Solceller och solfångare utnyttjar båda energi från en förnybar källa, solen. Trots att de till utseendet är lika och vanligtvis finns på tak, fasader eller marken, har de olika användningsområden.

I denna artikel tar vi upp viktiga skillnader samt fördelar och nackdelar med de olika teknikerna.


Sök på din gata eller adress för att få ett prisförslag på en nyckelfärdig solcellsanläggning. Att söka är enkelt, snabbt och kostnadsfritt, testa här:

Skillnad på solceller och solfångare

Skillnaden på solceller och solfångare ligger i hur de omvandlar solenergi. Solceller omvandlar solinstrålning till elektricitet, medan solfångare konverterar den till värme.

Konkreta skillnader:

 • Solceller omvandlar solljuset till elektrisk energi
 • Solfångare omvandlar solens strålar till värme
 • När solen lyser på solceller skapas en spänning som blir till likström
 • I en solfångare värmer solen upp cirkulerande luft eller en vätskebaserad lösning, vilken i sin tur genererar värme
 • Solceller är i många fall mer användbara eftersom elektricitet har ett större användningsområde
 • Solfångare passar ofta som komplement till ett befintligt uppvärmningssystem
 • Avdraget "Grön teknik" från Skatteverket gäller endast för solceller


Solenergi

Solen är en väldigt kraftfull energikälla som teoretiskt sett skulle kunna förse hela världen med elektricitet. Den finns ju faktiskt överallt och är en riktig "game-changer" för de som bor på avlägsna platser. Solenergin spelar en viktig roll för att möta världens växande energibehov.

solendgång över luleälv med kajak och bänk i förgrunden
Solnedgång över Luleälven.

För att ta till vara på solenergin kan man använda antingen solceller eller solfångare, det vill säga omvandla den till solel eller solvärme.


Vad är solceller?

Solceller är uppbyggda av ett tunt halvledarmaterial, oftast kisel, som är sammankopplade i runt 1,70 m2 stora moduler (solpaneler). Varje panel innehåller vanligtvis 60 till 70 solceller, och flera paneler kan i sin tur kopplas samman för att öka energiproduktionen.

När solstrålarna träffar cellerna uppstår en elektrisk spänning mellan deras övre och undre skikt. Det genererar likström (DC), som via elkablar går till en växelriktare. Växelriktaren omvandlar i sin tur likströmmen till växelström (AC), vilket är den typ av ström som vi använder i hushållet och det allmänna elnätet.


Fördelar med solceller

 • Solenergi: Solceller tar till vara på energin från solen, en förnybar energikälla.
 • Utnyttjar takyta: Hustak i Sverige har en lutning som passar solpaneler. Genom att montera solpanelerna på det befintliga taket utnyttjar du ytan effektivt och smart.
 • Minimalt med underhåll: Moderna solceller har en livslängd på 25 till 30 år och behöver ingen avancerad skötsel. Systemet sköter sig själv till stor del. De flesta tillverkare lämnar även en effektgaranti på cirka 90% efter 25 år.
 • Lönsamt: Solceller är lönsamma eftersom du sparar pengar när du producerar egen el. Du blir mer självförsörjande och mindre beroende av elmarknaden. Ingen ström går heller till spillo; när du har överskott kan du sälja solelen och få betalt.
 • Ökar värdet på fastigheten: Många studier visar att en solcellsanläggning ökar värdet på fastigheten.
 • Utveckling: Teknologin gör kontinuerligt framsteg med ökad effektivitet till minskad kostnad. Inom energilagring, med exempelvis batterier till solceller, sker även snabba framsteg.
Skaffa solceller


Nackdelar med solceller

 • Hög engångskostnad: Ett solcellssystem vara en relativt stor kostnadspost vid köp. Speciellt om du även inkluderar ett solcellsbatteri. Idag kan du dock använda ett avdrag från staten som höjdes till 20% i år. Det finns även sollån och många företag erbjuder möjlighet att abonnera på solceller.
 • Mindre produktion på vintern: Solceller på vintern kan innebära vissa utmaningar, särskilt på våra nordliga breddgrader. Du får endast ut cirka 10% av den årliga produktionen på vintern, men trots det blir solceller oftast lönsamma efter 8 till 14 år. På sommaren kan du sälja solel och balansera ut kostnaderna till viss del.


Om du är intresserad av att läsa mer, kolla även följande artiklar:


Vad är solfångare?

Solfångare genererar värme genom att utnyttja solens energi. Man kan dela dem in i två kategorier: luftsolfångare eller vätskesolfångare, som är vanligast. Solfångare kan vara plana med en absorbatorplåt som kapslar in rörslingor, enklare poolsolfångare, eller med vakuumrör utanpå som är väl synliga.

Solen värmer upp ett medium - luft eller vätska - på solfångaren. Den går sedan antingen via en värmeväxlare eller direkt till en rörslinga i en ackumulatortank där den värmer upp vatten. Därefter cirkulerar luften eller vätskan tillbaka ut till solfångarna - på så vis skapas en slags loop av energiöverföring.

Tänk dig en lång svart slang med vatten som ligger ute i solen en varm dag. Slangen är som en enkel solfångare. Solen lyser på slangen och den värmer upp vattnet inuti. När det gäller en solvärmeanläggning, cirkulerar vätskan eller luften in i huset och avger värmen där.

Varmvattnet som solfångarna genererar kan du effektivt lagra i en ackumulatortank för bland annat uppvärmning av hushållet i form av vattenburna element, tappvatten eller varför inte i en pool?


Fördelar med solfångare

 • Solenergin: Även solfångare utnyttjar solens kraft.
 • Lågt underhållsbehov: Solfångare behöver inte mycket underhåll och håller till och med längre än solceller. De har dessutom högre verkningsgrad och låga driftskostnader.
 • Bra komplement: Solfångare kan vara ett bra komplement till ett huvudsakligt värmesystem, till exempel för att värma utomhuspoolen på sommaren, eller driva ut fukt och kyla från ett fritidshus eller garage. Om du använder mycket varmvatten under sommaren, kan solfångare vara en lösning som snabbt minskar dina kostnader.
 • Billigare: Solfångare är billigare än solceller vid anskaffning.


Nackdelar med solfångare

 • Begränsat: Solfångare är begränsade och kan inte vara en lika stor faktor i hushållets energisystem. Elektricitet är ett mer flexibelt medium som passar till det mesta. Du kan inte heller sälja överskottsenergin - och då tar solfångarna upp en yta som du annars hade kunnat använda för solpaneler.
 • Inget grönt avdrag: Med solfångare får du inte använda det gröna avdraget. Du kan inte heller “sälja värmen”, som är möjligt med solceller (elen) och ger dig en skattereduktion på 60 öre per såld kWh solel.
 • Andra alternativ: Det finns många bättre alternativ till solfångare som är mer effektiva på årsbasis, exempelvis värmepump med varmvattenberedare. I bästa fall täcker en solvärmeanläggning cirka 50% av varmvattenbehovet under året. Det går emellertid utmärkt att kombinera systemet med andra värmekällor.

Observera att Otovo INTE erbjuder solfångare.


Skatteavdrag

Det gröna avdraget från Skatteverket - 20% i avdrag på totalkostnaden för solceller och 50% på energilagring (batteri) och laddbox för elbilar - gäller inte solfångare. I avdraget ingår inte transportkostnaderna för installationen, så egentligen blir det faktiskt något lägre.

Skatteverket har definierat att transportkostnaderna utgör omkring 3% av den totala kostnaden för anläggningen. Det innebär att avdraget på 20% för solceller baserar sig på 97% av beloppet, vilket i sin tur gör att den “effektiva” nettoavdragssatsen blir 19,40%. Samma gäller för energilagring och laddboxar (48,50% i avdragssats).

Om du vill installera solfångare, kan du istället använda ROT-avdraget.


Vad är bäst då, solceller eller solfångare?

Solceller är oftast bäst eftersom det ger dig fler möjligheter. Solel är betydligt mer flexibelt än solvärme och passar för uppvärmning, kylning, laddning och du kan även sälja överskottet. Solfångare, å andra sidan, fungerar ofta mer som ett komplement och är speciellt användbart för vattenuppvärmning.

Tack vare sjunkande priser på hårdvara, skattereduktioner, högre elpriser och tekniska framsteg har solcellsinstallationerna ökat lavinartat de senaste åren. Antalet solfångare ökar inte på samma sätt. Möjligheten att nyttja avdrag för solceller och energilagring, som batterier, ger ytterligare incitament för konsumenten.


Skaffa solceller med Otovo

Otovo har hjälpt tusentals privatpersoner att skaffa solceller i Sverige. Vi vill göra solceller enkelt och hjälpa dig att dra nytta av solkraften.

Vi hjälper dig i hela processen: från planering till att solpanelerna är uppe på ditt tak och systemet driftsatt. Och efteråt i form av lång garanti - vid köp får du 10 år och med vårt solabonnemang hela 20 år.

Klicka på knappen nedan och sök på din gata för att få en skräddarsydd offert!

Prisförslag på solceller
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.