Solceller på taket

Det kan kännas komplicerat att räkna ut återbetalningstiden på en solcellsanläggning. En exakt beräkning är svår att göra, men nedan har vi försökt att hitta ett ungefärligt sätt att beräkna återbetalningstiden.

Steg 1 - Antalet solpaneler som ryms på ditt tak

I stora drag kan man räkna på att en solpanel har en area på 1.7 kvadratmeter. Om vi utgår från att ditt tak är ca 50 kvadratmeter stort får vi plats med ca 25 paneler. Våra premiumpaneler på 290W skulle då ge en total installerad effekt på 25 x 290 = 7.25 kWp.

Steg 2 - Effekten som du får ut av solpanelerna på ditt tak

För att kunna räkna ut hur mycket el solpanelerna på ditt tak kan producera under ett år måste vi veta vilka förutsättningar ditt tak har och räkna med några andra effektförluster. Detta räknar vi ut med hjälp av faktorerna nedan.

  • "Solinstrålning" för området där ditt hus är beläget (se figur 1)
  • "lutning och riktning" på ditt tak (se figur 2),
  • "Effektförluster" från exempelvis växelriktare och kablar är ca 10%-12%
  • Årlig “minskad effekt” från solcellerna, under en 30 årsperiod kan man räkna med att få ut 90% av den installerade effekten.

Blog2.001

Med hjälp denna information och din effekt som vi räknade ut i steg 1, kan vi räkna ut vad ditt tak kan producera per år. Denna formel är förenklad, men kan ändå ge ett ungefärligt svar på din årliga produktion.

Den formel vi använder oss av är:
Årlig produktion = (Installerad effekt) x (taklutning och takriktning) x (solinstrålning) x (effektförluster) x (minskad effekt)

Om vi använder exemplet ovan med 25 premiumpaneler, antar att taket har ca 30° lutning mot söder och är i Stockholmsområdet, blir den årliga produktionen: 7 250 x 1,00 x 1 000 x 0,9 x 0,9= 5 872 kWh per år.

Steg 3. Räkna ut återbetalningstiden

För att räkna ut återbetalningstiden har vi antagit att priset på köpt el (snittpriset 2017 var ca 1,45 kr/kWh) och såld el (1 kr/kWh samt 60 öre i skattereduktion per kWh, totalt 1,60 kr/kWh) är ungefär detsamma, ca 1,50 kr/kWh.

Med hjälp av den årliga produktionen vi har räknat ut i steg 2 kan vi genom att multiplicera produktionen med kostnaden för en kWh räkna ut din årliga besparingen: 5 873 x 1,5 = 8 809 kronor.

Om vi utgår från att en anläggning med 25 paneler med solcellsstöd avdragen från priset kostar ca 80 500 kronor, kan vi genom att dividera anläggningskostnaden med den årliga besparingen få ut återbetalningstiden:
80 500 / 8 809= 8.5 år. En solcellsanläggnings livstid är ca 30-40 år. Det betyder att efter ca 9 år kan producera gratis ström i ytterligare ca 20-30 år. Räknar man med de ökade energiskatterna och nätavgifterna som nästan sker varje år så kan man räkna hem investeringen ännu tidigare.

Detta kanske förklarar varför antalet villaägare som bestämmer sig för att producera egen el har ökat med över 50 procent de senaste åren :).

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor.

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.