Solceller i Sverige – går det? Svaret är ett tydligt JA! Sverige har många soltimmar även om vi ligger långt norrut. Verkningsgraden, alltså effekten på solceller, ökar faktiskt i kallare klimat.

Sök gärna på din adress för att kolla om ditt tak lämpar sig för solpaneler:


Verkningsgrad för solceller – vad är det?

Verkningsgrad betyder just vilken effekt en solcell kan generera. I Sverige, på grund av vårt kalla klimat, är vissa skeptiska till om huruvida optimal verkningsgrad kan uppnås av en solcell. Frågan är alltså, kan man satsa på solkraft och solceller i Sverige utan att tappa för mycket effekt?

Självklart! Du kan få en effekt 18 till 22,7% i Sverige - men det är många faktorer som påverkar effekten!

hög effekt och lång garanti - performancepaneler

Våra performancepaneler på 400 Watt har förutom 25 års garanti, även 25 års produktgaranti. Den förväntade livslängden ligger på hela 30 år! Dessutom rankar de i topp inom flera kategorier.

Sanningen är att många svenska orter har mer sol än orter längre söderut i Europa! Låt oss nu lista de olika faktorerna som påverkar vilken verkningsgrad som du kan få från dina solceller i Sverige och förklara allt steg för steg.

Detta påverkar verkningsgraden:

 • Solinstrålning och solenergi
 • Instrålningsvinkel och lutning
 • Temperatur - värme och kyla
 • Solcellstyp - teknologi
 • Väderstreck - riktning
 • Väder - nederbörd, snö, pollen, löv, barr, etc.


Solinstrålning - viktigaste faktorn som påverkar effekten

Solinstrålning är kanske den viktigaste faktorn - det innebär hur mycket solstrålar och solenergi som en viss yta får. I vårt fall handlar det om hur mycket sol ett geografiskt område får. Ofta pratar man exempelvis om antalet soltimmar på ett år.

Om man reser långt söderut på sommaren kan det snabbt bli obehagligt i solen. Ju närmare ekvatorn man kommer, desto varmare blir det. Det beror på att solinstrålningen är starkast längs ekvatorn. Men när det gäller solpaneler, är solenergi den viktiga faktorn, inte sol- och sommarvärme. Därför är det avståndet som är det viktiga, eftersom det påverkar lutningen på solpanelerna på ditt tak.

Sök på din adress här!


Vilken verkningsgrad har solceller i Sverige

Normalt brukar solceller ha en verkningsgrad på cirka 16 till 20 procent, men med våra Performancepaneler kan du till och med få en maxeffekt på ca 22,6-22,7%!

sol i Sverige
Solceller fungerar bra i Sverige.

Solceller i Sverige producerar lika mycket el som flera städer längre söderut. En solcellsanläggning i Stockholm kan ibland producera mer el än den skulle ha gjort i städer som London, Köpenhamn, Amsterdam, Berlin, Bryssel och Prag.

Hur stor del av en årlig elförbrukning en solcellsanläggning täcker beror på anläggningens storlek. Fler solcellspaneler innebär mer el. Som sagt kommer även typ av panel att vara viktigt.

Här kan du läsa om hur stor solcellsanläggning du kan tänkas behöva.


Solkraft i Sverige – snabbast växande teknologin

Solkraft är den snabbast växande teknologin inom elproduktion i världen. Solceller i Sverige utgör fortfarande bara en liten del av elproduktionen, men de senaste åren har vi sett en explosiv tillväxt - med ca 56%. Betyder det att en solcellsanläggning kan ha en optimal elproduktion även i Sverige? Låt oss börja med att kolla på eltillförsel och elanvändning i Sverige:

Elförsörjning Sverige i GWh

"Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft"
- Källa: SCB.se

Grafen ovan visar elförsörjningen för den nätanslutna solkraften under 2021 för perioden januari till och med juli. Total eltillförsel och elanvändning för de första sju månaderna uppgick till 776 GWh, alltså gigawattimmar.


Solkraft - effektivare i Sverige än södra Europa?

Om man vill jämföra verkningsgraden på solceller i Sverige med andra länder, kan man se på hur mycket el som nätanslutna svenska hushåll producerar på ett år.

Installerad effekt för soller i Sverige i Megawatt

I slutet av 2021 fanns det 92 360 installerade solcellsanläggningar i Sverige och effekten ligger på cirka 1,6 GWh, enligt grafen ovan från energimyndigheten. Vi kan nu jämföra dessa siffror med ett sydligare och soligare land som Italien där över 700 000 anläggningar är installerade med en effekt som motsvarar nästan 3,5 GWh.

Slutsatsen är att vi har en hög verkningsgrad i Sverige jämfört med varmare länder i södra Europa.


Solceller: optimal vinkel och lutning

Eftersom ljusets infallsvinkel och solens position påverkar verkningsgraden, måste vi ta hänsyn till lutningen på solcellerna. Därför är latituden, alltså den geografiska breddgraden, av intresse. Tack vare breddgraden kan vi uppskatta den optimala verkningsgraden för just dina solpaneler och ditt tak.

Infallsvinkel - solinstrålning

Normalt har tak i Skandinavien en lutning på omkring 25-45 grader.

Kolla din adress


Hur beräknas optimal infallsvinkel?

För att bestämma den optimala infallsvinkeln så kan vi addera eller subtrahera till latituden. Det i sin tur beror på avståndet till ekvatorn. Om solen står högt upp så passar det bättre med en lägre lutning på solcellerna. Exempel på när solen står högt upp:

solen står högt upp

Å andra sidan, ju mer norrut vi befinner oss, desto brantare lutning krävs för att solen befinner sig längre bort från solcellerna.


Solceller infallsvinkel

Den bästa lutningen för solceller ligger på mellan 35-45 grader i Sverige för att solceller ska generera mest elektricitet genom hela året. Generellt sett har ett tak i snitt en lutning på mellan 15 till 45 grader i landet. Ett tak med en lutning inom intervallet 5 till 45 grader anses därför ha “normallutning”.

Tre kategorier på taklutningar i Sverige
1. 0-5°, då installeras solpanelerna med en lutning på 10 grader.
2. 5-35°, anses vara normal lutning
3. 35° eller mer, brant/sluttande tak

I vilken kategori ditt hustak hör till, påverkar också installationskostnaden. Det är något som en solcellsinstallatör tar hänsyn till för att kunna ge dig en offert.


Verkningsgrad och temperatur - Så påverkas solceller av kyla och värme

Även om solljus är den viktigaste faktorn för att dina solceller ska generera så mycket elektricitet som möjligt, så spelar temperaturen också en stor roll för effektiviteten. Ju varmare dina solceller blir, desto lägre blir effekten.

Som vi nämnde tidigare, är det inte värmen som är det viktiga, det är solenergin. Solenergi tillförs via ljusstrålar som träffar solcellernas yta och frigör elektroner från solcellerna. Solceller trivs däremot bäst i kyla. Anledningen är att strömmen som solcellerna producerar, ökar när det är kallt. Faktiskt fungerar solcellsteknologin allra bäst i minus 5 grader - och därför är solceller även effektiva på vintrarna i Sverige!


Solceller föredrar temperaturer under 25 grader

Hur påverkar höga temperaturen solcellseffektiviteten? För solceller är temperaturer över 25 C inte optimala. Blir det varmare än så, påverkas verkningsgraden negativt, och solcellerna genererar då mindre elektricitet.

Våra högteknologiska solpaneler klarar temperaturer mellan cirka minus
40 grader C
upp till ungefär plus 85 Celsius.

Extremt höga temperaturer leder alltså till energiförlust. Det är anledningen till att en solcellsanläggning i Sahara fungerar sämre än solceller i Sverige, även om det givetvis är mer solinstrålning i Sahara. Här är det viktigt att hitta en balans mellan solinstrålning och temperatur. I Sverige har vi en bra balans!


Solpaneler - hur mycket voltage tappar solceller?

Hur mycket minskar verkningsgraden per ökad temperatur för en solpanel?

När det gäller voltageförlusten, kan det variera beroende på typ av solpanel. Du kan förvänta dig en minskning på ungefär -0,25% upp till -0,30% per grad som temperaturen stiger.

Hur mycket effektförlust kan man förvänta sig?

Till exempel kan temperaturkoefficienten vara -0,34% och voltagekoefficienten -0,25% per grad Celsius. Med koefficient menas alltså det talet med hur mycket som någonting minskar eller ökar. När det gäller solceller, anger solcellstillverkare vanligen koefficienter för temperatur, voltage eller ström.

tekniska specifikationer

Bilden visar en del tekniska specifikationer från en SunPower solpanel med 104 monokristallina celler

Effektförlusten varierar också mellan paneltyper. Du kan förvänta dig en förlust på ungefär -0,34% per grad, upp till -0,36% per grad C.


Väderstreck - vilket håll ska solcellerna riktas mot?

Åt vilket väderstreck bör man installera och vända sina solceller? I Sverige får vi bäst effekt om vi vänder våra solpaneler riktade söderut. Men även installationer i både väst- och östläge förekommer.

Ibland kan det vara så att en del av ditt tak skuggas av till exempel en annan byggnad eller ett träd. Detta påverkar givetvist solpanelernas takplacering.
Även nedfallna löv eller nedsmutsning kan skugga dina solpaneler och påverka effekten. Därför kan det i vissa fall vara värt att även köpa optimerare till de solpaneler som har störst risk att drabbas av skuggning.


Vilken solcellstyp ger bäst effekt - teknologi

Vilken solcellstyp du väljer påverkar också verkningsgraden. Valet brukar landa mellan monokristallina och polykristallina solcellstyper. Vad som skiljer sig är renheten i kislet.

När det gäller polykristallina solpaneler smälts kislet och hälls i formar från vilka solcellerna erhålls. När de smälts, uppträder föroreningar, vilket leder till lägre effektivitet.

För att göra monokristallina celler, smälts kislet inte, utan skärs i ark. Detta ger högre renhet och högre effektivitet.

På Otovo arbetar vi bara med modern teknik - därför har vi valt just monokristallina solcellspaneler. Vi erbjuder ett brett utbud av modeller och befogenheter för att anpassa våra erbjudanden till alla behov.


Verkningsgraden påverkas av arean

Kommer du ihåg att vi pratade om att solenergi som träffar en area är vad som frigör elektricitet? Därför spelar arean, som solenergin träffar, en stor roll för hur effektiv en solpanel är. Men själva kraften på solpanelen spelar också en roll i ekvationen. Till exempel producerar en solpanel på 400W med samma area som en solpanel på 360W mer elektricitet.


Hur vädret påverkar effektiviteten hos dina solceller

Ja, även vädret påverkar verkningsgraden. Regn, snö, vind eller smuts till exempel.

Vind kan ju vara en fördel - eftersom det kan kyla ned solpanelerna, och som vi nämnde tidigare, så föredrar solceller kallare temperaturer och det ökar effektiviteten på dem.

vädret påverkar verkningsgraden

Men regn och snö då? Forskning visar att även regn inte orsakar problem. Solstrålarna skiner igenom regndropparna. Det samma gäller lager med is.

Ett tjockt lager med snö kommer emellertid att kunna blockera solstrålarna. Det är en av få nackdelar med solceller i Sverige. Ofta kommer dock solen att smälta snön på panelerna under dagens lopp.

Dessutom spelar inte snön så stor roll när man ser på den årliga produktionen, då räknar vi med att snön bara kommer att leda till 1-2 % lägre produktion än man annars skulle haft. Snön är en nackdel, men det är inte en jättestor sådan.


Räkneexempel - så mycket effekt ger solceller i Sverige

Vi utgår ifrån att du tänker köpa solpanelstypen SunPower Maxeon 3 på 400W. Dessa paneler innehåller 104 monokrystallina celler och har en verkningsgrad på ungefär 22,6-22,7%. Under optimala förhållanden skulle 25 paneler alltså ge dig 10kWp* - vilket motsvarar 10 000 kWh.

*Med peak menas höjdpunkten, alltså högsta möjliga effekten i Watt som solpanelen kan uppnå under optimala förhållanden.

Om vi gör en simulering där vi approximerar med moln, regn och snö men också med den geografiska breddgraden så kan vi få fram olika verkningsgrader i olika regioner i Sverige:

Gävle: Cirka 8000 kWh/år
Stockholm: Cirka 9000 kWh/år
Jönköping: Cirka 10 000 kwh/år


Så mycket ström ger en solpanel

En solpanel har idag en effekt på ungefär 400 Watt och kan generera 400 Watt elektricitet per timme.

För att räkna ut detta behöver vi göra ett par antaganden först:
1. Hur många timmar som solpanelen exponeras för solenergi
2. Väderstreck

Vi kan utgå ifrån 8 timmars sol i sydläge. Då får vi ungefär 3,2 kW eftersom effekten är 400 Watt per timme (8 x 400). Det kanske inte låter som särkilt mycket el. Men om vi istället utgår ifrån 25 solpaneler (en takyta på 50 kvadratmeter) så kommer vi plötsligt upp i cirka 70-100 kW per dag. Således innebär det att du kan generera omkring 1000 kW elektricitet, vilket är ungefär vad en normalstor villa förbrukar per månad!


Utnyttja solkraften

Nu vet du ungefär vilken effekt dina solceller kommer att ha i Sverige, och slutsatsen är att verkningsgraden är relativt hög trots vårt kalla klimat. Du kommer därför att kunna producera egen el och täcka delar av ditt energibehov.

Otovo finns där för dig hela vägen

Är du osäker på om du får tillräckligt med sol på ditt tak? Otovo hjälper dig att kontrollera solförhållandena. Solceller i Sverige har aldrig varit enklare.

Så här enkelt är det:

 • Klicka på "Kolla ditt tak idag" nedanför
 • Ange din adress
 • Ge oss lite info om ditt tak
 • Vänta några sekunder
 • Du får se ditt taks potential
 • Du får även prisberäkning på köp och solabonnemang
Kolla ditt tak idag

Just nu får du dessutom utnyttja det gröna skatteavdraget på 19,40% och får alltså en billigare solcellsanläggning! Lägger du till ett solcellsbatteri kan du även vara berättigad till 48,50% i grönt avdrag på det samt växelriktaren och elarbetet.

Otovo-plattformen inhämtar priserna till lokala installatörer. Vi jämför därefter priser så att du får det bästa erbjudandet på solceller. Alla våra installatörer är Otovo-certifierade och du kan därför vara trygg med att arbetet görs på rätt sätt.

Otovo erbjuder även långa garantier. Om en del av anläggningen visar sig inte fungera, fixar vi givetvis med en reparation på en gång. Vi täcker kostnaderna för själva reparationen, för delen som byts och för eventuell frakt.

Vi finns här för dig hela vägen från att du kontrollerar ditt tak till att installationen är klar - ett helhetsansvar helt enkelt. Du kan alltid kontakta våra solcellsexperter om du har några frågor.

Vill du utnyttja solenergin och börja producera din egen el med solceller?

Utnyttja solenergin
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.