, så att vi kan garantera att de ständigt bibehåller en hög kvalitet i arbetet.

Vi gör allt det här för att försäkra oss om att företaget som utför din faktiska installation har all nödvändig dokumentation i ordning och kan genomföra projektet med kvalitet. Den mest hållbara installationen är den som håller länge, som inte behöver reparation eller förbättring, och som inte orsakar oväntade problem med ditt tak och bostad i framtiden.

Arbetsmiljö och säkerhet

För att garantera säkerheten för de specialister som arbetar på taket och i elcentralen, arbetar vi för att sprida en säkerhetskultur inom solenergibranschen.
Vi tar alla våra leverantörers säkerhet på stort allvar. Ingen ska behöva skadas eller riskera sin hälsa när de arbetar för Otovos kunder.

Vår princip är att våra montörer inte får ha mer än en uppsättning med underleverantörer, vilket är i enlighet med kommunala regler för upphandling.

Vi gör oanmälda besök hos installatörer för att kontrollera säkerheten och för att garantera att alla eventuella brott mot säkerhetsreglerna får konsekvenser. Vi kontrollerar att alla montörer har sina papper i ordning, och vi kräver dokumentation för varje person som är involverad i varje enskild installation. Samtidigt upplever vi att våra installationspartners är öppna med oss angående alla eventuella brott mot säkerhetsrutinerna, eftersom även de ser värdet av vårt noggranna uppföljningsarbete.

Faktum är att vi är stolta över vårt arbete för hälsa och säkerhet i arbetslivet. Så stolta att vi öppet delar erfarenheter med andra aktörer i branschen, och bidrar till det faktum att alla – inklusive våra konkurrenter – får en fördjupad kunskap och fokus på vikten av säkerhet och en bra arbetsmiljö.

Solida inköpskanaler

För att försäkra oss om att utrustningen som installeras på taket håller i många årtionden, och för att skydda kundens garantier och rättigheter, försäkrar vi oss om att alla paneler och växelriktare som vi använder importeras via seriösa och solida kanaler. I annat fall finns det en risk för att du kommer att förlora ditt kvalitetsskydd i händelse av tekniska fel eller defekter.

Otovo har etablerat samarbete kring inköp och import av material med solida och erfarna grossistpartners, och vi följer upp med våra installationspartners för att försäkra oss om att de faktiskt använder dessa inköpskanaler.

En seriös grossist är ett viktigt led i en hållbar värdekedja, och ger den bästa garantin i händelse av något tekniskt fel eller defekt på någon del av utrustningen. Solida grossister följer upp sina leverantörer på ett professionellt sätt, garanterar att minsta möjliga spill uppstår i värdekedjan, och har goda rutiner för avfallshantering.

Endast de bästa tillverkarna

I Otovo tillämpar vi en så kallad “whitelist” över godkänt utrustning, där endast några få tillverkare släpps igenom i urvalsprocessen, och de övriga är svartlistade för användning. Vi uppdaterar de här listorna kontinuerligt.

Att använda kvalitetsutrustning garanterar att solcellsanläggningen presterar som utlovat, och att den håller minst lika länge som förväntat. En kvalitetsproducent ger även en trygghet i att de garantier som finns faktist är värda någonting om något skulle gå fel med utrustningen.

För att bli en Otovo-certifierad tillverkare av utrustning, måste man dokumentera kvalitet i sin produktionsprocess och i produkterna, ha en solid och hälsosam ekonomi, bedriva forskning och utvecklingsverksamhet, och vara ISO-certifierad för kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) samt arbetsmiljö (IS045001 / OHSAS 18001). Vi kräver det här för att försäkra oss om att tillverkarna har full kontroll över produkternas kvalitet, att de även kan förväntas finnas kvar i framtiden om någonting skulle hända, och att alla fabriksarbetare har goda arbetsförhållanden.

Vi motsätter oss diskriminering och utnyttjande av anställda, och vi gör fabriksbesök hos våra mest betydande leverantörer för att kunna se med våra egna ögon att alla arbetsvillkor är acceptabla.

Spårbarhet av underleverantörer

Vi lever i en värld där globala värdekedjor och god tillgång till transporter innebär att komponenter och råvaror kan komma från många olika fabriker, tillverkare och kontinenter. Det här gör att spårbarheten i värdekedjan blir utmanande i alla branscher, och det gör det tyvärr också svårare att upptäcka oacceptabla villkor eller brott mot arbetstagarnas rättigheter.

Vi sätter press på och kräver insyn i alla våra leverantörers underleverantörer, och garanterar en noggrann och frekvent uppföljning av både produkternas och själva produktionens kvalitet.

Nyligen har det kommit rapporter om brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och förtryck av den uiguriska muslimska minoriteten i provinsen Xinjiang i nordvästra Kina.

Xinjiang är ett industriellt center och där finns en betydande bomulls- och textilindustri, samt kemisk industri och förädling. En stor del av världsproduktionen av så kallad polykisel – som bland annat används i produktionen av solceller – sker i Xinjiang.

Vissa solpanelstillverkare har använt råvaror som produceras i fabriker med tvivelaktiga och oacceptabla förhållanden.
Vi tar sådana rapporter på stort allvar, och vi kommer inte att använda råvaror från en produktion där övergrepp och förtryck mot arbetare har förekommit. Vi har inte upptäckt några tvivelaktiga förhållanden hos några av våra leverantörer eller deras underleverantörer, och vi följer upp våra leverantörer kontinuerligt.

Vår hållning är att det här är en process som vi aldrig kommer att bli färdiga med. De globala värdekedjorna som gör nya teknologier billiga är effektiva, men ombytliga.

Mätning och uppföljning av miljöpåverkan

År 2019 började Otovo arbeta med att följa upp och mäta vår miljöpåverkan, där vi tar med hela värdekedjan i beräkningen, från produktion av material, arbete och transporter till återlämning och återvinning av de installerade produkterna någon gång i framtiden. Vi mäter klimatfotavtrycket från hela vår verksamhet, både uppströms och nedströms, och vi strävar efter att minska det ytterligare.

Det totala klimatfotavtrycket från Otovos verksamhet under år 2020 uppgår till 10 974 ton koldioxid, inklusive utsläpp från produktion och transporter, och även framtida underhåll av all utrustning och material. Å andra sidan bedömer vi att alla de solcellsanläggningar som vi levererade under år 2020 kommer att ersätta 109 204 ton koldioxid under sin förväntade livstid, alltså nästan precis tio gånger så mycket som utsläppen!

Aldrig färdiga, aldrig nöjda

Alla som arbetar på Otovo har en entusiasm och ett engagemang för hållbarhet. Vi lever för att göra världen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

En viktig förutsättning för det här är att se till att värdekedjan är hållbar. Vi anser oss aldrig nöjda eller färdiga med det här arbetet.

Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.